Add parallel Print Page Options

Thượng Đế cai quản thế giới

48 CHÚA phán, “Hỡi nhà Gia-cốp, hãy nghe ta.
    Ngươi được gọi là Ít-ra-en,
Ngươi xuất thân từ gia đình Giu-đa.
    Ngươi lấy danh CHÚA mà thề thốt
và ca ngợi Thượng Đế của Ít-ra-en,
    nhưng lòng ngươi không chân thành.

Ngươi tự gọi mình là dân cư của thành thánh [a],
    và nương cậy vào Thượng Đế của Ít-ra-en,
Đấng được gọi là CHÚA Toàn Năng.

Từ xưa ta đã cho ngươi biết những gì sẽ xảy ra.
    Ta nói trước và cho ngươi hay;
rồi bỗng nhiên ta hành động thì những việc ấy xảy ra.
Ta biết ngươi rất ương ngạnh;
    cổ ngươi cứng như bắp thịt sắt,
và đầu ngươi như đồng.
Cho nên từ xưa ta đã bảo trước cho ngươi những điều đó;
    Ta cho ngươi biết trước khi chúng xảy ra
để ngươi không thể nói,
    ‘Thần tượng của tôi làm những điều nầy,
các tượng chạm bằng gỗ và sắt của tôi
    khiến những việc nầy xảy ra.’”

Thượng Đế trừng phạt dân Ít-ra-en để khiến họ tinh sạch

“Ngươi đã nghe thấy mọi việc
    để ngươi có thể kể lại cho kẻ khác biết.
Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết những điều mới lạ,
    những điều kín giấu mà ngươi chưa rõ.
Những điều nầy hiện đang xảy ra
    chớ không phải xảy ra từ xưa;
    trước đây ngươi chưa hề nghe đến chúng.
    Nên ngươi không thể nói,
‘Chúng tôi biết chuyện đó rồi.’
Nhưng ngươi không nghe ta; ngươi không thèm hiểu.
    Từ xưa kia ngươi cũng đã chẳng chịu nghe ta.
Ta biết chắc ngươi sẽ phản ta;
    từ khi sinh ra ngươi đã chống ta.

Nhưng ta nén giận vì danh ta.
    Người ta ca ngợi ta vì ta nén giận không tiêu diệt ngươi.

10 Ta đã khiến ngươi tinh sạch mà không dùng lửa như luyện bạc.
    Ta đã dùng những thử thách để luyện lọc ngươi.
11 Ta làm những điều đó vì ta, vì danh ta.
    Ta sẽ không để ai nói xấu ta,
cũng sẽ không nhường vinh hiển ta cho thần nào khác.

Ít-ra-en sẽ được giải thoát

12 Hỡi dân Gia-cốp, hãy nghe ta.
    Hỡi dân Ít-ra-en, ta đã gọi ngươi làm dân ta.
    Ta là đầu tiên và cuối cùng.
13 Chính tay ta dựng nên trái đất.
    Ta dùng tay phải ta trải các bầu trời ra.
Khi ta gọi, chúng nó sẽ đến trình diện ta.

14 Tất cả các ngươi hãy đến nghe.
    Có thần giả nào bảo trước cho các ngươi
    những điều nầy không?

CHÚA đã chọn người tấn công [b] Ba-by-lôn;
    để thực hiện ý muốn Ngài nghịch lại người Canh-đê.

15 Ta đã phán; ta đã gọi người.
    Ta đã mang người đến và sẽ khiến người thành công.
16 Hãy đến cùng ta và nghe đây.
    Từ ban đầu ta đã nói tỏ tường.
Từ lúc tạo thiên lập địa, ta đã có đó.”

Bây giờ CHÚA là Thượng Đế đã sai ta đi cùng với Thần linh Ngài. 17 Đây là lời CHÚA, Đấng giải cứu ngươi, Đấng Thánh của Ít-ra-en phán:

“Ta là CHÚA, Thượng Đế ngươi,
    Đấng dạy ngươi làm điều thiện,
chỉ cho ngươi con đường phải theo.
18 Nếu ngươi chịu nghe mệnh lệnh ta
    thì ngươi đã có hoà bình như sông chảy cuồn cuộn.
Phước lành sẽ ào đến ngươi như sóng biển.
19 Ngươi sẽ có đông con như cát.
    Chúng sẽ không bao giờ chết hay bị tiêu diệt.”

20 Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn!
    Hãy chạy trốn khỏi người Ba-by-lôn!
Hãy vui mừng la lớn báo tin nầy cho dân chúng;
    hãy loan truyền cho khắp đất biết.
Hãy nói rằng, “CHÚA đã giải cứu tôi tớ Ngài
    là con cháu Gia-cốp.”
21 Khi Ngài dẫn họ đi qua sa mạc,
    họ sẽ không bị khát.
Ngài khiến nước chảy ra từ một tảng đá.
    Ngài chẻ đá, nước liền phun ra.

22 “Kẻ ác không thể hưởng hoà bình,” CHÚA phán vậy.

Footnotes

  1. I-sai-a 48:2 thành thánh Tức thành Giê-ru-sa-lem.
  2. I-sai-a 48:14 người tấn công Đây có lẽ là Xi-ru, vua Ba-tư. Ông trị vì khoảng năm 550–530 trước Công nguyên.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors