Add parallel Print Page Options

Ang Pagpartida sang Iban pa nga Duta

18 Sa tapos maagaw sang bug-os nga katilingban sang Israel ang duta, nagtipon sila tanan sa Shilo, kag nagpatindog sang Tolda nga Ginapakigkitaan. May pito pa ka tribo sang mga Israelinhon nga wala pa mapartihi sang duta. Gani nagsiling si Josue sa mga Israelinhon, “San-o pa bala ninyo sakupon ang nabilin nga duta nga ginhatag sa inyo sang Ginoo, ang Dios sang inyo mga katigulangan? Magpili kamo sang tatlo ka tawo sa kada tribo. Palakton ko sila sa pag-usisa sa nabilin nga duta. Dayon magbalik sila diri sa akon nga may dala nga mapa nga ila ginhimo nga nagapakita kon paano partidahon ang amo nga duta. Dapat partidahon ang duta sa pito ka parte, wala labot sa duta sang tribo ni Juda sa bagatnan kag sang mga tribo ni Jose sa aminhan. Pagkatapos nga madala ang mapa sa akon, gabot-gabutan ko dayon sa presensya sang Ginoo nga aton Dios kon kay sin-o nga tribo makadto ang kada parte sang duta. Pero ang mga Levita indi pagpartidahan sang duta, tungod kay ang ila parte amo ang pag-alagad sa Ginoo bilang mga pari. Ang mga tribo ni Gad, kag ni Reuben, kag ang katunga sang tribo ni Manase nakabaton na sang ila parte sang duta sa sidlangan sang Jordan, nga ginhatag sa ila ni Moises nga alagad sang Ginoo.”

Sang maglakat na ang napili nga mga tawo, nagsiling si Josue sa ila, “Usisaa ninyo ang duta kag himui ninyo ini sang mapa. Dayon magbalik kamo diri sa akon sa Shilo, kay gabot-gabutan ko dayon sa presensya sang Ginoo kon kay sin-o nga tribo makadto ang kada parte sang duta.” Gani naglakat ang mga tawo sa pag-usisa sa duta. Dayon ginhimuan nila ini sang mapa, nga ang duta napartida sa pito ka parte, kag ginlista nila ang mga banwa kag mga banwa nga sakop sang kada parte. Pagkatapos nagbalik sila kay Josue sa Shilo. 10 Kag paagi sa paggabot-gabot ginhatagan ni Josue sang parte ang mga tribo sang Israel nga wala pa sang duta.

Ang Duta nga Ginhatag sa Tribo ni Benjamin

11 Ang una nga parte sang duta nagkadto sa tribo ni Benjamin. Ara ini sa tunga-tunga sang mga duta nga ginhatag sadto sa tribo ni Juda kag sa mga tribo ni Jose. 12 Ang dulunan sini sa aminhan nagasugod sa Suba sang Jordan, kag nagapataklad sa dulhugan sang Jerico sa aminhan. Dayon nagapataklad ini sa nakatundan sa mga kabukiran hasta sa kamingawan sang Bet Aven. 13 Halin didto, nagapakadto ini sa bagatnan nga dulhugan sang Luz (nga amo ang Betel). Dayon nagapadulhog ini sa Atarot Adar, sa bukid sa bagatnan sang idalom nga bahin sang Bet Horon. 14 Halin didto, nagapakadto ini sa nakatundan sang bukid nga nagaatubang sa Bet Horon kag nagapadulong sa bagatnan. Nagauntat ini sa Kiriat Baal (nga amo ang Kiriat Jearim), isa ka banwa sang tribo ni Juda. Amo ini ang dulunan sa nakatundan.

15 Ang dulunan sa bagatnan nagasugod sa guwa sang Kiriat Jearim. Halin didto, nagapakadto ini sa nakatundan sa mga tuburan sang Neftoa. 16 Nagapadulhog dayon ini sa ubos sang bukid nga nagaatubang sa Pulopatag sang Ben Hinom. Ini nga pulopatag ara sa aminhan sang Kapatagan sang Refaim. Halin didto, nagapakadto ini sa Pulopatag sang Ben Hinom, sa bagatnan nga dulhugan sang banwa sang mga Jebusnon, padulong sa En Rogel. 17 Nagaliko dayon ini paaminhan pakadto sa En Shemesh hasta sa Gelilot nga nagaatubang sa Taklaran sang Adumim. Dayon nagapadulhog ini sa Bato ni Bohan nga anak ni Reuben 18 kag nagaagi sa aminhan nga dulhugan nga nagaatubang sa Kapatagan sang Jordan[a], kag nagapadulong sa kapatagan mismo. 19 Dayon nagapakadto ini sa aminhan nga dulhugan sang Bet Hogla, kag nagauntat ini sa aminhan nga alagyan sang tubig sang Patay nga Dagat,[b] nga amo ang punta sang Suba sang Jordan sa bagatnan. Amo ato ang dulunan sa bagatnan.

20 Ang Suba sang Jordan amo ang dulunan sa sidlangan.

Amo ato ang mga dulunan sang duta nga nabaton sang tribo ni Benjamin suno sa kada pamilya.

Ang mga Banwa nga Nabaton sang Tribo ni Benjamin

21 Amo ini ang mga banwa nga ginhatag sa tribo ni Benjamin, nga ginpartida suno sa kada pamilya:

Jerico, Bet Hogla, Emek Keziz, 22 Bet Araba, Zemaraim, Betel, 23 Avim, Para, Ofra, 24 Kefar Amoni, Ofni, kag Geba—12 ka banwa, lakip ang mga baryo sa palibot sini. 25 Dugang pa gid amo ang Gibeon, Rama, Beerot, 26 Mizpa, Kefira, Moza, 27 Rekem, Irpeel, Tarala, 28 Zela, Haelef, Jebus (nga amo ang Jerusalem), Gibea, kag Kiriat Jearim[c]—14 ka banwa, lakip ang mga baryo sa palibot sini.

Amo ato ang nabaton sang tribo ni Benjamin nga ginpartida suno sa kada pamilya.

Footnotes

  1. 18:18 Kapatagan sang Jordan: sa Hebreo, Araba.
  2. 18:19 Patay nga Dagat: sa Hebreo, maasin gid nga dagat.
  3. 18:28 Kiriat Jearim: Amo ini sa Griego nga teksto. Sa Hebreo, Kiriat.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors