Add parallel Print Page Options

Cho nên, hỡi thành vững mạnh [a],
    hãy triệu tập các quân sĩ ngươi lại,
vì chúng ta đã bị bao vây và bị tấn công.
    Chúng sẽ dùng gậy đánh vào mặt lãnh tụ Ít-ra-en.

Một lãnh tụ sẽ sinh ra ở Bết-lê-hem

“Còn ngươi, hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-tha,
    dù ngươi nhỏ bé nhất giữa các thành Giu-đa,
nhưng từ ngươi sẽ xuất hiện
    một lãnh tụ dân Ít-ra-en cho ta.
Gốc tích Ngài từ xưa, xưa lắm.”

CHÚA [b] sẽ không để dân Ngài bị đánh bại,
    cho đến khi đàn bà đã sinh con, vua mà Ngài đã hứa,
rồi các anh em của vua ấy sẽ trở lại,
    nhập chung với dân Ít-ra-en.
Trong lúc đó vua sẽ cai trị dân Ít-ra-en,
    trong quyền năng của CHÚA
và trong danh CHÚA là Thượng Đế,
    Ngài sẽ dẫn dắt dân Ngài.
Họ sẽ sống trong an ninh,
    vì uy danh Ngài sẽ lan tràn khắp đất [c].
Ngài sẽ mang lại hòa bình.

Giải cứu và trừng phạt

A-xy-ri chắc chắn sẽ đến trong xứ chúng ta
    và dẫm lên các tòa nhà lớn.
Chúng ta sẽ cử ra bảy người chăn chiên,
    tám lãnh tụ của dân chúng.
Họ sẽ dùng gươm tiêu diệt người A-xy-ri;
    họ sẽ chiến thắng đất của Nim-Rốt [d]
Họ sẽ giải cứu chúng ta
    khỏi người A-xy-ri,
khi chúng tiến vào xứ chúng ta,
    lúc chúng bước qua biên giới chúng ta.

Rồi dân còn sót lại của Gia-cốp
    sẽ như sương xuống từ CHÚA
    hay mưa rơi trên cỏ,
    cho các dân tộc khác.
Nó không đợi người nào;
    Không dừng lại chờ ai cả.
Dân còn sót lại của Gia-cốp
    sẽ bị phân tán khắp các dân tộc.
Họ sẽ như sư tử ở giữa muông thú trong rừng,
    như sư tử tơ ở giữa bầy chiên;
Khi đi, nó lao vào chúng
    và xé nát chúng ra, không ai cứu được.
Cho nên ngươi sẽ giơ tay
    tỏ dấu đắc thắng trên quân thù,
và mọi kẻ thù ngươi sẽ bị tiêu diệt.

Dân chúng sẽ trông cậy vào Thượng Đế

10 CHÚA phán, “Lúc ấy ta sẽ cướp ngựa của ngươi
    và tiêu hủy các quân xa ngươi.
11 Ta sẽ tiêu diệt các thành phố trong xứ ngươi
    và phá sập các tuyến phòng thủ của ngươi.
12 Ta sẽ dẹp bỏ bùa phép mà ngươi dùng
    để ngươi không còn thầy bói nào nữa.
13 Ta sẽ tiêu diệt các thần tượng ngươi
    và các trụ thờ mà ngươi dựng lên
để ngươi không còn bái lạy
    vật tay mình làm ra nữa.
14 Ta sẽ phá sập tượng A-sê-ra khỏi ngươi
    và tiêu diệt các thành phố [e] ngươi.
15 Trong cơn thịnh nộ của ta,
    Ta sẽ báo trả các dân không chịu nghe ta.”

Footnotes

  1. Mi-ca 5:1 thành vững mạnh Nguyên văn, “con gái của binh sĩ” nghĩa là Giê-ru-sa-lem.
  2. Mi-ca 5:3 CHÚA Hay “Lãnh tụ của Ít-ra-en.”
  3. Mi-ca 5:4 Họ … khắp đất Hay “Họ sẽ định cư nơi nầy vì lúc ấy vương quốc Ngài sẽ bành trướng khắp đất.”
  4. Mi-ca 5:6 Nim-Rốt Người sáng lập ra thành phố Ni-vi-ve, thủ đô của A-xy-ri. Xem Sáng 10:8-12.
  5. Mi-ca 5:14 thành phố Hay “các thần giả.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors