Add parallel Print Page Options

Binh-đát trả lời

25 Rồi Binh-đát, người Su-ha lên tiếng:

“Thượng Đế cai trị,
    ai nấy phải tôn trọng Ngài;
    Ngài sắp xếp trật tự trên trời cao.
Không ai có thể đếm các đạo binh [a] Ngài.
    Ánh sáng Ngài chiếu trên mọi người.
Cho nên không ai nhân đức trước mặt Ngài,
    chẳng ai do đàn bà sinh ra [b] mà gọi là tinh sạch.
Thậm chí mặt trăng cũng không sáng đủ
    các ngôi sao cũng chưa tinh sạch trước mặt Ngài.
Huống hồ con người ta! Họ chỉ như côn trùng.
    Chẳng khác nào loài dòi bọ!”

Footnotes

  1. Gióp 25:3 đạo binh Hay “ngôi sao.” Đây có thể là các thiên sứ hay các ngôi sao trên bầu trời.
  2. Gióp 25:4 chẳng ai do đàn bà sinh ra Hay “Không có con người nào.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

25  Binh-đát, người Su -a, bèn đáp rằng:

Quyền quản trị và sự sợ hãi thuộc về Chúa: Ngài khiến hòa bình trong các nơi cao của ngài.

Ai cai được số của đạo binh Chúa? Có ai mà ánh sáng Ngài không chói đến sao?

Làm sao loài người được công bình trước mặt Đức chúa Trời? Kẻ nào bị người nữ sanh ra, sao cho là trong sạch được?

Kìa, mặt trăng không chiếu sáng, Các ngôi sao chẳng tinh sạch tại trước mặt Ngài thay:

Phương chi loài người vốn giống như con sâu, Và con cái loài người giống như một con giòi bọ!

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Bible Gateway Sponsors