Ang Ginpromisa nga Katahom sang Bag-o nga Templo

1-2 Sang ika-21 nga adlaw sang madason nga bulan,[a] ginsugo sang Ginoo si Propeta Haggai nga ihambal ini kay Zerubabel, kay Josue, kag sa iban pa nga mga Israelinhon nga nakabalik sa Israel: “Sin-o sa inyo ang nakakita anay sang katahom sang sini nga templo? Ano ang pagtan-aw ninyo sini subong kon ikomparar sadto? Siguro daw wala-wala ini sa inyo. Pero magpakabakod kamo! Obraha lang ninyo ang templo kay kaupod ninyo ako, ang Ginoo nga Makagagahom. Amo man ini ang ginpromisa ko sa inyo mga katigulangan sang nagguwa sila[b] sa Egipto. Kag karon ang akon Espiritu padayon nga nagapabilin sa inyo, gani indi kamo magkahadlok.

Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, nagasiling nga sa indi madugay uyugon ko sing kaisa pa gid ang kalangitan kag ang kalibutan, ang duta kag ang dagat. Tay-ugon ko ang tanan nga nasyon kag pagadal-on nila diri sa templo ang ila mga manggad, gani mapuno ang templo sang malahalon nga mga butang. Kay ang mga pilak kag mga bulawan akon. Mas mangin matahom pa ang bag-o nga templo sang sa una. Kag hatagan ko sang maayo nga kahimtangan[c] ang ini nga lugar.[d] Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nagasiling sini.”

Ang Promisa sang Dios nga Pagpakamaayo

10 May ginhambal ang Ginoo kay Propeta Haggai sang ika-24 nga adlaw sang ikasiyam nga bulan, sadtong ikaduha nga tuig sang paghari ni Darius. 11 Siling niya, “Pamangkuta ang mga pari kon ano ang ginasiling sang kasuguan parte sini: 12 Halimbawa, nagadala ang isa ka tawo sang balaan nga karne[e] sa iya nga bayo. Karon, nakatandog ang iya bayo sa tinapay, ukon sa sopas, bino, lana ukon sa bisan ano nga klase sang pagkaon. Ti, mangin balaan man bala ina nga mga pagkaon?”[f] Sang ginpamangkot ni Haggai ang mga pari ang sabat nila, “Indi.” 13 Dayon nagpamangkot si Haggai, “Ti ano abi kon ang ini nga mga pagkaon natandog sang tawo nga ginakabig nga mahigko tungod kay nagtandog siya sa patay, mangin mahigko man bala ini nga mga pagkaon?” Nagsabat ang mga pari, “Huo.” 14 Dayon nagsiling si Haggai, “Amo man sadto sa katawhan sang Israel, siling sang Ginoo. Tungod nga nangin mahigko ang ila kabuhi, ang bisan ano nga ginhimo nila kag ginhalad sa halaran nangin mahigko sa panulok sang Ginoo. 15 Sugod subong hunahunaa bala ninyo ang mga nagkalatabo sa inyo antes ninyo gin-umpisahan ang pagpatindog sang templo sang Ginoo. 16 Kay sadto anay kon magkadto kamo sa tinumpukan sang mga trigo nga nagapaabot nga makakuha sang 20 ka sukob, ang makuha ninyo 10 lang. Kag kon magkadto kamo sa pulugaan sang ubas nga nagapaabot nga makakuha sang 50 ka galon nga bino, ang makuha ninyo 20 lang. 17 Ginpierdi sang Ginoo ang inyo mga gintanom paagi sa mainit nga hangin, peste, kag pagpaulan sang yelo nga daw mga bato, pero wala kamo gihapon magbalik sa iya. 18 Ika-24 subong nga adlaw sang ikasiyam nga bulan, kag subong natapos ang pundasyon sang templo. Tan-awa ninyo kon ano ang matabo sugod subong. 19 Bisan wala na sang nabilin nga trigo, kag wala na sing bunga ang ubas kag ang mga kahoy nga higera, pomegranata, kag olibo, sugod subong pakamaayuhon kamo sang Ginoo.”

Ang Promisa sang Dios kay Zerubabel

20 Naghambal liwat ang Ginoo kay Haggai sang sadto mismo nga adlaw.[g] 21 Siling niya, “Hambala si Zerubabel nga pagatay-ugon ko ang kalangitan kag ang kalibutan. 22 Pagalaglagon ko ang mga ginharian kag dulaon ko ang ila gahom. Baliskaron ko ang ila mga karwahe kag ang mga nagasakay sini. Magakalamatay ang mga kabayo kag magapinatyanay ang mga manugkabayo nga silahanon man lang. 23 Hambala man si Zerubabel nga akon alagad nga padumalahon ko siya sa sina nga adlaw. Magadumala siya paagi sa akon awtoridad, kay siya ang akon pinili. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nagasiling sini.”

