Add parallel Print Page Options

Đầy tớ đặc biệt của Chúa

42 “Đầy tớ ta đây là kẻ ta yểm trợ,
    là kẻ ta chọn lựa,
ta rất hài lòng về người.
    Ta đã đặt Thần Linh ta trên người,
người sẽ mang công bình đến cho các dân.
Người sẽ không kêu la hay to tiếng trên đường phố.
Người sẽ không bẻ cọng sậy bị dập
    hay tắt ngọn lửa leo lét.
Người sẽ mang lại công bình;
người sẽ không thất vọng hay bỏ cuộc
    cho đến khi đã mang công bình đến cho thế gian.
    Các dân ở xa sẽ tin cậy nơi sự dạy dỗ người.”

Chúa là Đấng cai trị và sáng tạo vũ trụ

CHÚA là Thượng Đế đã phán những điều đó. Ngài tạo nên bầu trời và trải nó ra. Ngài trải đất ra cùng mọi vật trong đó. Ngài ban sự sống cho mọi người trên đất, tức cho mọi người đi lại trên đất.

CHÚA phán, “Ta là CHÚA kêu gọi các ngươi làm điều thiện,
    ta sẽ nắm tay và bảo vệ ngươi.
Ngươi sẽ làm dấu hiệu của giao ước ta với dân chúng,
    làm ánh sáng chiếu cho mọi người.
Ngươi sẽ giúp kẻ mù thấy đường.
    Giải thoát người bị cầm tù,
ngươi sẽ dẫn những kẻ sống trong bóng tối ra khỏi ngục thất.

Ta là CHÚA. Đó là danh ta.
    Ta sẽ không nhường vinh hiển ta cho ai khác;
Ta sẽ không để thần tượng nào đoạt lấy sự ca ngợi của ta.
Những điều ta báo trước đều đã thành sự thật,
    và nay ta bảo cho các ngươi biết những điều mới.
Trước khi chúng xảy ra,
    ta đã bảo cho ngươi biết rồi.”

Bài ca tụng Chúa

10 Hãy hát một bài ca mới [a] cho CHÚA;
    hãy hát ca tụng Ngài khắp nơi trên đất.
Hỡi các ngươi là kẻ lướt trên biển, hãy ca tụng Ngài
    cùng mọi sinh vật sống trong biển cũng vậy.
Hỡi những kẻ ở xa xăm hãy ca tụng Ngài.
11 Sa mạc và các thành phố nên ca tụng Ngài.
    Những vùng định cư của Kê-đa hãy ca ngợi Ngài.
Hỡi những dân sống ở Sê-la hãy hát mừng;
    họ nên la lớn lên từ các đỉnh núi.
12 Họ nên dâng vinh hiển cho CHÚA.
    Các dân sống ở những nơi xa xăm hãy ca tụng Ngài.
13 CHÚA sẽ bước ra như chiến sĩ mạnh dạn;
    Ngài sẽ thích thú như người sẵn sàng ra trận.
    Ngài sẽ hô xung trận và đánh bại kẻ thù Ngài.

Thượng Đế rất nhẫn nại

14 CHÚA phán, “Đã lâu nay ta không nói gì cả;
    Ta đã làm thinh và kìm hãm mình.
Nhưng bây giờ ta sẽ kêu lớn
    và ráng sức như đàn bà đang sinh nở.
15 Ta sẽ tiêu diệt núi đồi
    và làm khô héo tất cả các cây xanh trên đó.
Ta sẽ khiến sông ngòi trở thành đất khô
    và làm cạn các ao nước.
16 Rồi ta sẽ dẫn kẻ mù theo con đường chúng chưa hề đi,
    Ta sẽ dắt chúng theo lối chúng chưa hề biết.
Ta sẽ biến bóng tối ra ánh sáng cho chúng,
    và khiến đất gồ ghề trở nên bằng phẳng.
Ta sẽ làm những điều ấy;
    Ta sẽ không rời bỏ dân ta.
17 Nhưng những kẻ tin tưởng nơi thần tượng,
    những kẻ nói cùng các tượng chạm rằng,
‘Các ngài là thần của chúng tôi’
    sẽ bị thất vọng và sỉ nhục.

Dân Ít-ra-en không chịu nghe lời Chúa

18 Hỡi các ngươi là kẻ điếc hãy nghe ta.
    Hỡi các ngươi là kẻ mù hãy nhìn và thấy.
19 Không ai đui mù hơn dân Ít-ra-en là tôi tớ ta,
    hay điếc hơn sứ giả ta đã sai đi.
Không ai đui hơn những người thuộc về ta
    hay mù hơn tôi tớ của CHÚA.
20 Hỡi Ít-ra-en, ngươi đã thấy nhiều điều,
    nhưng không chịu vâng lời.
Ngươi nghe nhưng không chịu để ý.”
21 CHÚA đã khiến cho những sự dạy dỗ của Ngài
    thật diệu kỳ, vì Ngài nhân đức.
22 Các dân nầy đã bị đánh bại và cướp bóc.
    Chúng bị sập bẫy trong hố
hoặc bị nhốt trong lao tù.
    Các kẻ thù như bọn cướp đã bắt chúng đi,
không ai giải cứu chúng.
    Các kẻ thù đã đày chúng đi,
mà không ai lên tiếng bảo,
    “Hãy mang chúng về.”

23 Có ai chịu nghe điều nầy không? Trong tương lai các ngươi có chịu khó để ý nghe không? 24 Ai để cho Gia-cốp bị cướp đi? Ai để cho Ít-ra-en bị bóc lột? Chính CHÚA đã để cho những việc đó xảy ra, vì chúng ta đã phạm tội cùng Ngài. Chúng ta không sống theo ý muốn Ngài và không vâng theo lời dạy dỗ Ngài. 25 Vì thế nên Ngài nổi thịnh nộ cùng chúng ta và mang chiến tranh khủng khiếp đến cho chúng ta. Khiến lửa vây phủ quanh dân Ít-ra-en, nhưng họ chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Họ bị thiêu đốt, nhưng chẳng thèm để ý.

Footnotes

  1. I-sai-a 42:10 bài ca mới Khi Thượng Đế làm một điều gì mới lạ cho dân Ngài thì họ làm một bài ca về điều ấy.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

42  Nầy, đầy tớ ta đây, là kẻ ta nâng đỡ; là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt Thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại.

Người sẽ chẳng kêu la, chẳng lên tiếng, chẳng để ngoài đường phố nghe tiếng mình.

Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã giập, và chẳng dụt tim đèn còn hơi cháy. Người sẽ lấy lẽ thật mà tỏ ra sự công bình.

Người chẳng mòn mỏi, chẳng ngã lòng, cho đến chừng nào lập xong sự công bình trên đất; các cù lao sẽ trông đợi luật pháp người.

Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đấng đã dựng nên các từng trời và giương ra, đã trải đất với mọi sự ra bởi nó, đã ban hơi sống cho dân ở trên nó, và thần linh cho mọi loài đi trên nó, có phán như vầy:

Ta, Đức Giê-hô-va, đã kêu gọi ngươi trong sự công bình; ta sẽ nắm tay ngươi và giữ lấy ngươi. Ta sẽ phó ngươi làm giao ước của dân nầy, làm sự sáng cho các dân ngoại,

để mở mắt kẻ mù, làm cho kẻ tù ra khỏi khám, kẻ ngồi trong tối tăm ra khỏi ngục.

Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!

Nầy, những sự đầu tiên đã ứng nghiệm rồi, nay ta lại rao cho các ngươi sự mới; ta làm cho các ngươi biết trước khi nó nổ ra.

10 Các ngươi là kẻ đi biển cùng mọi vật ở trong biển, các cù lao cùng dân cư nó, hãy hát bài ca tụng mới cho Đức Giê-hô-va, hãy từ nơi đầu cùng đất ngợi khen Ngài!

11 Đồng vắng cùng các thành nó hãy cất tiếng lên; các làng Kê-đa ở cũng vậy; dân cư Sê-la hãy hát, hãy kêu lên từ trên chót núi!

12 Hãy dâng vinh hiển cho Đức Giê-hô-va, và rao sự ngợi khen Chúa trong các cù lao!

13 Đức Giê-hô-va sẽ ra như người mạnh dạn; giục lòng sốt sắng như người lính chiến; kêu la quát tháo; ra sức cự lại kẻ thù nghịch mình.

14 Ta làm thinh đã lâu; ta đã nín lặng, ta đã cầm mình. Nhưng bây giờ, ta rên la, thở hào hễn, như đờn bà sanh đẻ.

15 Ta sắp phá hoang núi và đồi, làm cho cỏ cây khô héo; biến sông thành cù lao, làm cho hồ ao cạn tắt.

16 Ta sẽ khiến kẻ mù đi trên con đường mình không thuộc, dắt họ bởi các nẻo chẳng quen; ta sẽ đổi bóng tối trước mặt họ ra ánh sáng, nơi cong quẹo ra ngay thẳng. Thật, ta sẽ làm các sự đó, và không lìa bỏ chúng nó đâu.

17 Song những kẻ cậy các tượng chạm, xưng các tượng đúc rằng: Các ngài là thần chúng tôi, thì sẽ đều giựt lùi và mang xấu hổ!

18 Hỡi những kẻ điếc, hãy nghe; còn các ngươi là kẻ mù, hãy mở mắt và thấy!

19 Ai là mù, há chẳng phải đầy tớ ta sao? Ai là điếc như sứ giả mà ta đã sai đi? Ai là mù như kẻ đã hòa thuận cùng ta! Ai là mù như đầy tớ của Đức Giê-hô-va?

20 Ngươi thấy nhiều sự, mà không giữ chi hết; ngươi vận có lỗ tai ngỏ, mà không nghe chi hết.

21 Đức Giê-hô-va vui lòng vì sự công bình mình, làm cho luật pháp cả sáng và tôn trọng.

22 Nhưng ấy là một dân bị cướp bị giựt: hết thảy đều bị mắc lưới trong hang và giam trong ngục; chúng nó làm của cướp mà chẳng ai giải cứu; làm mồi mà chẳng ai nói rằng: Hãy trả lại!

23 Trong vòng các ngươi ai là kẻ lắng tai nghe điều nầy, ai để ý đến và nghe sự xảy có về sau?

24 Ai đã phó Gia-cốp cho sự cướp bóc, và Y-sơ-ra-ên cho quân trộm cướp? Há chẳng phải Đức Giê-hô-va, là Đấng mà chúng ta phạm tội nghịch cùng, đường lối Ngài chúng nó chẳng noi theo, luật pháp Ngài chúng nó chẳng vâng giữ?

25 Cho nên Chúa đã trút cơn thạnh nộ và sự chiến tranh dữ dội trên nó; lửa đốt tứ bề mà nó không biết; lửa thiêu cháy nó, mà cũng chẳng lấy làm lo.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Bible Gateway Sponsors