Add parallel Print Page Options

Ang Mensahi para sa mga Nasyon

46 Amo ini ang ginsiling sang Ginoo kay Propeta Jeremias parte sa mga nasyon:

Ang Mensahi Parte sa Egipto:

Amo ini ang mensahi kontra sa mga soldado ni Faraon Neco nga hari sang Egipto. Ini sila ginpierdi ni Haring Nebucadnezar sang Babilonia didto sa Carkemish malapit sa Suba sang Eufrates, sang ikaapat nga tuig sang paghari ni Jehoyakim nga anak ni Josia sa Juda:

“Ipreparar ninyo ang inyo mga taming, dalagko kag gagmay, kag maglakat kamo sa inaway! Ipreparar man ninyo ang inyo mga kabayo kag sakyi ninyo. Isuksok ang inyo mga helmet, baira ang inyo mga bangkaw, kag itakod ang inyo mga panaming. Pero ano ining akon nakita? Nahadlok kamo kag nagaisol. Napierdi kamo kag nagpalalagyo sing madasig nga wala sing bulobalikid tungod sa kahadlok. Makusog kamo kag madasig magdalagan, pero indi gihapon kamo makapalagyo. Malaglag gid kamo malapit sa Suba sang Eufrates.

“Ano ina nga nasyon nga nagagamhanan, pareho sang Suba sang Nilo nga nagaawas ang tubig hasta sa pangpang? Ina amo ang Egipto; nagagamhanan ini pareho sang Suba sang Nilo nga nagataas ang tubig hasta sa pangpang. Nagsiling ang Egipto, ‘Nagagamhanan ako kag mangin pareho sa baha nga magatabon sa kalibutan. Laglagon ko ang mga siyudad kag mga katawhan sini.’

“Sige, mga taga-Egipto, padalagana na ninyo ang inyo mga kabayo kag mga karwahe! Magsalakay na kamo pati ang tanan ninyo nga kadampig halin sa Etiopia,[a] Put, kag Lydia, nga mga hanas sa paggamit sang mga taming kag mga pana. 10 Pero magadaog ang Ginoong Dios nga Makagagahom sa sini nga inaway. Sa sini nga adlaw magatimalos siya sa iya mga kaaway. Ang iya espada daw sa gutom nga sapat nga magalamon sa ila kag magainom sang ila dugo hasta nga mabusog. Ang ila mga bangkay daw sa mga halad para sa Ginoong Dios nga Makagagahom didto sa kadutaan sa aminhan, malapit sa Suba sang Eufrates.

11 “Kamo nga mga pumuluyo[b] sang Egipto, bisan magkadto pa kamo sa Gilead sa pagpangita sang bulong, ang tanan ninyo nga bulong wala sing pulos kag indi makaayo sa inyo. 12 Mahibaluan sang mga nasyon sa bug-os nga kalibutan ang inyo kahuy-anan kag paghibi. Ang inyo mga soldado magakalatumba nga nagasinampawanay.”

13 Amo ini ang ginsiling sang Ginoo kay Propeta Jeremias parte sa pagsalakay ni Haring Nebucadnezar sang Babilonia sa Egipto:

14 Jeremias, ibantala ini sa Egipto. Isugid ini sa Migdol, sa Memfis kag sa Tapanhes: Magpreparar kamo kay ang espada handa na sa paglaglag sa inyo. 15 Ngaa bala nga nagpalalagyo ang inyo maisog nga mga soldado?[c] Nagpalalagyo sila tungod kay gintabog sila sang Ginoo. 16 Ang inyo mga soldado magakalatumba nga nagasinampawanay. Magasiling sila, ‘Dali na, mapauli kita sa aton mga kasimanwa, sa duta nga aton natawhan, agod makalikaw kita sa espada sang aton kaaway.’ 17 Kag didto magasiling sila, ‘Ang Faraon nga hari sang Egipto palawakal lang, kag ginpaligad niya ang iya kahigayunan.’

18 “Ako, ang buhi nga Hari, ang Ginoo nga Makagagahom, nagasumpa nga may magasalakay sa Egipto nga labaw gid sang sa iya, pareho sang Bukid sang Tabor sa tunga sang kabukiran, ukon sang Bukid sang Carmel sa higad sang baybay. 19 Kamo nga mga pumuluyo sang Egipto, maghimos na kamo sang inyo dalal-on, kay bihagon kamo. Malaglag ang Memfis kag mangin mamingaw ini kag wala sing may mabilin nga tawo. 20 Ang Egipto pareho sang bakiya nga baka, pero may sapat-sapat nga magasalakay sa iya halin sa aminhan. 21 Bisan ang iya ginbayaran nga mga soldado magaisol kag magapalalagyo. Daw pareho lang sila sa torite nga mga baka nga ginpatambok agod ihawon. Matabo ini kay tion na nga silutan kag laglagon ang mga taga-Egipto. 22 Magapalagyo ang mga taga-Egipto nga daw sa man-og nga nagasagirit samtang nagasalakay ang mga kaaway. Ini sila magasalakay nga may mga wasay pareho sang mga tawo nga nagapanapas sang kahoy. 23 Pamatyon nila ang mga taga-Egipto nga daw sa nagapanapas sila sang mga kahoy nga madabong. Madamo pa sila sang sa mga apan; indi sila maisip. 24 Mahuy-an gid ang mga taga-Egipto. Itugyan sila sa mga kamot sang mga katawhan sa aminhan.”

25 Nagpadayon sa pagsiling ang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sang Israel, “Silutan ko na si Amon, ang dios-dios sang Tebes, kag ang iban pa nga dios-dios sang Egipto. Silutan ko man ang hari sang Egipto[d] kag ang iya mga pangulo, pati ang mga nagasalig sa iya. 26 Itugyan ko sila kay Haring Nebucadnezar sang Babilonia kag sa iya mga opisyal nga gusto magpatay sa ila. Pero sa ulihi pagaestaran liwat ang Egipto pareho sang una. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.

27 “Pero kamo nga mga Israelinhon nga mga kaliwat sang akon alagad nga si Jacob, indi kamo magkahadlok ukon magpakulba. Kay luwason ko gid kamo halin sa malayo nga lugar nga sa diin ginbihag kamo. Magkabuhi kamo liwat nga malinong kag wala sing katalagman, kag wala na sing may magpahadlok sa inyo. 28 Gani indi gid kamo mahadlok, kamo nga mga kaliwat sang akon alagad nga si Jacob, kay kaupod ninyo ako. Laglagon ko sing bug-os ang tanan nga nasyon nga sa diin ginpalapta ko kamo, pero kamo indi ko paglaglagon sing bug-os. Disiplinahon ko kamo, pero suno sa nagakabagay sa inyo. Indi puwede nga indi ko kamo pagsilutan. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Footnotes

  1. 46:9 Etiopia: sa Hebreo, Cush.
  2. 46:11 mga pumuluyo: sa literal, birhen nga anak nga babayi.
  3. 46:15 maisog nga mga soldado: ukon, gamhanan nga dios nga si Apis.
  4. 46:25 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors