Add parallel Print Page Options

Ang Pagsulay kay Jesus(A)

Si Jesus nga gin-gamhan sang Espiritu Santo naghalin sa Suba sang Jordan. Kag gindala siya sang Espiritu Santo sa kamingawan. Didto ginsulay siya ni Satanas sa sulod sang 40 ka adlaw. Sa sadtong mga inadlaw wala gid siya magkaon, gani gin-gutom siya.

Nagsiling si Satanas sa iya, “Kon ikaw ang Anak sang Dios, himua ini nga bato nga mangin tinapay.” Pero nagsabat si Jesus sa iya, “Nagasiling ang Kasulatan, ‘Indi lang sa pagkaon mabuhi ang tawo.’ ”[a]

Dayon gindala ni Satanas si Jesus sa mataas nga lugar, kag sa isa lang ka pamisok ginpakita niya kay Jesus ang tanan nga ginharian sang kalibutan. Dayon nagsiling siya kay Jesus, “Ihatag ko sa imo ang tanan nga gahom kag manggad sang sini nga mga ginharian, tungod kay ini tanan ginhatag sa akon kag puwede ko man ihatag sa kay bisan sin-o nga gusto ko hatagan. Gani ini tanan mangin imo kon magsimba ka sa akon.” Ginsabat siya ni Jesus, “Nagasiling ang Kasulatan, ‘Simbahon mo ang Ginoo nga imo Dios kag siya gid lang ang imo alagaron.’[b]

Sa tapos sini gindala ni Satanas si Jesus didto sa Jerusalem kag ginpatindog sa pinakamataas nga parte sang templo. Dayon nagsiling siya kay Jesus, “Kon ikaw ang Anak sang Dios, lukso ka paidalom. 10 Kay nagasiling ang Kasulatan, ‘Suguon sang Dios ang iya mga anghel sa pagbantay sa imo. 11 Saluon ka nila agod indi mapilas ang imo tiil sa bato.’ ”[c] 12 Pero ginsabat siya ni Jesus, “Nagasiling ang Kasulatan, ‘Indi pagtestingi ang Ginoo nga imo Dios.’ ”[d] 13 Pagkakita ni Satanas nga indi gid niya masulay si Jesus ginbayaan niya anay siya.

Ginsuguran ni Jesus ang Iya Buluhaton(B)

14 Dayon nagbalik si Jesus sa Galilea nga ang gahom sang Espiritu Santo ara sa iya. Ang balita parte sa iya naglapnag sa bug-os nga Galilea kag sa tanan nga lugar sa palibot sini. 15 Nagpanudlo siya sa mga simbahan sang mga Judio kag gindayaw siya sang tanan.

Ginsikway si Jesus sa Nazaret(C)

16 Dayon nagkadto si Jesus sa Nazaret. Amo ini ang lugar sa diin siya nagdako. Nagkadto siya sa simbahan sang mga Judio sang Adlaw nga Inugpahuway suno sa iya kinabatasan. Nagtindog siya agod magbasa sang Kasulatan. 17 Ginhatag sa iya ang sinulatan ni Propeta Isaias. Ginhumlad niya ini kag pagkakita niya sang bahin sang Kasulatan nga iya ginapangita, ginbasa niya dayon nga nagasiling:

18 “Ang Espiritu sang Ginoo ari sa akon.
Kay ginpili niya ako nga magwali sang maayong balita sa mga imol.
Ginpadala niya ako sa pagbantala sa mga bihag nga hilway na sila,
kag sa mga bulag nga makakita na sila.
Ginpadala niya ako sa paghilway sa mga ginadaogdaog,
19 kag sa pagbantala nga amo na ini ang tion nga luwason sang Ginoo ang iya katawhan.”[e]

20 Dayon ginlukot ni Jesus ang iya ginbasa kag ginbalik sa manugbulig sang simbahan. Nagpungko siya dayon agod magsugod sa pagtudlo. Ang tanan nga tawo nagtulok gid sa iya. 21 Siling ni Jesus sa ila, “Ini nga bahin sang Kasulatan natuman na subong nga adlaw samtang ginapamatian ninyo ang pagbasa sini.” 22 Gindayaw siya sang tanan kag dako gid ang ila katingala sa iya matahom nga mga pulong. Siling nila, “Indi bala anak lang siya ni Jose?” 23 Nagsiling si Jesus sa ila, “Sigurado gid nga sambiton ninyo sa akon ang hulubaton nga nagasiling, ‘Manugbulong, bulunga anay ang imo kaugalingon, nga ang buot silingon, ang mga butang nga amon nabatian nga imo ginpanghimo sa banwa sang Capernaum dapat himuon mo man diri sa amon lugar.’ ” 24 Dayon nagsiling si Jesus, “Sa pagkamatuod, wala sing propeta nga ginakilala sa iya kaugalingon nga banwa. 25 Hunahunaa ninyo ang natabo sang una sang panahon ni Propeta Elias. Wala pagpaulana sang Dios sa sulod sang tatlo ka tuig kag tunga kag dako gid ang gutom nga naagihan sang mga tawo. Madamo ang mga balo nga babayi sa bug-os nga Israel sa sadto nga tion sang gutom. 26 Pero wala gid pagsugua sang Dios si Elias agod buligan ang bisan sin-o sa ila; kundi ginpadala siya sa isa ka balo nga babayi nga indi Judio nga nagaestar sa banwa sang Zarefat nga sakop sang Sidon. 27 Amo man ini ang natabo sang panahon ni Propeta Elisha. Madamo sang mga tawo didto sa Israel nga may delikado nga balatian sa panit,[f] pero wala gid sing may gin-ayo sa ila. Si Naaman nga indi Judio nga taga-Syria amo ang gin-ayo.” 28 Pagkabati sadto sang mga tawo sa simbahan naakig gid sila. 29 Nagtilindog sila kag gin-guyod nila si Jesus paguwa sa banwa, didto sa may pil-as dampi (kay ang ila banwa sa ibabaw sang bukid). Gusto nila nga itiklod si Jesus didto sa pil-as. 30 Pero naglusot si Jesus sa tunga nila kag ginbayaan sila.

Ang Tawo nga may Malaot nga Espiritu(D)

31 Halin didto, nagdulhog si Jesus sa banwa sang Capernaum nga sakop sang Galilea. Sang Adlaw nga Inugpahuway nagtudlo siya sa simbahan sang mga Judio. 32 Natingala gid ang mga tawo sa iya pagpanudlo tungod nga may awtoridad siya kon maghambal. 33 Didto sa simbahan may tawo nga ginsudlan sang malaot nga espiritu. Nagsinggit siya sing mabaskog, 34 “Jesus nga taga-Nazaret, ano ang labot mo sa amon? Nagkadto ka bala diri sa paglaglag sa amon? Kilala ko ikaw. Ikaw ang Balaan nga ginpadala sang Dios.” 35 Pero ginsabdong ni Jesus ang malaot nga espiritu. Siling niya, “Maghipos ka kag magguwa sa iya!” Sa tunga sang kadam-an gintumba sang malaot nga espiritu ang tawo kag nagguwa siya, pero wala siya makahalit sa tawo. 36 Natingala gid ang mga tawo didto kag nagsiling sa isa kag isa, “Ano ining iya ginpanghambal? May awtoridad siya kag gahom sa pagmando sa malaot nga mga espiritu nga magguwa, kag nagatuman sila.” 37 Dayon ang balita parte kay Jesus naglapnag sa tanan nga lugar sa palibot.

Gin-ayo ni Jesus ang mga Masakiton(E)

38 Nagguwa si Jesus sa simbahan sang mga Judio kag nagkadto sa balay ni Simon. Ang ugangan nga babayi ni Simon may mataas nga hilanat, gani ginpangabay nila si Jesus nga kon mahimo ayuhon niya siya. 39 Nagpalapit si Jesus kag nagtindog sa kilid sang iya ginahigdaan kag ginsabdong ang hilanat, kag nag-ayo siya. Nagbangon siya dayon kag ginhimusan niya sang pagkaon sila ni Jesus.

40 Sang nagasalop na ang adlaw, madamo gid nga mga tawo ang nagdala sang ila mga masakiton didto kay Jesus. Gintungtong ni Jesus ang iya kamot sa tagsa-tagsa sa ila kag nag-alayo sila tanan. 41 Pati ang malaot nga mga espiritu ginpaguwa niya sa madamo nga mga tawo. Samtang nagaguwa ang malaot nga mga espiritu, nagasinggit sila kay Jesus, “Ikaw ang Anak sang Dios!” Pero ginsaway sila ni Jesus nga indi sila maghambal tungod kay nahibaluan nila nga siya amo ang Cristo.

42 Sang nagapamanagbanag na, nagguwa si Jesus sa sadto nga banwa kag nagkadto sa kamingawan. Ginpangita siya sang mga tawo. Kag sang pagkakita nila sa iya, nagpakitluoy sila nga indi anay siya maghalin didto sa ila. 43 Pero nagsiling si Jesus sa ila, “Kinahanglan iwali ko man sa iban nga mga banwa ang Maayong Balita parte sa paghari sang Dios, kay amo ina ang rason kon ngaa ginpadala ako.” 44 Gani nagpadayon si Jesus sa pagwali sa mga simbahan sang mga Judio didto sa Judea.

Footnotes

  1. 4:4 Deu. 8:3.
  2. 4:8 Deu. 6:13.
  3. 4:11 Salmo 91:11-12.
  4. 4:12 Deu. 6:16.
  5. 4:19 Isa. 61:1-2.
  6. 4:27 delikado nga balatian sa panit: sa iban nga mga translations, aro. Ang Griego nga pulong sini ginagamit sa pila ka klase sang balatian sa panit nga ginakabig nga mahigko, suno sa Lev. 13.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors