Add parallel Print Page Options

Các dân sẽ vâng phục Chúa

56 CHÚA phán như sau: “Hãy ban công lý cho mọi người, hãy làm điều phải, vì sự giải cứu của ta sẽ mau đến với ngươi. Mọi người sẽ sớm biết điều ta làm là đúng. Ai vâng giữ luật lệ về ngày Sa-bát sẽ được phước, và kẻ không làm ác sẽ lãnh phúc lành.”

Người ngoại quốc nhập cùng CHÚA không nên nói, “CHÚA sẽ không chấp nhận tôi chung với dân Ngài.” Người hoạn không nên nói, “Tôi chỉ là cây khô, không thể có con.”

Đây là điều CHÚA phán: “Người hoạn cũng phải vâng giữ luật lệ về ngày Sa-bát làm điều ta muốn và giữ giao ước [a] ta. Nếu họ làm như thế, ta sẽ khiến tên họ được ghi nhớ mãi mãi trong đền thờ và vách của đền thờ ta. Điều đó còn tốt hơn là con cái. Ta sẽ lưu danh họ đời đời, không bao giờ bị quên lãng [b].

Người ngoại quốc sẽ nhập chung với CHÚA để thờ phụng và yêu mến Ngài, phục vụ Ngài, để giữ luật lệ ngày Sa-bát, và giữ giao ước ta. Ta sẽ mang các dân nầy đến núi thánh ta và cho họ niềm vui trong nhà cầu nguyện của ta. Những của lễ và sinh tế họ đặt trên bàn thờ ta sẽ làm hài lòng ta, vì đền thờ ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho muôn dân.” CHÚA là Thượng Đế phán, tức Đấng qui tụ dân Ít-ra-en là dân đã bị đày ra khỏi xứ mình:

“Ta sẽ mang các dân khác nhập chung với những dân đã được gom về.”

Những lãnh tụ dân Ít-ra-en rất gian ác

Hỡi tất cả các thú vật trong đồng,
    hỡi tất cả các muông thú trong rừng,
    hãy đến ăn.
10 Các lính canh [c] bị mù loà;
    chúng không biết mình đang làm gì.
Tất cả đều như chó câm không biết sủa.
    Chúng nằm xuống và chiêm bao,
chỉ thích ngủ thôi.
11 Chúng như chó đói không bao giờ biết no.
    Chúng như kẻ chăn chiên không biết mình làm gì.
Tất cả đều đi theo lối riêng;
    chỉ muốn thỏa mãn bản thân mình.
12 Chúng bảo, “Hãy cùng đến uống rượu;
    hãy uống say sưa.
Ngày mai cũng như ngày hôm nay,
    hoặc có thể còn tuyệt hơn nữa.”

Footnotes

  1. I-sai-a 56:4 giao ước Thường dùng để chỉ giao ước mà Thượng Đế lập với Ít-ra-en qua Mô-se. (Xem từ ngữ “giao ước” trong Bảng Giải Thích Từ Ngữ.) Ở đây rất có thể nghĩa là giao ước của Ê-sai 55:3.
  2. I-sai-a 56:5 không bao giờ bị quên lãng Hay “không bao giờ bị cắt đứt khỏi dân chúng.” Từ ngữ “cắt đứt” có nghĩa là buộc người ấy phải lìa xa gia đình, đất ruộng, và dân tộc Ít-ra-en của mình.
  3. I-sai-a 56:10 lính canh Nguyên văn, “người tiên kiến,” một danh từ xưa để mô tả các nhà tiên tri.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors