Add parallel Print Page Options

Si Jesus ang Matuod nga Puno sang Ubas

15 Nagsiling pa si Jesus, “Ako amo ang matuod nga puno sang ubas, kag ang akon Amay amo ang manug-atipan. Ang akon mga sanga nga wala nagapamunga ginapang-utod niya, kag ang kada sanga nga nagapamunga ginalimpyuhan niya agod magpamunga pa gid sing madamo. Kamo nalimpyuhan na paagi sa pulong nga akon ginsiling sa inyo. Magpabilin kamo sa akon, kag magapabilin man ako sa inyo. Pareho nga ang sanga indi makapamunga sa iya lang kaugalingon, luwas kon magpabilin ini sa sanga, amo man kamo sina, indi kamo makapamunga[a] kon indi kamo magpabilin sa akon.

“Ako amo ang puno sang ubas, kag kamo ang akon mga sanga. Ang tawo nga nagapabilin sa akon kag nagapabilin man ako sa iya, siya amo ang magapamunga sing madamo, kay kon wala ako sa inyo wala gid kamo sing may mahimo. Ang tawo nga nagabulag sa akon ihaboy, pareho sa mga sanga nga ginahaboy kag nagakalaya, dayon ginatipon kag ginahaboy sa kalayo agod masunog. Kon nagapabilin kamo sa akon kag kon ginatipigan ninyo sa inyo mga tagipusuon ang akon mga pulong, makapangayo kamo sa akon bisan ano nga inyo gusto, kag ini mabaton ninyo. Kon padayon kamo nga nagapamunga sing madamo, ang akon Amay dayawon sang mga tawo, kag sa sini nga paagi mahibaluan nga kamo akon mga sumulunod. Kon ano ang paghigugma sang Amay sa akon pareho man sina ang akon paghigugma sa inyo. Pabilin kamo sa akon gugma. 10 Kon ginatuman ninyo ang akon mga sugo, padayon ang akon paghigugma sa inyo. Pareho man ini sa akon nga nagatuman sang mga sugo sang akon Amay, gani padayon man ang iya paghigugma sa akon.

11 “Ginasugid ko ini sa inyo agod malipay man kamo pareho sa akon, kag mangin bug-os gid ang inyo kalipay. 12 Amo ini ang akon sugo sa inyo: maghigugmaanay kamo pareho sang akon paghigugma sa inyo. 13 Kon may tawo nga desidido nga mapatay para sa iya mga abyan, ina nga paghigugma indi na gid malabawan. 14 Mga abyan ko kamo kon ginatuman ninyo ang akon mga sugo. 15 Indi ko na kamo pagtawgon nga mga ulipon, kay ang ulipon wala kahibalo kon ano ang ginahimo sang iya agalon. Kundi ginatawag ko na kamo subong nga akon mga abyan, kay kon ano ang akon nabatian halin sa akon Amay amo man ang akon ginasugid sa inyo. 16 Indi kamo ang nagpili sa akon kundi ako ang nagpili sa inyo. Ginpili ko kamo agod maglakat kag magpamunga sing mga bunga nga nagapadayon; agod ang bisan ano nga inyo pangayuon sa Amay sa akon ngalan[b] ihatag niya sa inyo. 17 Gani amo ini ang akon sugo sa inyo: maghigugmaanay kamo.”

Ang mga Nagatuo kay Jesus Ginadumtan sang mga Tawo sang Kalibutan

18 Nagsiling pa gid si Jesus, “Kon ginadumtan kamo sang mga tawo sang kalibutan, indi kamo dapat matingala tungod kay nahibaluan ninyo nga ako amo ang una nila nga ginadumtan. 19 Kon kaupod kamo sang mga tawo sang kalibutan, higugmaon kamo nila. Pero ginadumtan nila kamo tungod kay indi nila kamo kaupod kundi ginpili ko kamo halin sa ila. 20 Dumdumon ninyo ang akon ginhambal sa inyo nga wala sing ulipon nga labaw pa sa iya agalon. Gani kon ako ginhingabot nila, kamo hingabuton man nila. (Kag kon tumanon nila ang akon pulong, tumanon man nila ang inyo pulong.) 21 Ini tanan himuon nila sa inyo tungod kay nagatuo kamo sa akon, kag wala sila makakilala sa nagpadala sa akon. 22 Kon wala ako nagkadto diri sa kalibutan kag nagtudlo sa ila, wala kuntani sila sing salabton, pero karon indi na gid sila makabalibad sa ila mga sala. 23 Ang nagadumot sa akon, nagadumot man sa akon Amay. 24 Kon wala ako naghimo sang mga milagro sa tunga nila, nga wala sing bisan sin-o nga tawo nga nakahimo, wala kuntani sila sing salabton. Pero bisan nakita na gid nila ang akon mga hinimuan, nagadumot pa gihapon sila sa akon kag sa akon Amay. 25 Sa ila ginahimo nga ini natuman ang nasulat sa ila Kasuguan nga nagasiling, ‘Gindumtan nila ako nga wala sing kabangdanan.’ ”[c]

26 Nagsiling dayon si Jesus sa ila, “Ipadala ko sa inyo ang Espiritu Santo nga halin sa Amay. Siya amo ang ginatawag nga Manugbulig kag siya man ang manugtudlo sang kamatuoran. Kag kon mag-abot na siya isugid niya kon sin-o gid ako. 27 Kag dapat magsugid man kamo parte sa akon tungod kay kaupod ko kamo halin pa sang una.

Footnotes

  1. 15:4 makapamunga: buot silingon, makahimo sang maayo nga mga binuhatan.
  2. 15:16 sa akon ngalan: siguro ang buot silingon, tungod nga kamo ara sa akon.
  3. 15:25 Salmo 35:19; 69:4.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors