Add parallel Print Page Options

Ước gì đầu tôi là suối nước
    và mắt tôi là nguồn lệ!
Để tôi than khóc ngày đêm
    cho những người dân của tôi đã bị giết.
Ước gì tôi có một nơi ở trong sa mạc,
    một cái nhà để lữ khách trú đêm,
    để tôi có thể tránh xa dân tôi.
Để tôi có thể tạm xa lánh họ,
    vì họ đều bất trung cùng Thượng Đế;
    ai nấy đều chống nghịch Ngài.

Sự thất bại của Giu-đa

“Chúng dùng lưỡi mình như cái cung,
    bắn những lời dối gạt
    ra khỏi miệng mình như tên.
Sự dối trá, không phải sự thật,
    đã lan tràn khắp xứ.
Chúng làm từ chuyện ác nầy đến chuyện ác khác.
    Chúng chẳng biết ta là ai,” CHÚA phán vậy.
“Ai nấy hãy trông chừng bạn hữu mình,
    chớ tin tưởng thân nhân mình,
vì ai nấy đều lường gạt lẫn nhau,
    bạn bè đi phao điều láo khoét về ngươi.
Ai nấy đều nói dối cùng bạn mình,
    chẳng có ai nói thật cả.
Dân Giu-đa đã tập lưỡi mình nói dối.
    Chúng phạm tội đến khi thấm mệt.
Hỡi Giê-rê-mi, ngươi sống giữa những lời dối gạt;
    vì nói dối nên chúng không chịu nhìn biết ta,”
    CHÚA phán vậy.

Nên CHÚA Toàn Năng phán như sau:
“Ta sẽ thử nghiệm dân Giu-đa
    như người ta dùng lửa thử kim loại.
Ta không có cách nào khác,
    vì dân ta đã phạm tội.
Lưỡi chúng bén nhọn như tên.
    Môi miệng chúng nói điều dối trá.
Ai nấy đều nói ngon ngọt cùng người láng giềng mình,
    mà trong lòng thì manh tâm hại họ.”
CHÚA hỏi, “Chẳng lẽ ta không trừng phạt
    những kẻ làm như thế sao?”
“Chẳng sẽ ta không giáng trừng phạt trên một dân như vậy
    cho xứng đáng với tội chúng sao?”

10 Tôi, Giê-rê-mi, sẽ khóc lóc thảm thiết cho các núi non
    và hát bài ai ca cho các ruộng nương bỏ phế.
Tất cả đều hoang vu, không ai qua lại.
    Tiếng bò rống không còn nghe.
Chim chóc bay đi cả rồi,
    và thú vật cũng chẳng còn.

11 CHÚA phán,
“Ta, CHÚA, sẽ biến thành Giê-ru-sa-lem
    ra đống hoang tàn, thành một nơi ở của chó rừng.
Ta sẽ hủy diệt các thành của Giu-đa
    để không còn ai ở đó.”

12 Ai là người khôn ngoan
    để hiểu biết những điều nầy?
    Có ai được CHÚA dạy bảo
    để giải thích những chuyện nầy không?
Tại sao đất bị hủy hoại?
    Tại sao xứ đã trở thành sa mạc hoang vu không ai ở?
13 CHÚA đáp,
“Vì dân Giu-đa đã bỏ lời giáo huấn mà ta đã truyền cho.
    Chúng không vâng lời hay làm theo điều ta dặn bảo.
14 Ngược lại, chúng đã ương ngạnh,
    chạy theo Ba-anh như tổ tiên chúng dạy bảo.”
15 Vì vậy mà CHÚA Toàn Năng, Thượng Đế của Ít-ra-en phán:
    “Ta sẽ sớm khiến dân Giu-đa ăn vật đắng và uống nước độc.
16 Ta sẽ phân tán chúng ra trong các dân tộc khác mà cả chúng lẫn tổ tiên chúng chưa hề biết.
    Ta sẽ dùng gươm đánh đuổi dân cư Giu-đa
    cho đến khi chúng bị tận diệt.”

17 CHÚA Toàn Năng phán như sau:
    “Bây giờ hãy suy nghĩ đến những chuyện nầy!
Hãy gọi những người đàn bà khóc mướn đến.
    Hãy mời những đàn bà giỏi về nghề đó.
18 Bảo họ đến ngay
    và than khóc cho chúng ta.
Để cho mắt chúng ta đẫm lệ,
    và đôi dòng nước mắt sẽ tuôn chảy
    từ mí mắt chúng ta.
19 Người ta nghe tiếng kêu khóc thảm thiết
    từ Giê-ru-sa-lem:
    ‘Chúng ta bị hủy hoại rồi!
    Chúng ta thật đáng xấu hổ!
Chúng ta phải rời xứ mình,
    vì nhà cửa chúng ta tiêu tan rồi.’”

20 Bây giờ, hỡi các phụ nữ Giu-đa,
    hãy nghe lời CHÚA phán:
    hãy mở lỗ tai các ngươi ra
    mà nghe lời từ miệng Ngài.
Hãy dạy con gái các ngươi
    biết khóc lóc thảm thiết.
Hãy dạy nhau hát bài ai ca.
21 Cái chết đã trèo qua cửa sổ chúng ta,
    xâm nhập vào các lâu đài,
    và thành phố của chúng ta.
Cái chết đã ập đến bắt các trẻ con chúng ta
    đang chơi ngoài phố
và các trai tráng đang gặp gỡ nhau
    nơi công viên.

22 Hãy bảo, “CHÚA phán như sau:
    ‘Thây người sẽ nằm la liệt trong đồng trống
    như phân bón.
Chúng sẽ nằm la liệt như lúa
    mà nhà nông mới gặt,
    nhưng không ai gom lại.’”

23 CHÚA phán như sau:
    “Người khôn chớ khoe về sự khôn ngoan mình.
Người mạnh chớ khoe về sức lực mình.
    Người giàu chớ khoe về của cải mình.
24 Nhưng ai muốn khoe thì hãy khoe rằng
    mình hiểu biết CHÚA.
Hãy khoe rằng ta là CHÚA,
    và rằng ta nhân từ và công bằng,
    làm điều phải trên đất.
Khoe như thế làm vừa lòng ta,” CHÚA phán vậy.

25 CHÚA phán, “Đến lúc ta sẽ trừng phạt những kẻ chỉ có cắt dương bì trong thể xác thôi: 26 dân Ai-cập, Giu-đa, Ê-đôm, Am-môn, Mô-áp, và các dân du mục trong sa mạc cắt tóc ngắn. Vì đàn ông của các dân đó không cắt dương bì. Còn cả nhà Ít-ra-en cũng không hết lòng phục vụ ta.” [a]

Footnotes

  1. Giê-rê-mi-a 9:26 hết lòng phục vụ ta Hay “cắt dương bì trong lòng.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

O O Chúng nó giương lưỡi mình như cái cung, đặng phát lời dối trá ra. Chúng nó ở trong xứ là mạnh lớn, mà chẳng làm sự chơn thật; bởi chúng nó làm ác càng thêm ác, và chẳng nhìn biết ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Ai nấy phải giữ gìn vì người lân cận mình, chớ tin cậy một người nào trong vòng anh em mình; vì mỗi người anh em sẽ lừa phỉnh anh em lắm, mỗi người lân cận đều đi dạo nói xấu.

Ai nấy gạt gẫm kẻ lân cận mình, chẳng nói sự chơn thật. Chúng nó luyện tập lưỡi mình mà nói dối, chăm chỉ làm điều ác.

Đức Giê-hô-va phán: Ngươi ăn ở giữa sự dối trá; ấy cũng vì cớ sự dối trá mà chúng nó chẳng khứng nhìn biết ta.

Vậy nên Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Nầy, ta sẽ làm cho tan chảy và thử chúng nó; vì nếu chẳng vậy thì xử với con gái dân ta thể nào?

Lưỡi chúng nó là tên độc, hay buông lời dối trá. Ngoài miệng thì chúc bình an cho kẻ lân cận mình, mà trong lòng thì gài bẫy.

Đức Giê-hô-va phán: Ta há chẳng thăm phạt chúng nó về mọi điều ấy sao? Thần ta há chẳng trả thù một nước dường ấy sao?

10 Ta sẽ khóc lóc thở than về các núi, sẽ xướng bài ca sầu não về nội cỏ nơi đồng vắng, vì thảy đều bị đốt cháy, đến nỗi chẳng còn ai đi qua đó nữa. Tại đó chẳng còn nghe tiếng bầy súc vật, chim trời và loài thú đều trốn đi cả rồi.

11 Ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem thành đồng đổ nát, nơi ở của chó rừng; sẽ làm cho các thành của Giu-đa ra hoang vu không người ở.

12 Ai là người khôn ngoan đặng hiểu những sự nầy? và miệng Đức Giê-hô-va nói cùng ai, để người báo tin? vì làm sao xứ nầy bị diệt bị cháy như đồng vắng, đến nỗi không ai qua lại?

13 Đức Giê-hô-va đáp rằng: Aáy là vì chúng nó bỏ luật pháp ta mà ta đã đặt cho; không vâng tiếng ta, và không bước theo.

14 Nhưng chúng nó bước theo sự cứng cỏi của lòng mình, theo các thần Ba-anh mà tổ phụ mình đã dạy.

15 Vậy nên, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Nầy, ta sẽ cho dân nầy ăn ngải cứu, và cho uống mật đắng.

16 Ta sẽ làm cho chúng nó tan lạc trong các dân tộc mà chúng nó và tổ phụ mình chưa từng biết; ta sẽ sai gươm đuổi theo, cho đến chừng nào đã diệt chúng nó.

17 Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Hãy lo gọi những đờn bà hay khóc mướn, cho chúng nó đến; hãy gọi những người đờn bà rất khéo, cho chúng nó đến.

18 Chúng nó hãy vội vàng vì chúng ta rơi lụy, mí mắt chúng ta tràn nước ra!

19 Vả, có tiếng phàn nàn nghe từ Si-ôn, rằng: Chúng ta bị hủy phá dường nào! Chúng ta bị xấu hổ lắm, vì chúng ta bỏ đất; vì họ đã phá đổ chỗ ở chúng ta!

20 Hỡi các đờn bà, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va, tai các ngươi hãy nghe lời miệng Ngài phán! Hãy dạy cho các con gái các ngươi bài ca vãn; mỗi người hãy dạy cho kẻ lân cận mình khóc than!

21 Vì sự chết đã lên vào cửa sổ chúng ta, đã sấn vào trong cung chúng ta, giết con cái tại ngoài đường, và kẻ trai trẻ giữa chợ.

22 Ngươi hãy bảo rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Thây người ta sẽ ngã xuống như phân đổ đồng ruộng, và như nắm lúa đổ ra sau lưng con gặt; chẳng ai sẽ lượm chúng nó lại!

23 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình.

24 Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy.

25 Đức Giê-hô-va phán: Nầy, ngày đến, bấy giờ ta sẽ phạt mọi kẻ chịu cắt bì mà lòng chưa cắt bì:

26 tức là Ê-díp-tô, Giu-đa, Ê-đôm, con cháu Am-môn, Mô-áp, và hết thảy những dân cạo tóc màng tang và ở nơi đồng vắng. Vì mọi dân tộc đều không cắt bì, còn cả nhà Y-sơ-ra-ên chẳng cắt bì trong lòng.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Bible Gateway Sponsors