Add parallel Print Page Options

27 Lúc đó CHÚA sẽ trừng phạt Lê-vi-a-than [a], con rắn uốn éo,
    Ngài sẽ trừng phạt Lê-vi-a-than, con rắn nằm cuộn tròn,
    bằng lưỡi gươm lớn, cứng rắn và mạnh mẽ của Ngài.
    Ngài sẽ giết con quái vật của biển [b].

Lúc đó người ta sẽ hát về vườn nho sai trái.
“Ta, CHÚA, sẽ chăm sóc vườn nho đó;
    ta sẽ tưới nó đúng thì.
Sẽ không ai làm hại nó,
    vì ta sẽ ngày đêm canh giữ nó.
Ta không tức giận.
    Nhưng nếu ai dựng hàng rào gai gốc [c] cho ta,
    Ta sẽ đến gây chiến và đốt rụi nó.
Nhưng nếu ai đến cùng ta để được an ninh
    và muốn làm hòa với ta,
    thì người đó hãy đến làm hòa với ta.”
Trong những ngày sắp đến,
    dân cư Gia-cốp như cây mọc rễ sâu;
Ít-ra-en sẽ mọc như cây sắp trổ hoa.
    Thế gian sẽ đầy dẫy con cái chúng.

Chúa sẽ đày Ít-ra-en đi xa

CHÚA không làm hại dân Ngài
    như đã làm hại kẻ thù của họ;
    dân Ngài không bị giết
    như những kẻ tìm cách giết họ.
Ngài sẽ giàn xếp tranh chấp của Ngài với Ít-ra-en
    bằng cách đày họ đi xa.
    Ngài sẽ đẩy họ đi như gió nóng sa mạc.
Đó là cách làm cho tội lỗi dân Gia-cốp được tha;
    đó là cách tội lỗi họ được xóa đi;
    Ít-ra-en sẽ nghiền đá của bàn thờ ra bụi,
    không còn hình tượng hay bàn thờ nào
    còn lại để thờ thần A-sê-ra.
10 Lúc đó thành vững chắc có vách
    kiên cố sẽ hoang vắng như sa mạc.
    Bò con sẽ ăn cỏ ở đó.
    Chúng sẽ nằm và nhơi lá từ các nhánh cây.
11 Các nhánh cây sẽ khô và gãy,
    để đàn bà dùng làm củi chụm.
Dân chúng không chịu hiểu,
    nên Thượng Đế sẽ không an ủi họ.
    Đấng Tạo hóa sẽ không tỏ lòng nhân từ cùng họ.
12 Lúc đó CHÚA sẽ gom dân Ngài lại [d] từng người một,
    từ sông Ơ-phơ-rát cho đến suối Ai-cập [e].
Ngài sẽ tách họ ra khỏi những dân khác, như lúa tách ra khỏi trấu.
13 Nhiều người trong dân ta
    hiện nay lạc mất trong A-xy-ri.
    Một số đã chạy trốn sang Ai-cập.
Nhưng đến lúc đó sẽ có tiếng kèn lớn thổi lên,
    mọi người sẽ đến thờ phụng CHÚA
    trên núi thánh ở Giê-ru-sa-lem.

Footnotes

  1. I-sai-a 27:1 Lê-vi-a-than Con Rồng hay con rắn khổng lồ. Vài câu truyện đời xưa nói rằng Con Rồng là kẻ thù của Thượng Đế.
  2. I-sai-a 27:1 con quái vật của biển Đây có thể là Ra-háp. Vài truyện đời xưa kể lại Ra-háp đánh nhau với Thượng Đế.
  3. I-sai-a 27:4 hàng rào gai gốc Nguyên văn, “gai gốc.” Các nhà nông thường trồng hàng rào bằng gai gốc quanh vườn nho để ngăn chận thú hoang. Xem Ê-sai 5:5.
  4. I-sai-a 27:12 CHÚA sẽ gom dân Ngài lại Nguyên văn, “Ngài sẽ bắt đầu đập lúa ở nơi suối nước.” Trong tiếng Hê-bơ-rơ thì từ ngữ “suối nước” nghe như “hột lúa.”
  5. I-sai-a 27:12 từ sông Ơ-phơ-rát cho đến suối Ai-cập Đây là ranh giới của xứ mà Thượng Đế hứa cấp cho dân Ít-ra-en.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors