Add parallel Print Page Options

Ang Silot para sa Israel

Nagsiling si Hoseas, “Kamo nga mga taga-Israel, untati ninyo ang inyo pagkinasadya nga pareho sa ginahimo sang iban nga mga nasyon. Kay nagasimba kamo sa mga dios-dios[a] kag nagapalayo sa inyo Dios. Sa bisan diin nga linasan sang mga uhay nagakalipay kamo sa mga patubas nga ginakabig ninyo nga bayad sa inyo sang mga dios-dios tungod sa inyo nga pagsimba sa ila. Pero sa ulihi mawad-an kamo sang mga uyas kag duga sang ubas. Magahalin kamo sa Israel, ang duta sang Ginoo, kag magabalik kamo[b] sa Egipto. Ang iban sa inyo mapa-Asiria, kag didto magakaon kamo sang mga pagkaon nga ginakabig ninyo nga mahigko. Indi na kamo pagtugutan nga maghalad sang bino sa Ginoo. Ang inyo mga halad indi makapalipay sa iya. Ang bisan sin-o nga magkaon sang sina nga mga halad kabigon nga mahigko, kay pareho lang ina sa pagkaon sa namatyan.[c] Ang inyo nga pagkaon para lang sa inyo kaugalingon; indi ina mahalad sa templo sang Ginoo. Tungod nga ang inyo mga halad indi pagbatunon sang Ginoo, ti ano ang inyo himuon sa pag-abot sang pinasahi nga mga tion sang pagsimba ukon sang mga piesta nga bilang pagpadungog sa Ginoo? Bisan makapalagyo pa kamo sa kalaglagan, tipunon gihapon kamo sa Egipto kag ilubong sa Memfis.[d] Matabunan na lang sang hilamon ang inyo malahalon nga mga kagamitan nga pilak[e] kag tubuan sang tunukon nga mga kahoy-kahoy ang inyo mga tolda.

“Mga taga-Israel, nag-abot na ang tion nga silutan kamo, ang tion nga balusan kamo sa inyo mga ginhimo. Kag mahibaluan gid ninyo nga nag-abot na ini. Nagasiling kamo parte sa akon nga, ‘Ina nga propeta buang-buang! Ina siya nga ginagamhan sang espiritu malain sing ulo!’ Amo ina ang ginasiling ninyo sa akon tungod kay madamo na ang inyo sala kag akig gid kamo sa akon. Bilang propeta, ginaupdan ako sang akon Dios sa pagbantay sa inyo nga mga taga-Israel. Pero bisan diin ako makadto gusto ninyo ako nga halitan; daw pareho ako sa pispis nga gusto ninyo siuron. Akig ang mga tawo sa akon sa Israel, nga ginakabig sang akon Dios nga iya puluy-an.[f] Puwerte na gid kamo kalaot, pareho sang una sa mga lalaki sa Gibea.[g] Dumdumon sang Dios ang inyo kalautan; silutan niya kamo tungod sang inyo mga sala.”

10 Nagsiling ang Ginoo, “Mga taga-Israel, sang ginpili[h] ko ang inyo mga katigulangan nga mangin akon katawhan, nalipay gid ako. Daw pareho sa tawo nga nalipay gid sang nakakita siya sang ubas nga nagatubo sa desierto ukon sang nakakita siya sang nahauna nga bunga sang higera. Pero sang magkadto sila sa Baal Peor, gindedikar nila ang ila kabuhi sa makahuluya nga dios-dios kag nangin pareho sila kangil-ad sa sinang dios-dios nga ila ginahigugma. 11 Mga taga-Israel, ang inyo pagkagamhanan madula nga daw sa pispis nga naglupad. Indi na makabusong kag makapamata ang inyo mga babayi. 12 Bisan pa nga makapamata sila, kuhaon ko ang tanan nila nga bata kag magapangasubo kamo. Kaluluoy gid kamo kon bayaan ko na kamo.

13 “Ang pagtan-aw ko sadto sa inyo daw pareho sa mga kahoy nga palma nga natanom sa maayo nga duta.[i] Pero karon dapat nga dal-on ninyo ang inyo mga anak sa inaway agod magkalamatay.”

14 Nagsiling si Hoseas,Ginoo, amo ini ang himua sa imo katawhan: Indi pagtuguti nga makabata ukon makapatiti sang lapsag ang ila mga babayi.”

15 Nagsiling ang Ginoo, “Ang tanan nga kalautan sang akon katawhan nagsugod sa Gilgal. Didto pa lang ginkaugtan ko na sila. Kag tungod sang ila kalautan pahalinon ko sila sa Israel nga ginakabig ko nga akon puluy-an. Indi ko na sila paghigugmaon; ang tanan nila nga mga pangulo nagrebelde sa akon. 16 Pareho sila sa tanom nga ang gamot sini nalaya, gani wala nagapamunga. Bisan magpamata pa sila, patyon ko ang pinalangga nila nga mga bata.”

17 Nagsiling si Hoseas, “Sikwayon sang akon Dios ang mga taga-Israel tungod kay wala sila magtuman sa iya. Gani bisan diin na lang sila nga nasyon makadto.”

Footnotes

  1. 9:1 nagasimba… dios-dios: sa literal, nagapanginlalaki. Tan-awa ang footnote sa 4:10.
  2. 9:3 kamo: sa Hebreo, Efraim. Makita man ang pulong nga Efraim sa Hebreo sa bersikulo 8, 11, 13 kag 16. Tan-awa ang footnote sa 4:17.
  3. 9:4 Ang bisan… namatyan: Ang pagkaon sa namatyan ginakabig sang mga Israelinhon nga mahigko. Kay ang lugar nga sa diin ara ang patay nangin mahigko, kag ang tanan nga ara dira nangin mahigko man. Tan-awa sa Num. 19:14.
  4. 9:6 Memfis: Isa ka siyudad sang Egipto nga may bantog nga mga lulubngan.
  5. 9:6 pilak: sa English, silver.
  6. 9:8 sa Israel… puluy-an: ukon, sa templo sang akon Dios.
  7. 9:9 mga lalaki sa Gibea: Ginlugos nila kag ginpatay ang isa ka babayi. (Tan-awa ang Huk. 19.)
  8. 9:10 sang ginpili: sa literal, sang makita.
  9. 9:13 Ang pagtan-aw… duta: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors