Add parallel Print Page Options

Ang Duta nga Ginhatag sa Tribo ni Simeon

19 Ang ikaduha nga ginpartidahan sang duta amo ang mga pamilya sang tribo ni Simeon. Ang ila duta ara sa tunga sang duta nga ginhatag sa tribo ni Juda. Nagalakip ini sang Beersheba (ukon Sheba),[a] Molada, Hazar Shual, Bala, Ezem, Eltolad, Betul, Horma, Ziklag, Bet Marcabot, Hazar Susa, Bet Lebaot, kag Sharuhen—13 ka banwa, lakip ang mga baryo sa palibot sini.

Dugang pa gid amo ang Ain, Rimmon, Eter, kag Ashan—4 ka banwa, lakip ang tanan nga mga baryo sa palibot sini, hasta sa Baalat Beer (nga amo ang Rama) sa Negev.

Amo ato ang duta nga nabaton sang tribo ni Simeon nga ginpartida suno sa kada pamilya. Ang iban sini halin sa duta nga ginhatag sa tribo ni Juda tungod nga ang ila duta sobra kalapad para sa ila. Gani nabaton sang tribo ni Simeon ang ila duta sa tunga sang duta sang tribo ni Juda.

Ang Duta nga Ginhatag sa Tribo ni Zebulun

10 Ang ikatatlo nga ginpartidahan sang duta amo ang mga pamilya sang tribo ni Zebulun.

Ang dulunan sang ila duta nagasugod sa Sarid. 11 Halin didto, nagapakadto ini sa nakatundan: sa Marala, sa Dabeshet, kag nagapadayon sa ililigan sang tubig sa sidlangan sang Jokneam. 12 Halin sa pihak nga parte sang Sarid, nagapakadto ang dulunan sa sidlangan sa dulunan sang Kislot Tabor, kag nagapadayon sa Daberat hasta sa Jafia. 13 Halin didto, nagapakadto ini sa sidlangan sa Gat Hefer, sa Et Kazin, kag sa Rimmon, kag nagaliko padulong sa Nea.

14 Ang dulunan sang Zebulun sa aminhan nagaagi sa Hanaton kag nagapakadto hasta sa Kapatagan sang Ifta El. 15 Dose ka banwa ang sakop sang Zebulun, lakip ang mga baryo sa palibot sini. Dugang pa gid amo ang mga banwa sang Katat, Nahalal, Shimron, Idala, kag Betlehem. 16 Amo ato ang mga banwa kag mga baryo nga nabaton sang tribo ni Zebulun, nga ginpartida suno sa kada pamilya.

Ang Duta nga Ginhatag sa Tribo ni Isacar

17 Ang ikaapat nga ginpartidahan sang duta amo ang mga pamilya sang tribo ni Isacar. 18 Amo ini ang mga banwa nga sakop nila: Jezreel, Kesulot, Shunem, 19 Hafaraim, Shion, Anaharat, 20 Rabit, Kishion, Ebez, 21 Remet, En Ganim, En Hada, kag Bet Pazez. 22 Ang dulunan sang duta nagalambot sa Tabor, sa Shahazuma, kag sa Bet Shemesh, kag hasta sa Suba sang Jordan. 16 ka banwa ang sakop sang Isacar, lakip ang mga baryo sa palibot sini. 23 Amo ato ang mga banwa kag mga baryo nga nabaton sang tribo ni Isacar, nga ginpartida suno sa kada pamilya.

Ang Duta nga Ginhatag sa Tribo ni Asher

24 Ang ikalima nga ginpartidahan sang duta amo ang mga pamilya sang tribo ni Asher. 25 Amo ini ang mga banwa nga sakop nila:

Helkat, Hali, Beten, Acshaf, 26 Alamelec, Amad, kag Mishal. Ang dulunan sang sini nga duta sa nakatundan nagalambot sa Carmel kag sa Shihor Libnat. 27 Nagaliko ini pasidlangan pakadto sa Bet Dagon kag nagalambot sa Zebulun kag sa Kapatagan sang Ifta El. Dayon nagapakadto ini sa aminhan pakadto sa Bet Emek kag Niel. Nagapadulong pa gid ini sa aminhan pakadto sa Cabul, 28 Ebron,[b] Rehob, Hamon, Kana, kag hasta sa Dako nga Sidon. 29 Nagaliko dayon ini pakadto sa Rama kag sa napaderan nga siyudad sang Tyre, kag nagapadulong sa Hosa, kag nagauntat sa Dagat sang Mediteraneo. Ang iban pa gid nga mga banwa nga ila sakop amo ang Mahebel, Aczib, 30 Umma, Afek, kag Rehob—22 ka banwa, lakip ang mga baryo sa palibot sini. 31 Amo ato ang mga banwa kag mga baryo nga nabaton sang tribo ni Asher, nga ginpartida suno sa kada pamilya.

Ang Duta nga Ginhatag sa Tribo ni Naftali

32 Ang ikaanom nga ginpartidahan sang duta amo ang mga pamilya sang tribo ni Naftali. 33 Ang dulunan sang ila duta nagasugod halin sa Helef kag sa dako nga kahoy sa Zaananim pakadto sa Adami Nekeb kag Jabneel hasta sa Lakum, kag nagauntat sa Suba sang Jordan. 34 Halin didto, nagaliko ini sa nakatundan pakadto sa Aznot Tabor, dayon sa Hukok, hasta sa dulunan sang Zebulun sa bagatnan, sa dulunan sang Asher sa nakatundan kag sa Suba sang Jordan[c] sa sidlangan. 35 Ang iban nga napaderan nga mga banwa nga sakop sang sini nga duta amo ini: Zidim, Zer, Hammat, Rakat, Kineret, 36 Adama, Rama, Hazor, 37 Kedesh, Edrei, En Hazor, 38 Iron, Migdal El, Horem, Bet Anat, kag Bet Shemesh—19 ka banwa, lakip ang mga baryo sa palibot sini. 39 Amo ato ang mga banwa kag mga baryo nga nabaton sang tribo ni Naftali, nga ginpartida suno sa kada pamilya.

Ang Duta nga Ginhatag sa Tribo ni Dan

40 Ang ikapito nga ginpartidahan sang duta amo ang mga pamilya sang tribo ni Dan. 41 Amo ini ang mga banwa nga sakop nila: Zora, Eshtaol, Ir Shemesh, 42 Shaalabin, Ayalon, Itla, 43 Elon, Timnah, Ekron, 44 Elteke, Gibeton, Baalat, 45 Jehud, Bene Berak, Gat Rimon, 46 Me Jarkon, kag Rakon, pati man ang kadutaan nga nagaatubang sa Jopa. 47 Binudlayan sadto ang mga kaliwat ni Dan sa pag-agaw sang ila duta, gani ginsalakay nila ang Leshem[d] kag ginpamatay ang mga pumuluyo sini. Naagaw nila ini kag didto sila nag-estar. Ginbayluhan nila ang ngalan sini sang Dan, suno sa ngalan sang ila katigulangan nga si Dan.

48 Amo ato ang mga banwa kag mga baryo nga nabaton sang tribo ni Dan, nga ginpartida suno sa kada pamilya.

Ang Duta nga Ginhatag kay Josue

49 Pagkatapos partida sang mga Israelinhon sang ila duta, ginhatagan nila si Josue nga anak ni Nun sang iya parte. 50 Suno sa ginmando sang Ginoo, ginhatag nila sa iya ang banwa nga iya ginpangayo—ang Temnat Sera sa kabukiran sang Efraim. Ginpatindog niya liwat ini nga banwa kag didto nag-estar. 51 Ang nagpartida sang duta amo sila ni Eleazar nga pari, Josue nga anak ni Nun, kag ang mga pangulo sang kada tribo sang Israel. Ginhimo nila ini paagi sa paggabot-gabot sa presensya sang Ginoo, sa puwertahan sang Tolda nga Ginapakigkitaan didto sa Shilo. Gani natapos ang pagpartida sang duta.

Footnotes

  1. 19:2 Beersheba (ukon Sheba): ukon, Beersheba, Sheba.
  2. 19:28 Ebron: ukon, Abdon.
  3. 19:34 sa Suba sang Jordan: Amo ini sa Septuagint. Sa Hebreo, sa Juda, sa Suba sang Jordan.
  4. 19:47 Leshem: ukon, Laish.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors