Add parallel Print Page Options

Ít-ra-en, hãy trở về cùng Thượng-Đế

14 Ít-ra-en ơi, hãy trở về cùng CHÚA
    là Thượng-Đế ngươi,
    vì tội lỗi ngươi khiến ngươi vấp ngã.
Hãy trở về cùng CHÚA và thưa với Ngài rằng:
“Xin hãy xóa tội lỗi chúng tôi
    và lấy lòng nhân từ đón nhận chúng tôi,
thì chúng tôi sẽ giữ lời hứa cùng Ngài.
A-xy-ri không thể cứu chúng tôi,
    chúng tôi cũng sẽ không cậy vào ngựa.
Chúng tôi cũng sẽ không nói
    cùng những vật tay mình làm ra rằng,
    ‘Ngươi là thần của ta,’
Vì Ngài là Đấng tỏ lòng thương xót các trẻ mồ côi.”

Chúa sẽ tha thứ Ít-ra-en

CHÚA phán,
    “Ta sẽ tha thứ cho chúng về tội lìa bỏ ta,
    ta sẽ lấy lòng rộng rãi yêu thương chúng,
    ta sẽ không còn nổi giận cùng chúng nữa.
Ta sẽ như sương cho Ít-ra-en,
    chúng sẽ nẩy nở như hoa huệ.
Rễ chúng sẽ vững chắc,
    như cây hương nam ở Li-băng.
Chúng sẽ giống như nhánh vươn ra,
    như cây ô-liu xinh tươi,
như cây hương nam thơm phức ở Li-băng.
Dân Ít-ra-en sẽ lại ở dưới sự bảo vệ của ta.
    Chúng sẽ mọc lên như ngũ cốc,
nẩy nở như dây nho,
    chúng sẽ nổi danh như rượu của Li-băng.
Ít-ra-en ơi, hãy xa lánh các thần tượng đi.
    Ta, CHÚA ngươi, là Đấng trả lời các điều khẩn nguyện ngươi
    và trông nom ngươi [a].
Ta như cây thông xanh tươi;
    Nguồn phước hạnh của ngươi do ta mà đến.

Người khôn ngoan sẽ hiểu biết những điều nầy,
    kẻ thông sáng sẽ ghi tạc chúng vào lòng.
Các đường lối CHÚA đều đúng.
    Người nhân đức nhờ theo đó mà sống,
    còn kẻ chống nghịch Thượng-Đế
    cũng sẽ vì chúng mà chết [b].”

Footnotes

  1. Hô-sê-a 14:8 trông nom ngươi Đây là một lối chơi chữ. Tiếng Hê-bơ-rơ nghe như “A-xy-ri.” Thượng Đế bảo rằng Ngài bảo vệ dân Ít-ra-en chứ không phải nước nào khác bảo vệ họ.
  2. Hô-sê-a 14:9 Người nhân đức … mà chết Nguyên văn, “Người nhân đức sẽ bước đi trong đó, còn tội nhân sẽ vấp ngã trong đó.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors