Add parallel Print Page Options

Ang Pinasahi nga mga Tion sang Pagsimba

23 Ginsugo sang Ginoo si Moises nga ihambal sa mga Israelinhon ang ini nga mga pagsulundan parte sa pinasahi nga mga tion nga magatilipon sila sa pagsimba sa Ginoo:

Ang Adlaw nga Inugpahuway

May anom kamo ka adlaw sa pag-obra, pero sa ikapito nga adlaw magpahuway kamo kay amo ina ang Adlaw nga Inugpahuway. Indi kamo mag-obra sa sina nga adlaw kundi magtipon kamo sa pagsimba, kay adlaw ina nga padunggan ninyo ang Ginoo.

Ang Piesta sang Paglabay sang Anghel kag ang Piesta sang Tinapay nga Wala sing Inugpahabok(A)

Ang Piesta sang Paglabay sang Anghel kag ang Piesta sang Tinapay nga Wala sing Inugpahabok pinasahi man nga mga tion nga magatilipon ang mga Israelinhon sa pagsimba sa Ginoo. Ang Piesta sang Paglabay sang Anghel ginahiwat sa gab-i sang ika-14 nga adlaw sang nahauna nga bulan. Kag sa ika-15 nga adlaw sang amo gihapon nga bulan, magaumpisa naman ang Piesta sang Tinapay nga Wala sing Inugpahabok. Pito ka adlaw ini nga piesta, kag sa sina nga mga inadlaw ang tinapay nga kaunon ninyo kinahanglan wala sing inugpahabok. Sa nahauna nga adlaw sang sini nga piesta, indi kamo mag-obra kundi magtipon kamo sa pagsimba sa Ginoo. Sa sulod sang pito ka adlaw maghalad kamo sa Ginoo sang halad nga paagi sa kalayo.[a] Kag sa ikapito nga adlaw indi kamo liwat mag-obra kundi magtipon kamo sa pagsimba sa Ginoo.

Ang Piesta sang Pag-ani(B)

9-11 Kon didto na kamo sa duta nga ihatag sang Ginoo sa inyo, ihalad ninyo sa iya ang una nga binugkos nga mga uhay nga naani ninyo. Dal-on ninyo ini sa pari sa sunod nga adlaw sa tapos sang Adlaw nga Inugpahuway, kag bayawon ini sang pari sa presensya sang Ginoo agod batunon kamo sang Ginoo paagi sini. 12 Sa sina man nga adlaw, maghalad man kamo sa Ginoo sang karnero nga isa ka tuig nga wala sing deperensya bilang halad nga ginasunog. 13 Lakipan ninyo ini sang halad nga regalo nga apat ka kilo nga harina nga maayo nga klase kag ginmikslahan sang mantika, kag halad nga ilimnon nga isa ka litro nga bino. Halad ini nga paagi sa kalayo, kag ang kahamot sini makapalipay sa Ginoo. 14 Kon wala pa ninyo mahalad ina, indi gid kamo dapat magkaon sang bisan ano nga klase sang pagkaon halin sa inyo bag-o nga inani, hilaw man ini ukon sinanlag ukon ginluto nga tinapay. Ini nga pagsulundan dapat tumanon ninyo hasta sa palaabuton nga mga henerasyon, bisan diin kamo mag-estar.

15-17 Pagkaligad sang pito ka semana umpisa sa adlaw nga naghalad kamo sadtong binugkos nga mga uhay, magtipon kamo kag maghalad liwat sang halad nga regalo halin sa sadtong mga uhay nga bag-o lang ninyo inani. Ini bali sa ika-50 nga adlaw, nga amo ang adlaw pagkatapos sang ikapito nga Adlaw nga Inugpahuway. Ang ihalad ninyo duha ka tinapay nga ang kada isa hinimo halin sa apat ka kilo nga harina nga maayo nga klase, nga may inugpahabok. Ihalad ninyo ini bilang halad nga ginabayaw halin sa nahauna ninyo nga patubas. 18 Parisan ninyo ini sang pito ka bataon nga karnero nga lalaki nga tag-isa ka tuig, isa ka torite nga baka, kag duha ka gulang nga karnero nga lalaki, nga ang kada isa sa ila wala sing deperensya. Ihalad ninyo ini bilang halad nga ginasunog upod sa halad nga regalo kag pati sa halad nga ilimnon. Ang kahamot sini nga halad nga paagi sa kalayo makapalipay sa Ginoo. 19 Dayon maghalad man kamo sang isa ka lalaki nga kanding bilang halad sa pagpakatinlo, kag duha ka karnero nga tag-isa ka tuig bilang halad nga para sa maayo nga relasyon. 20 Bayawon sang pari sa presensya sang Ginoo ang duha ka karnero kag ang halad nga halin sa nahauna nga patubas. Balaan ini nga mga halad para sa Ginoo kay bahin ini sang mga pari. 21 Sa amo man nga adlaw indi kamo mag-obra kundi magtipon kamo sa pagsimba sa Ginoo. Ini nga pagsulundan dapat tumanon ninyo hasta sa palaabuton nga mga henerasyon, bisan diin kamo mag-estar.

22 Kon mag-ani kamo, indi ninyo pag-ubusa ani ang ara sa higad sang inyo talamnan, kag indi ninyo pagbalikon kag siputon ang mga nabilin. Ibilin na lang ninyo ina sa mga imol kag sa mga indi Israelinhon nga nagaestar upod sa inyo. Ako amo ang Ginoo nga inyo Dios.

Ang Piesta sang Pagpatunog sang mga Trumpeta(C)

23-24 Sa nahauna nga adlaw sang ikapito nga bulan, magpahuway kamo bilang pagdumdom sa Ginoo. Kon mabatian ninyo ang pagtunog sang mga trumpeta, magtipon kamo sa pagsimba sa iya. 25 Indi kamo mag-obra sa sina nga adlaw kundi maghalad kamo sa Ginoo sang halad nga paagi sa kalayo.

Ang Adlaw sang Pagtubos(D)

26-28 Ang ikanapulo nga adlaw sang sina nga ikapito nga bulan amo ang Adlaw sang Pagtubos.[b] Indi kamo mag-obra sa sina nga adlaw kundi magtipon kamo sa pagsimba sa Ginoo nga may pagpuasa, kag maghalad kamo sa iya sang halad nga paagi sa kalayo. Kay sa sina nga adlaw himuon ang seremonya sa pagtubos sa inyo sa inyo mga sala sa presensya sang Ginoo nga inyo Dios. 29 Ang indi magpuasa sa sina nga adlaw indi na ninyo pagkabigon nga sakop ninyo. 30 Patyon sang Ginoo ang bisan sin-o nga mag-obra sa sina nga adlaw. 31-32 Gani magpahuway kamo kag magpuasa umpisa sa pagsalop sang adlaw sa ikasiyam nga adlaw sang sina nga bulan hasta sa masunod nga pagsalop sang adlaw. Ini nga pagsulundan dapat tumanon ninyo hasta sa palaabuton nga mga henerasyon, bisan diin kamo mag-estar.

Ang Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag(E)

33-34 Ginsugo sang Ginoo si Moises nga ihambal ini sa mga Israelinhon: Sa ika-15 nga adlaw sang ikapito nga bulan magaumpisa ang Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag, kag saulugon ninyo ini sa sulod sang pito ka adlaw. 35 Sa nahauna nga adlaw indi kamo mag-obra kundi magtipon kamo sa pagsimba sa Ginoo. 36 Sa sulod sang pito ka adlaw maghalad kamo sa Ginoo sang mga halad nga paagi sa kalayo. Kag sa ikawalo nga adlaw[c] indi naman kamo mag-obra kundi magtipon kamo liwat sa pagsimba sa Ginoo, kag maghalad kamo sa iya. Katapusan ini nga adlaw sang inyo nga pagtilipon.

37 Amo ina ang mga pinasahi nga mga tion nga magatilipon kamo sa pagsimba sa Ginoo kag sa paghalad sang mga halad nga paagi sa kalayo. Dapat magdala kamo sang mga halad nga ginasunog, halad nga regalo, halad nga para sa maayo nga relasyon, kag mga halad nga ilimnon, nga ginakinahanglan nga ihalad ninyo sa mga tion sang paghalad sini. 38 Saulugon ninyo ina nga mga pinasahi nga mga tion dugang sa Adlaw nga Inugpahuway nga ginahimo ninyo kada semana. Kag ihalad ninyo ini nga mga halad dugang sa inyo mga regalo, sa inyo mga halad sa pagtuman sang mga panaad, kag sa inyo mga halad nga kinabubut-on nga inyo ginahalad sa Ginoo. 39 Kon parte liwat sa Piesta sang Pagpatindog sang mga Payag, saulugon ninyo ini sa pagpadungog sa Ginoo umpisa sa ika-15 nga adlaw sang ikapito nga bulan, pagkatapos sang tig-alani. Saulugon ninyo ini sa sulod sang pito ka adlaw; indi kamo mag-obra sa nahauna nga adlaw kag sa ikawalo nga adlaw. 40 Sa nahauna nga adlaw, magkuha kamo sang pinakamaayo nga mga bunga sang mga kahoy, mga paklang sang palma, mga sanga sang madabong nga mga kahoy, kag mga kahoy-kahoy sa ililigan sang tubig, kag magkinalipay kamo sa presensya sang Ginoo nga inyo Dios sa sulod sang pito ka adlaw. 41-43 Saulugon ninyo ini nga piesta sa ikapito nga bulan sang kada tuig sa pagpadungog sa Ginoo. Sa sulod sang pito ka adlaw, tanan kamo nga mga tumandok nga mga Israelinhon mag-estar sa mga payag agod nga mahibaluan sang inyo mga kaliwat nga ginpaestar sang Ginoo nga inyo Dios ang inyo mga katigulangan sa mga payag sang ginpaguwa niya sila sa Egipto. Ini nga pagsulundan dapat tumanon ninyo hasta sa palaabuton nga mga henerasyon.

44 Amo ato ang parte sa pinasahi nga mga tion sa pagsimba sa Ginoo nga ginpahibalo ni Moises sa mga Israelinhon.

Footnotes

  1. 23:8 halad nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa 1:9.
  2. 23:26-28 Adlaw sang Pagtubos: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  3. 23:36 ikawalo nga adlaw: Dugang ini nga adlaw sa piesta nga bali amo ang katapusan nga adlaw sang piesta.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors