Add parallel Print Page Options

Si Jesus ang Dalan Pakadto sa Amay

14 Nagsiling si Jesus sa ila, “Indi kamo magsagi palibog. Magsalig kamo sa Dios kag magsalig man kamo sa akon. Didto sa balay sang akon Amay may madamo nga mga kuwarto. Magauna ako didto para magpreparar sang lugar para sa inyo. Indi ako magsiling sini sa inyo kon indi ini matuod. Kon didto na ako kag nakapreparar na sang lugar para sa inyo, mabalik ako agod kuhaon ko kamo, agod nga kon diin ako didto man kamo. Kag nahibaluan ninyo ang dalan pakadto sa lugar nga akon pagakadtuan.” Nagsiling si Tomas sa iya, “Ginoo, wala kami kahibalo kon diin ka makadto, gani paano namon mahibaluan ang dalan?” Nagsabat si Jesus sa iya, “Ako amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa Amay kon indi paagi sa akon. Kon kilala ninyo ako, kilala na man ninyo ang akon Amay. Kag halin gani subong kilala na ninyo siya kag nakita na.”

Nagsiling si Felipe sa iya, “Ginoo, ipakita sa amon ang Amay kag tama na ina para sa amon.” Nagsabat si Jesus, “Dugay na ang aton pag-inupdanay, Felipe, pero wala pa gid gali ikaw makakilala sa akon? Ang nakakita sa akon nakakita man sa Amay. Ngaa nagasiling ka pa nga ipakita ko sa inyo ang Amay? 10 Ano, wala bala ikaw nagapati nga ako ara sa Amay kag ang Amay ari sa akon? Ang mga pulong nga akon ginhambal sa inyo indi ina halin sa akon. Ang Amay nga ari sa akon amo ang nagahimo sang mga butang nga akon ginahimo. 11 Magpati kamo sa akon nga ako ara sa Amay kag ang Amay ari sa akon. Kon indi ninyo gusto magpati sa akon ginasugid, patihi na lang ninyo ako tungod sa akon mga hinimuan. 12 Sa pagkamatuod, ginasugid ko sa inyo nga ang nagatuo sa akon magahimo man sang mga butang nga akon ginahimo kag mas sobra pa gid ang iya himuon, tungod kay mabalik na ako sa Amay. 13-14 Buhaton ko ang bisan ano nga inyo pangayuon sa akon, agod mapadunggan ang Amay paagi sa Anak. Bisan ano ang inyo pangayuon sa akon ngalan[a] himuon ko ina.”

Ang Espiritu Santo nga Ginpromisa ni Jesus

15 “Kon ginahigugma ninyo ako, tumanon ninyo ang akon mga sugo. 16-17 Kag pangayuon ko sa Amay nga ipadala niya sa inyo ang isa na man ka Manugbulig. Ang Manugbulig nga ini wala sing iban kundi ang Espiritu Santo nga amo ang magatudlo sa inyo sang kamatuoran. Kag magapabilin siya sa inyo sa wala sing katapusan. Indi siya pagbatunon sang mga tawo sa kalibutan tungod kay indi nila siya makita kag wala sila makakilala sa iya. Pero kilala ninyo siya tungod kay siya kaupod ninyo, kag permi siya magapuyo sa inyo.

18 “Indi ko kamo pagbayaan nga wala sing upod; mabalik man ako sa inyo. 19 Madali na lang ako madula sa panan-aw sang mga tawo diri sa kalibutan, pero kamo makakita sa akon. Kag tungod kay ako nagakabuhi, kamo magakabuhi man.[b] 20 Pag-abot sina nga adlaw[c] mahibaluan gid ninyo nga ako ara sa akon Amay, kag kamo ari sa akon, kag ako ara man sa inyo.

21 “Ang tawo nga nagabaton kag nagatuman sang akon mga sugo amo ang nagahigugma sa akon. Kag ang nagahigugma sa akon higugmaon man sang akon Amay. Higugmaon ko man siya kag ipakilala ko sa iya kon sin-o gid ako.” 22 Karon ginpamangkot siya ni Judas (indi ini si Judas Iscariote), “Ginoo, ngaa sa amon ka lang mapakilala kon sin-o ka gid? Ngaa indi ka magpakilala sa tanan?” 23 Nagsabat si Jesus sa iya, “Ang nagahigugma sa akon magatuman sang akon mga pulong; higugmaon siya sang akon Amay, kag kami magapuyo sa iya mismo. 24 Pero ang wala nagahigugma sa akon wala nagatuman sang akon mga pulong. Ini nga mga pulong nga inyo ginapamatian indi halin sa akon, kundi halin sa Amay nga nagpadala sa akon.

25 “Ini nga mga butang ginasugid ko nga daan sa inyo samtang kaupod pa ninyo ako. 26 Pero kon makahalin na gani ako, ang Manugbulig nga amo ang Espiritu Santo amo ang ipadala sang Amay nga magbulos sa akon.[d] Siya ang magatudlo sa inyo sang tanan nga butang, kag magapadumdom siya sa inyo sang tanan nga akon ginsiling sa inyo.

27 “Indi kamo magpalibog kag indi man kamo magkahadlok, tungod kay ang kalinong ginabilin ko sa inyo. Ang akon kalinong mismo ginahatag ko sa inyo; indi ini pareho sang kalinong nga ginahatag sang kalibutan. 28 Nabatian ninyo ang akon ginsiling sa inyo nga mahalin ako pero mabalik man ako sa inyo. Kon ginahigugma ninyo ako, kuntani nagakalipay kamo nga makakadto ako sa Amay nga mas gamhanan pa sang sa akon. 29 Ginasugid ko nga daan ini sa inyo samtang wala pa matabo, agod nga kon matabo na magabaskog pa gid ang inyo pagtuo sa akon. 30 Indi na ako makapadugay sa paghambal sa inyo, tungod kay nagaabot na si Satanas nga amo ang nagagahom sa sini nga kalibutan. Sa matuod, wala siya sing gahom sa akon. 31 Pero agod mahibaluan sang tanan nga tawo nga ginahigugma ko ang Amay, ginasunod ko ang tanan nga iya ginapahimo sa akon. Dali na. Malakat na kita.”

Footnotes

  1. 14:13-14 sa akon ngalan: siguro ang buot silingon, tungod nga kamo ara sa akon.
  2. 14:19 tungod kay ako nagakabuhi, kamo magakabuhi man: buot silingon, tungod kay ako may kabuhi nga wala sing katapusan, kamo may kabuhi man nga wala sing katapusan.
  3. 14:20 sina nga adlaw: buot silingon, ang iya pagkabanhaw.
  4. 14:26 nga magbulos sa akon: sa literal, sa akon ngalan.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors