Add parallel Print Page Options

Luật pháp sẽ đến từ Giê-ru-sa-lem

Trong ngày cuối cùng,
    núi của đền thờ Chúa sẽ cao hơn các núi,
cao hơn các đồi;
    mọi dân sẽ đổ về đó.
Các dân sẽ đến nói rằng,
    “Chúng ta hãy lên núi của CHÚA,
    đến đền thờ Thượng-Đế của Gia-cốp,
để Ngài dạy cho chúng ta đường lối Ngài,
    để chúng ta vâng theo lời giáo huấn Ngài.”
Những lời giáo huấn Ngài sẽ phát ra từ Xi-ôn,
    lời của CHÚA sẽ phát ra từ thành Giê-ru-sa-lem.
Chúa sẽ xét xử các dân tộc;
    Ngài sẽ quyết định về các dân tộc hùng mạnh xa xôi.
Họ sẽ đập gươm thành ra lưỡi cày,
    biến giáo thành lưỡi hái.
Dân nầy không còn vung gươm lên
    nghịch dân khác;
họ sẽ không còn tập tành chiến tranh nữa.
Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho và cây vả mình,
    không ai khiến họ sợ hãi,
vì CHÚA Toàn Năng [a] phán vậy.
Các dân tộc khác muốn theo thần của họ thì theo,
nhưng chúng ta sẽ theo CHÚA
    là Thượng-Đế chúng ta cho đến đời đời. [b]

CHÚA phán, “Lúc đó,
ta sẽ nhóm họp những kẻ què;
    ta sẽ gom góp những kẻ bị hất hủi,
và những kẻ mà ta đã gây thảm họa.
Ta sẽ khiến những kẻ què quặt được sống,
    và ta sẽ biến những kẻ bị hất hủi,
    thành một dân tộc hùng mạnh.
CHÚA sẽ làm vua của họ trên núi Xi-ôn
    từ nay cho đến đời đời.
Còn ngươi, là tháp canh bầy súc vật [c],
đồi của Xi-ôn,
    nước sẽ đến với ngươi như trước kia.
Hỡi Giê-ru-sa-lem,
    quyền cai trị sẽ trở lại cùng ngươi.”

Tại sao dân Ít-ra-en phải bị lưu đày

Nầy, tại sao ngươi khóc thảm thiết như vậy?
    Vua ngươi chết rồi sao?
Có phải ngươi mất một tay trợ lực,
    đến nỗi ngươi đau đớn như đàn bà sắp sinh con?
10 Hỡi dân cư Xi-ôn [d], hãy ráng sức và chịu đau đớn.
Hãy như đàn bà rặn đẻ,
    vì nay ngươi phải rời thành và sống trong đồng.
Ngươi sẽ phải bị đày qua Ba-by-lôn,
    nhưng ở đó ngươi sẽ được an toàn.
CHÚA sẽ đi đến đó
    để chuộc ngươi về khỏi tay kẻ thù ngươi.

11 Nhưng nay nhiều dân tộc đã đến đánh ngươi,
    bảo rằng, “Chúng ta hãy tiêu diệt Xi-ôn.
Chúng ta sẽ nhìn nó và hớn hở
    vì đã đánh thắng nó.”
12 Nhưng chúng không biết CHÚA nghĩ gì;
    chúng không hiểu chương trình Ngài.
Ngài đã gom góp chúng lại như những bó lúa
    mang đến sàn đạp lúa.

13 “Hỡi dân cư Xi-ôn, hãy dậy mà đập lúa.
    Ta sẽ khiến các ngươi mạnh
    như thể các ngươi có sừng bằng sắt,
    vó bằng đồng.
Các ngươi sẽ đập nhiều dân thành những mảnh vụn
    và dâng của cải chúng cho CHÚA,
dâng kho báu chúng
    cho CHÚA của toàn thế gian.”

Footnotes

  1. Mi-ca 4:4 CHÚA Toàn Năng Hay “Gia-vê Sê-bao-ốt” nghĩa là “Gia-vê chỉ huy các đạo quân.”
  2. Mi-ca 4:5 Các dân tộc khác … đến đời đời Hay “Các dân tộc khác muốn đi trong danh của các thần chúng nó thì đi, nhưng chúng ta sẽ đi trong danh của Chúa là Thượng Đế chúng ta cho đến đời đời.”
  3. Mi-ca 4:8 tháp canh bầy súc vật Đây có lẽ là một phần của thành Giê-ru-sa-lem. Các lãnh tụ thường được ví như người chăn chiên đứng trên tháp để canh chừng bầy chiên của mình.
  4. Mi-ca 4:10 Xi-ôn Hay “Giê-ru-sa-lem.” Có khi gọi là “con gái Xi-ôn.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors