Add parallel Print Page Options

Chúa sẽ giúp đỡ Ít-ra-en

41 CHÚA phán, “Hỡi các xứ xa xôi,
    hãy yên lặng nghe ta.
    Các dân hãy mạnh dạn lên [a].
Hãy đến nói chuyện với ta;
    Chúng ta sẽ gặp nhau thảo luận xem ai phải.
Ai đánh thức Đấng đến từ phương Đông?
    Ai ban cho Ngài chiến thắng bốn phía?
Đấng mang Ngài lại, trao cho Ngài các dân tộc
    và đánh bại các vua.
    Ngài vung gươm thì các vua trở thành như bụi.
    Ngài bắn cung thì họ bị thổi bay như trấu.
Ngài rượt theo họ và không hề bị thương tích,
    Ngài đi mà chân không chạm đất.
Ai làm ra những chuyện đó?
    Ai nắm lịch sử từ lúc ban đầu?
Chính ta, CHÚA là Đấng ấy.
    Ta đã có đây từ ban đầu,
và ta cũng sẽ vẫn còn đây khi mọi việc kết thúc.”
Hỡi các nơi xa xăm hãy nhìn và kinh sợ;
    Hỡi các nơi xa xăm trên đất, hãy run sợ.
Hãy đến gần nghe ta.

Các người thợ giúp đỡ nhau bảo nhau rằng, “Hãy mạnh dạn lên!” Người thợ khéo giục giã thợ bạc, thợ dùng búa gõ nhẵn kim khí, khuyến khích thợ rèn làm việc với cái đe [b]. Người nói rằng, “Mối hàn nầy tốt.” Người lấy đinh đóng cái tượng vào đế để nó khỏi ngã.

Chỉ một mình Chúa mới có thể giải cứu

CHÚA phán, “Hỡi dân Ít-ra-en, các ngươi là đầy tớ ta.
    Hỡi dân cư Gia-cốp, ta đã chọn các ngươi.
Các ngươi thuộc gia đình của Áp-ra-ham, bạn ta.
Ta rút ngươi ra từ xứ xa xăm trên đất
    và gọi ngươi từ một miền xa thăm thẳm.
    Ta bảo, ‘Các ngươi là đầy tớ ta.’
Ta đã chọn ngươi và không chống nghịch ngươi.
10 Cho nên đừng sợ, vì ta ở với ngươi.
    Chớ kinh khiếp vì ta là Thượng Đế ngươi.
Ta sẽ khiến ngươi thêm mạnh và sẽ giúp đỡ ngươi;
    Ta sẽ lấy tay phải ta mà nâng đỡ và giải cứu ngươi.
11 Tất cả các dân đang nổi giận cùng ngươi
    sẽ bị hổ thẹn và nhục nhã.
Những kẻ chống nghịch ngươi sẽ biến mất.
12 Các ngươi sẽ tìm kẻ thù mình, nhưng không thấy.
    Những kẻ đối địch ngươi sẽ hoàn toàn biến mất.
13 Ta là CHÚA, Thượng Đế ngươi,
    Đấng nắm tay phải ngươi, bảo ngươi,
‘Đừng sợ hãi, ta sẽ giúp đỡ ngươi.’
14 Hỡi những kẻ sót lại trong Ít-ra-en,
    đừng sợ cho dù ngươi yếu ớt và vô dụng [c].”

CHÚA phán,
“Chính ta sẽ giúp đỡ ngươi.
    Đấng giải cứu ngươi
    là Đấng Thánh của Ít-ra-en.
15 Nầy, ta đã làm cho ngươi mới lại
    như miếng ván đập lúa có răng bén.
    Để ngươi đi trên các núi và chà đạp chúng.
Ngươi sẽ khiến đồi núi thành trấu [d].
16 Ngươi sẽ ném chúng lên trời,
    để gió thổi chúng bay đi;
gió bão sẽ phân tán chúng.
    Rồi ngươi sẽ vui mừng trong CHÚA;
Ngươi sẽ hãnh diện trong Đấng Thánh của Ít-ra-en.

17 Kẻ nghèo khổ khốn cùng sẽ tìm nước,
    nhưng không tìm được.
Lưỡi họ khô vì khát.
    Nhưng ta, CHÚA sẽ đáp lời cầu nguyện của họ;
Ta, Thượng Đế của Ít-ra-en sẽ không để họ chết.
18 Ta sẽ khiến sông chảy trên đồi khô,
    và suối phun ra từ thung lũng.
Ta sẽ biến sa mạc ra hồ nước
    và đất khô thành các suối.
19 Ta sẽ khiến cây mọc trong sa mạc:
    cây hương nam, cây keo, cây sim và cây thông.
Ta sẽ đặt cây thông, cây bách,
    và cây tùng mọc chung nhau trong sa mạc.
20 Người ta sẽ nhìn thấy những điều đó và hiểu;
    họ sẽ suy nghĩ kỹ về những việc nầy.
Và biết rằng quyền năng CHÚA làm ra việc đó,
    và rằng Đấng Thánh của Ít-ra-en
    đã thực hiện các việc nầy.”

Chúa thách thức các thần giả

21 CHÚA phán, “Hãy trình bày lý lẽ ngươi ra.” Vua của Gia-cốp bảo, “Hãy cho ta thấy lý đoán của ngươi. 22 Hãy mang các thần tượng ngươi vào để chúng tiết lộ chuyện tương lai. Bảo chúng cho chúng ta biết chuyện xảy ra lúc ban đầu. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ, để chúng ta biết kết cục ra sao. Hoặc cho chúng ta biết chuyện tương lai. 23 Hãy cho chúng ta biết chuyện tương lai, thì chúng ta sẽ tin các ngươi là thần. Hãy hành động đi, dù tốt hay xấu, để chúng ta sợ hãi.

24 Các ngươi là thần vô dụng; chẳng làm được gì cả. Những kẻ thờ phụng các ngươi đáng ghê tởm [e].

Chúa chứng tỏ rằng Ngài là Thượng Đế thật

25 Ta đã mang một người đến từ phương Bắc [f].
    Ta đã gọi đích danh một người từ phương Đông,
    và người biết ta.
    Người dẫm đạp lên các vua như dẫm lên bùn,
    như thợ gốm đạp lên đất sét.

26 Ai cho chúng ta biết chuyện nầy trước khi nó xảy đến?
    Ai báo trước cho chúng ta biết để chúng ta nói,
‘Ngài đã nói đúng’?
Không ai trong các ngươi cho chúng ta biết gì cả;
không ai trong các ngươi bảo cho chúng ta
    biết trước khi việc xảy ra;
không ai nghe các ngươi nói gì về chuyện đó cả.
27 Ta, CHÚA là Đấng đầu tiên nói cho Giê-ru-sa-lem biết rằng
    dân chúng sẽ hồi hương.
    Ta sai sứ giả đến báo tin mừng cho Giê-ru-sa-lem.

28 Ta nhìn các thần tượng,
    nhưng chẳng tượng nào có thể trả lời cả.
Không ai trong chúng nó biết cho ý kiến;
    Chẳng ai trong chúng nó có thể trả lời câu hỏi ta.
29 Nầy, tất cả chúng nó đều là thần giả.
    Không biết làm gì cả;
Chúng nó thật vô dụng.”

Footnotes

  1. I-sai-a 41:1 hãy mạnh dạn lên Hay “hãy can đảm lên.” Xem Ê-sai 40:31.
  2. I-sai-a 41:7 cái đe Một khối thép nặng, phẳng mặt mà thở rèn đặt sắt nóng lên để đập thành hình dạng người ấy muốn.
  3. I-sai-a 41:14 yếu ớt và vô dụng Nguyên văn, “như sâu bọ.”
  4. I-sai-a 41:15 Để ngươi đi … thành trấu Dấu hiệu về sức mạnh của các kẻ thù dân Ít-ra-en.
  5. I-sai-a 41:24 đáng ghê tởm Hay “là những người ngu ngốc.” Từ ngữ nầy thường hay dùng trong tiếng Hê-bơ-rơ để mô tả những thần tượng và việc xấu xa mà Thượng Đế ghét.
  6. I-sai-a 41:25 một người đến từ phương Bắc Đây có thể là Xi-ru, vua Ba-tư. Ông ta trị vì khoảng năm 550–530 trước Công nguyên.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

41  Hỡi các cù lao, hãy nín lặng trước mặt ta; các dân tộc hãy lấy sức mới; hãy đến gần, thì mới nói! Chúng ta hãy đến gần nhau để xét đoán!

Ai đã khiến người kia dấy lên từ phương đông, lấy sự công bình gọi người đến kề chơn mình? Ngài phó các dân tộc trước mặt Người, khiến người cai trị các vua, phó họ như bụi cho gươm người, giống như rác rến bị gió thổi cho cung người.

Người đuổi theo họ trên con đường chưa hề đặt chơn, mà vẫn vô sự lướt dặm.

Ai đã làm và thành tựu việc nầy? Aáy là chính ta, Đức Giê-hô-va, là đầu tiên, mà cũng sẽ ở với cuối cùng.

Các cù lao thấy và thất kinh; các đầu cùng đất đều run rẩy. Chúng nó đều đến gần và nhóm lại,

ai nấy giúp đỡ kẻ lân cận mình, và bảo anh em mình rằng: Hãy phấn chí!

Thợ mộc giục lòng thợ vàng; kẻ dùng búa đánh bóng giục lòng kẻ đánh đe; luận về việc hàn rằng: Hàn vẫn tốt; đoạn lấy đinh đóng nó cho khỏi lung lay.

Nhưng, hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi là tôi tớ ta, còn ngươi, Gia-cốp, là kẻ ta đã chọn, dòng giống của A ta đã cầm lấy ngươi từ đầu cùng đất, gọi ngươi từ các góc đất, mà bảo ngươi rằng: Ngươi là tôi tớ ta; ta đã lựa ngươi, chưa từng bỏ ngươi.

10 Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.

11 Nầy, những kẻ nổi giận cùng ngươi sẽ hổ thẹn nhuốc nha. Những kẻ dấy lên nghịch cùng ngươi sẽ ra hư không và chết mất.

12 Những kẻ công kích ngươi, ngươi sẽ tìm nó mà chẳng thấy; những kẻ giao chiến cùng ngươi sẽ bị diệt và thành không.

13 Vì ta, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi;

14 hỡi sâu bọ Gia-cốp, và các ngươi của dân Y-sơ-ra-ên, đừng sợ chi hết, ta sẽ giúp ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy, tức là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, và là Đấng chuộc ngươi.

15 Nầy, ta sẽ lấy ngươi làm cái bừa nhọn, thật mới và có răng bén. Ngươi sẽ tán các núi và nghiền nhỏ ra, làm cho các gò nên giống như cám mịn.

16 Ngươi sẽ dê nó, gió sẽ đùa đi, gió lốc sẽ làm tan lạc; nhưng ngươi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, khoe mình trong Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.

17 Những kẻ nghèo nàn thiếu thốn tìm nước mà không được, lưỡi khô vì khát; nhưng ta, Đức Giê-hô-va, sẽ nhậm lời họ; ta, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, sẽ không lìa bỏ họ đâu.

18 Ta sẽ khiến sông chảy ra trên đỉnh núi trọi, và suối trào lên giữa trũng. Ta sẽ biến sa mạc thành ao, và đất khô thành nguồn nước.

19 Ta sẽ đặt trong đồng vắng những cây hương bách, cây tạo giáp, cây sim và cây dầu. Ta sẽ trồng chung nơi sa mạc những cây tùng, cây sam, cây hoàng dương,

20 hầu cho mọi người xem thấy và biết, ngẫm nghĩ và cùng nhau hiểu rằng tay Đức Giê-hô-va đã làm sự đó, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên đã dựng nên sự đó.

21 Đức Giê-hô-va phán: Hãy trình đơn các ngươi; Vua của Gia-cốp phán: Hãy bày tỏ lẽ mạnh các ngươi.

22 Phải, hãy thuật lại đi! Hãy rao cho chúng ta điều sẽ xảy đến! Hãy tỏ ra những điều đã có lúc trước, cho chúng ta để ý nghiệm sự cuối cùng nó là thế nào, hãy là bảo cho chúng ta biết những sự hầu đến.

23 Hãy rao những việc sẽ xảy đến sau nầy, cho chúng ta biết các ngươi là thần, cũng hãy xuống phước hoặc xuống họa đi, hầu cho chúng ta cùng nhau xem thấy và lấy làm lạ.

24 Nầy các ngươi chẳng ra gì, sự các ngươi làm cũng là vô ích; kẻ lựa chọn các ngươi là đáng gớm ghiếc!

25 Ta dấy lên một người từ phương bắc, và người đã đến; người kêu cầu danh ta từ phía mặt trời mọc, giẵm lên trên các quan trưởng như giẵm trên đất vôi, khác nào thự gốm nhồi đất sét.

26 Ai đã tỏ ra điều đó từ lúc ban đầu cho chúng ta biết? Ai đã rao ra từ trước đặng chúng ta nói rằng, người là công bình? Nhưng chẳng ai rao hết, chẳng ai báo hết, chẳng ai từng nghe tiếng các ngươi.

27 Aáy chính ta đã phán trước nhứt cùng Si-ôn rằng: Nầy, chúng nó đây! Ta sẽ sai một kẻ báo tin lành đến Giê-ru-sa-lem.

28 Ta xem rồi, chẳng có ai hết; trong đám họ cũng chẳng có một người mưu sĩ, để mà khi ta hỏi họ, có thể đáp một lời.

29 Thật, họ chỉ là hư vô hết thảy; công việc họ cũng thành không, tượng đúc của họ chẳng qua là gió và sự lộn lạo.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Bible Gateway Sponsors