Add parallel Print Page Options

Gióp trả lời

23 Sau đó Gióp trả lời:

“Lời than van của tôi hôm nay vẫn còn cay đắng.
    Tôi rên rỉ vì tay Thượng Đế đè nặng trên tôi.
Ước gì tôi biết Thượng Đế ở đâu,
    để tôi đi đến chỗ Ngài ở.
Tôi sẽ trình bày hoàn cảnh tôi trước mặt Ngài,
    và làm cho môi tôi đầy lý đoán.
Tôi muốn biết Ngài trả lời tôi ra sao,
    và suy nghĩ về những điều Ngài sẽ nói.
Ngài sẽ không bắt lý tôi sao?
    Không, Ngài sẽ lắng tai nghe tôi.
Người thanh liêm có thể trình bày hoàn cảnh mình cho Thượng Đế,
    và tôi sẽ được quan án tôi giải cứu đời đời.

Nếu tôi đi sang Đông, Thượng Đế không có đó;
    còn nếu tôi đi sang Tây, tôi cũng chẳng thấy Ngài.
Khi Ngài đang bận rộn ở phương Bắc, tôi không nhìn thấy Thượng Đế;
    khi Ngài quay sang phương Nam, tôi không thể thấy Ngài được.
10 Nhưng Thượng Đế biết đường tôi đi,
    sau khi Ngài thử rèn tôi, tôi sẽ hóa như vàng.
11 Các bước chân tôi đi theo sát gót Ngài;
    Tôi đã đi trong lối Ngài; không quay sang trái hay phải.
12 Tôi chưa bao giờ bỏ qua mệnh lệnh Ngài đã truyền;
    Tôi quí trọng lời Ngài hơn lời nói của chính tôi.

13 Nhưng Ngài là Thượng Đế duy nhất.
    Ai chống nghịch Ngài được?
    Ngài muốn làm gì tùy ý.
14 Ngài sẽ làm cho tôi điều Ngài định làm,
    mà Ngài có nhiều chương trình như vậy.
15 Vì thế mà tôi sợ hãi Ngài;
    khi tôi suy nghĩ đến điều đó, tôi run sợ vì Ngài.
16 Thượng Đế đã làm cho tôi sợ;
    Đấng Toàn Năng làm tôi kinh hãi.
17 Nhưng tôi không bị bóng tối che khuất,
    không bị màn đêm đen mịt che phủ mặt tôi.”

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

23  Gióp đáp rằng:

Cho đến ngày nay, sự than siết tôi hãy còn cay đắng, Tay đè trên tôi nặng hơn sự rên siết tôi.

O Tôi hẳn sẽ giãi bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, Và làm đầy miệng tôi những lý luận.

Tôi sẽ biết các lời Ngài đáp lại cho tôi, Và hiểu điều Ngài muốn phán cùng tôi.

Chúa há sẽ lấy quyền năng lớn lao Ngài mà tranh luận với tôi sao? Không, Ngài sẽ chú ý về tôi.

Tại đó người ngay thẳng sẽ luận biện với Ngài, Và tôi được thoát khỏi kẻ đoán xét tôi đến mãi mãi.

Nầy, tôi đi tới trước, nhưng không có Ngài tại đó; Tôi đi lại sau, song tôi cũng chẳng nhìn thấy Ngài;

Qua phía tả, khi Ngài đương làm công việc đó, song tôi không phân biệt Ngài được; Ngài ẩn tại phía hữu, nên tôi chẳng thấy Ngài.

10 Nhưng Chúa biết con đường tôi đi; Khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng.

11 Chơn tôi bén theo bước Chúa; Tôi giữ đi theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch.

12 Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, Vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng tôi.

13 Nhưng Chúa đã một ý nhứt định, ai làm cho Ngài đổi được? Điều gì lòng Ngài muốn, ắt Ngài làm cho thành:

14 Điều Ngài đã nhứt định cho tôi, tất Ngài sẽ làm cho xong: Trong lòng Ngài còn có lắm điều khác giống như vậy.

15 Bởi cớ ấy, tôi kinh khủng trước mặt Ngài; Khi nào tôi tưởng đến, bèn sợ hãi Ngài.

16 Vì Đức Chúa Trời khiến lòng tôi bủn rủn, Đấng Toàn năng làm cho tôi hoảng sợ;

17 Vì tôi chẳng sợ sệt bởi sự tối tăm, Cũng chẳng sợ hãi vì u ám mù mịt che phủ mặt tôi.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Bible Gateway Sponsors