Add parallel Print Page Options

Ít-ra-en sa vào việc cúng thờ thần tượng vì giàu có

10 Ít-ra-en giống như cây nho lớn
    sinh ra nhiều trái.
Khi dân cư trở nên giàu có hơn,
    liền xây thêm nhiều bàn thờ
cho các thần tượng.
    Khi xứ trở nên phì nhiêu hơn,
chúng liền dựng thêm nhiều trụ đá đẹp hơn để cúng các thần.
Lòng chúng nó giả dối,
    bây giờ chúng phải trả giá cho tội lỗi mình.
CHÚA sẽ phá sập các bàn thờ chúng;
    Ngài sẽ tiêu hủy các trụ đá thánh của chúng.

Rồi chúng sẽ bảo, “Chúng tôi không có vua,
    vì chúng tôi không kính sợ CHÚA.
Còn vua thì chẳng làm được gì cho chúng tôi.”
Chúng hứa dối, và lập giao ước
    mà chúng không giữ.
Cho nên dân chúng sẽ thưa kiện nhau trước tòa;
Chúng giống như cỏ dại độc mọc trong ruộng đã cày.
Dân Ít-ra-en lo lắng
    về tượng bò con ở Bết A-ven [a].
Dân chúng sẽ than khóc về nó,
    và các thầy tế lễ cũng sẽ kêu khóc về nó.
Chúng thường reo vui
    về vinh hiển của thần tượng đó,
nhưng nó sẽ bị đày qua A-xy-ri
    để làm quà cho vua lớn.
Dân Ít-ra-en sẽ bị sỉ nhục,
    và dân chúng sẽ xấu hổ vì không vâng lời.
Ít-ra-en sẽ bị tiêu diệt;
    vua [b] của nó sẽ giống như mảnh gỗ
    nổi lềnh bềnh trên nước.
Những nơi thờ phụng giả dối
    sẽ bị phá hủy,
là những nơi mà Ít-ra-en phạm tội.
Gai gốc và cỏ dại sẽ phủ kín
    các bàn thờ chúng.
Rồi chúng sẽ bảo cùng núi rằng,
    “Hãy che lấp chúng ta đi!”
và nói cùng các đồi rằng,
    “Hãy rơi trên chúng ta!”

Dân Ít-ra-en sẽ đền tội mình

“Hỡi Ít-ra-en, ngươi đã phạm tội
    từ thời Ghi-bê-a,
    và dân chúng đã tiếp tục phạm tội ở đó.
Nhưng chiến tranh chắc chắn
    sẽ bao trùm chúng ở Ghi-bê-a,
    vì những điều ác chúng làm nơi đó.
10 Khi ta sẵn sàng,
    ta sẽ đến trừng phạt chúng.
Các dân sẽ đến nghịch lại chúng,
    chúng sẽ bị trừng phạt
    vì tội lỗi tràn đầy của mình [c].
11 Ít-ra-en giống như con bò tơ cái
    thuần thục, thích đạp lúa.
Ta sẽ đặt ách lên cổ nó
    bắt nó làm việc cực nhọc ngoài đồng áng.
Ít-ra-en sẽ cày, Giu-đa sẽ vỡ đất.
12 Ta bảo, ‘Hãy gieo sự nhân từ,
    gặt bông trái của sự thành tín,
    hãy cày đất mới cho sự hiểu biết.
Hãy trông đợi CHÚA cho tới lúc Ngài đến
    đổ nhân từ Ngài trên các ngươi như nước.’
13 Nhưng các ngươi đã cày sự gian ác,
    gặt hái chuyện lôi thôi;
    các ngươi đã ăn hoa quả của sự dối gạt.
Vì các ngươi cậy sức riêng mình,
    ỷ vào quân số đông đảo của các ngươi,
14 dân ngươi sẽ nghe tiếng chiến trận,
    tất cả các thành có vách kiên cố của ngươi sẽ bị tiêu diệt.
Giống như khi vua Sanh-man [d]
    tiêu diệt Bết Ạc-bên trong chiến trận,
    khi mẹ và con đều bị đập chết.
15 Hỡi dân Bê-tên, chuyện đó cũng sẽ xảy đến cho ngươi,
    vì ngươi làm ác quá lắm.
Khi mặt trời mọc lên,
    vua Ít-ra-en sẽ chết.”

Footnotes

  1. Hô-sê-a 10:5 Bết A-ven Từ ngữ nầy nghĩa là “Nhà Gian ác.” Đây là một lối chơi chữ với từ ngữ “Bê-tên” nghĩa là “Nhà của Thượng Đế.” Có một đền thờ ở Bê-tên.
  2. Hô-sê-a 10:7 vua Hay “thần giả.”
  3. Hô-sê-a 10:10 tội lỗi tràn đầy của mình Đây có lẽ ám chỉ sự thờ cúng ở Ghi-bê-a và Bết A-ven.
  4. Hô-sê-a 10:14 Sanh-man Có lẽ là Sanh-ma-na-xe, vua A-xy-ri.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

10  Y-sơ-ra-ên là một cây nho tươi tốt, sanh ra trái nó. Trái nó càng sai tríu chừng nào, nó càng thêm nhiều bàn thờ ra chừng nấy; đất nó càng tốt bao nhiêu, những trụ tượng nó lập lên càng đẹp bấy nhiêu.

Lòng chúng nó phân hai; bây giờ chúng nó sẽ bị định tội. Đức Chúa Trời sẽ đánh bàn thờ chúng nó; sẽ phá trụ tượng chúng nó.

Chắc bây giờ chúng nó sẽ nói rằng: Chúng ta không có vua, vì chúng ta không kính sợ Đức Giê-hô-va; và vua, vua có thể làm gì cho chúng ta?

Chúng nó nói những lời hư không và thề dối khi lập giao ước; cho nên sự đoán phạt sẽ nứt mầm, nhạy như có độc mọc lên trong luống cày nơi ruộng.

Dân cư Sa-ma-ri sẽ kinh hãi vì những bò con của Bết -A-ven; dân sự sẽ vì nó than khóc, các thầy tế lễ nó vốn ưa thích nó cũng vậy, vì sự vinh hiển nó đã biến mất khỏi nó.

Nó cũng được bị dời qua A-si-ri lảm lễ vật dâng cho vua Gia-rép. Bấy giờ E Về phần Sa-ma-ri, vua nó bị trừ đi giống như bọt trên mặt nước.

Các nơi cao của A-ven, tức là tội lỗi của Y-sơ-ra-ên, sẽ bị phá hủy; gai gốc và chà chuôm sẽ mọc trên các bàn thờ chúng nó. Bấy giờ người ta sẽ nói cùng các núi rằng: Hãy bao bọc lấy chúng ta! và nói với các đồi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng ta!

Hỡi Y-sơ-ra-ên, từ ngày Ghi-bê -a, ngươi đã phạm tội rồi! Chúng nó đều đứng đó; sự tranh chiến nghịch cùng con cái sự gian ác chẳng theo kịp chúng nó trong Ghi-bê -a.

10 Ta sẽ sửa phạt chúng nó khi ta muốn, và các dân sẽ nhóm lại nghịch cùng chúng nó, khi chúng nó bị buộc vào hai tội mình.

11 E 12 Hãy gieo cho mình trong sự công bình, hãy gặt theo sự nhơn từ; hãy vỡ đất mới! Vì là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va, cho đến chừng nào Ngài đến và sa mưa công bình trên các ngươi.

13 Các ngươi đã cày sự gian ác, gặt sự gian ác, ăn trái của sự nói dối; vì ngươi đã nhờ cậy trong đường lối ngươi, trong muôn vàn người mạnh bạo của ngươi.

14 Vậy nên sự rối loạn sẽ sanh ra trong dân ngươi: người ta sẽ hủy phá mọi đồn lũy của ngươi, như San-man đã hủy phá Bết-A 15 Bê-tên cũng sẽ làm cho các ngươi như vậy, vì sự gian ác lớn lắm của các ngươi. Vua Y-sơ-ra-ên sẽ bị diệt cả trong khi hừng sáng.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Bible Gateway Sponsors