Footnotes

  1. 2:1-2 madason nga bulan: sa literal, ikapito nga bulan.
  2. 2:5 sila: sa Hebreo, kamo.
  3. 2:9 maayo nga kahimtangan: Ang Hebreo sini amo ang “shalom,” nga nagakahulugan sang kalinong, kauswagan, maayo nga relasyon, kalipay, kadalag-an.
  4. 2:9 ini nga lugar: ang templo ukon ang Jerusalem.
  5. 2:12 balaan nga karne: balaan tungod kay ginhalad na sa Ginoo.
  6. 2:12 mangin balaan… pagkaon: Siguro ang buot silingon sang pamangkot nga kon bala ina nga mga pagkaon iseparar agod indi na pagkaunon ukon ihalad na lang sa Dios.
  7. 2:20 sang sadto mismo nga adlaw: sa literal, sang ika-24 nga adlaw sang sadto nga bulan.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

on the twenty-first day of the seventh month,(A) the word of the Lord came through the prophet Haggai:(B) “Speak to Zerubbabel(C) son of Shealtiel, governor of Judah, to Joshua son of Jozadak,[a](D) the high priest, and to the remnant(E) of the people. Ask them, ‘Who of you is left who saw this house(F) in its former glory? How does it look to you now? Does it not seem to you like nothing?(G) But now be strong, Zerubbabel,’ declares the Lord. ‘Be strong,(H) Joshua son of Jozadak,(I) the high priest. Be strong, all you people of the land,’ declares the Lord, ‘and work. For I am with(J) you,’ declares the Lord Almighty. ‘This is what I covenanted(K) with you when you came out of Egypt.(L) And my Spirit(M) remains among you. Do not fear.’(N)

“This is what the Lord Almighty says: ‘In a little while(O) I will once more shake the heavens and the earth,(P) the sea and the dry land. I will shake all nations, and what is desired(Q) by all nations will come, and I will fill this house(R) with glory,(S)’ says the Lord Almighty. ‘The silver is mine and the gold(T) is mine,’ declares the Lord Almighty. ‘The glory(U) of this present house(V) will be greater than the glory of the former house,’ says the Lord Almighty. ‘And in this place I will grant peace,(W)’ declares the Lord Almighty.”

Blessings for a Defiled People

10 On the twenty-fourth day of the ninth month,(X) in the second year of Darius, the word of the Lord came to the prophet Haggai: 11 “This is what the Lord Almighty says: ‘Ask the priests(Y) what the law says: 12 If someone carries consecrated meat(Z) in the fold of their garment, and that fold touches some bread or stew, some wine, olive oil or other food, does it become consecrated?(AA)’”

The priests answered, “No.”

13 Then Haggai said, “If a person defiled by contact with a dead body touches one of these things, does it become defiled?”

“Yes,” the priests replied, “it becomes defiled.(AB)

14 Then Haggai said, “‘So it is with this people(AC) and this nation in my sight,’ declares the Lord. ‘Whatever they do and whatever they offer(AD) there is defiled.

15 “‘Now give careful thought(AE) to this from this day on[b]—consider how things were before one stone was laid(AF) on another in the Lord’s temple.(AG) 16 When anyone came to a heap(AH) of twenty measures, there were only ten. When anyone went to a wine vat(AI) to draw fifty measures, there were only twenty.(AJ) 17 I struck all the work of your hands(AK) with blight,(AL) mildew and hail,(AM) yet you did not return(AN) to me,’ declares the Lord.(AO) 18 ‘From this day on, from this twenty-fourth day of the ninth month, give careful thought(AP) to the day when the foundation(AQ) of the Lord’s temple was laid. Give careful thought: 19 Is there yet any seed left in the barn? Until now, the vine and the fig tree, the pomegranate(AR) and the olive tree have not borne fruit.(AS)

“‘From this day on I will bless(AT) you.’”

Zerubbabel the Lord’s Signet Ring

20 The word of the Lord came to Haggai(AU) a second time on the twenty-fourth day of the month:(AV) 21 “Tell Zerubbabel(AW) governor of Judah that I am going to shake(AX) the heavens and the earth. 22 I will overturn(AY) royal thrones and shatter the power of the foreign kingdoms.(AZ) I will overthrow chariots(BA) and their drivers; horses and their riders(BB) will fall, each by the sword of his brother.(BC)

23 “‘On that day,(BD)’ declares the Lord Almighty, ‘I will take you, my servant(BE) Zerubbabel(BF) son of Shealtiel,’ declares the Lord, ‘and I will make you like my signet ring,(BG) for I have chosen you,’ declares the Lord Almighty.”

Footnotes

  1. Haggai 2:2 Hebrew Jehozadak, a variant of Jozadak; also in verse 4
  2. Haggai 2:15 Or to the days past
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors