Add parallel Print Page Options

Nag-estar si Isaac sa Gerar

26 May gutom nga nag-abot sa lugar nga ginaestaran ni Isaac, wala labot sadtong gutom nga nag-abot sang panahon pa ni Abraham. Gani nagkadto si Isaac kay Abimelec nga hari sang mga Filistinhon sa Gerar. Nagpakita ang Ginoo sa iya kag nagsiling, “Indi ka magkadto sa Egipto; magpabilin ka sa lugar nga itudlo ko sa imo. Diri ka lang anay mag-estar kay pagaupdan ko ikaw kag pakamaayuhon. Ihatag ko sa imo kag sa imo mga kaliwat ini tanan nga duta. Tumanon ko ang akon ginpromisa sa imo amay nga si Abraham. Padamuon ko ang imo mga kaliwat pareho sa kadamuon sang mga bituon sa langit, kag ihatag ko sa ila ini tanan nga duta. Kag paagi sa ila, pakamaayuhon ko ang tanan nga katawhan sa kalibutan. Himuon ko ini tungod kay nagtuman si Abraham sa akon. Nagtuman siya sa tanan ko nga kasuguan kag pagpanudlo.” Gani didto nag-estar si Isaac sa Gerar.

Matahom si Rebeka, gani kon magpamangkot ang mga taga-Gerar sa kay Isaac parte sa iya asawa ginasabat niya nga utod niya si Rebeka. Nahadlok siya magsiling nga asawa niya kay basi kon patyon nila siya agod makuha si Rebeka. Madugay-dugay na ang pagtiner nila ni Isaac didto sa Gerar. Kag isa sina ka adlaw, natabuan nga nagpamintana si Abimelec nga hari sang mga Filistinhon kag nakita niya nga nagaanggaanay si Isaac kag Rebeka. Gani ginpatawag niya si Isaac kag ginsilingan, “Asawa mo gali siya? Ngaa nagsiling ka nga utod mo siya?” Nagsabat si Isaac, “Nahadlok abi ako nga basi patyon ninyo ako tungod sa iya.” 10 Nagsiling si Abimelec, “Indi maayo ang ginhimo mo sa amon. Kon natabo abi nga ang isa sa akon mga tinawo naghulid sa iya, ikaw kuntani ang kabangdanan sang amon pagpakasala.” 11 Ginpaandaman dayon ni Abimelec ang tanan nga tawo. Siling niya, “Ang bisan sin-o nga maghimo sang malain sa sini nga lalaki ukon sa iya asawa pagapatyon gid.”

12 Nagpananom si Isaac sa sadto nga lugar kag nakapatubas siya sing 100 ka pilo sa sina mismo nga tuig, tungod kay ginpakamaayo siya sang Ginoo. 13 Nagpadayon ang iya pag-uswag hasta nga nagmanggaranon na gid siya katama. 14 Nahisa sa iya ang mga Filistinhon tungod kay madamo na ang iya mga karnero, kanding, baka, kag mga suluguon. 15 Sa ila kahisa kay Isaac, ginpangtampukan nila sang duta ang mga bubon nga ginpangkutkot sadto sang mga suluguon sang iya amay nga si Abraham.

16 Karon, nagsiling si Abimelec kay Isaac, “Halin ka na diri, kay madamo na kamo katama para sa amon.” 17 Gani naghalin si Isaac, kag nagpatindog siya sang iya tolda sa Gerar nga ililigan sang tubig,[a] kag didto na nag-estar. 18 Ginpakutkutan niya liwat ang mga bubon sang iya amay nga si Abraham nga gintabunan sang mga Filistinhon pagkatapos nga napatay si Abraham. Gin-ngalanan ni Isaac ang mga bubon sang amo man gihapon nga ngalan nga ginhatag sadto anay ni Abraham.

19 Didto sa hubas nga ililigan sang tubig, nagkutkot sang bag-o nga bubon ang mga suluguon ni Isaac kag nakasapo sila sang tuburan. 20 Pero ginbais sang mga bakiro nga taga-Gerar ang mga bakiro ni Isaac nga ila kuno atong bubon. Gani gin-ngalanan ni Isaac ang bubon nga Esek,[b] tungod kay nagpakigbais ang mga taga-Gerar sa iya.

21 Nagkutkot liwat ang mga suluguon ni Isaac sang lain nga bubon, pero ginlalisan man nila ini gihapon sang mga taga-Gerar. Gani gin-ngalanan ni Isaac ang bubon nga Sitna.[c] 22 Naghalin sila ni Isaac didto kag nagkutkot liwat sang lain pa gid nga bubon. Wala na nila ini paglalisi, gani gin-ngalanan ini ni Isaac nga Rehobot.[d] Kay siling niya, “Karon ginhatagan kita sang Ginoo sang malapad nga lugar agod magdamo pa gid kita diri.”

23 Sang ulihi naghalin si Isaac sa sadto nga lugar kag nagkadto sa Beersheba. 24 Sadto gid nga gab-i sang pag-abot niya, nagpakita ang Ginoo sa iya kag nagsiling, “Ako ang Dios sang imo amay nga si Abraham. Indi ka magkahadlok kay kaupod mo ako. Pakamaayuhon ko ikaw kag hatagan sang madamo nga mga kaliwat tungod kay Abraham nga akon alagad.” 25 Gani naghimo si Isaac sang halaran kag nagsimba sa Ginoo. Nagpatindog siya sang tolda sa sadto nga lugar kag nagpakutkot sang bubon sa iya mga suluguon.

Ang Kasugtanan ni Isaac kag ni Abimelec

26 Nagkadto si Abimelec kay Isaac halin sa Gerar kaupod si Ahuzat nga iya manuglaygay kag si Ficol nga pangulo sang iya mga soldado. 27 Nagpamangkot si Isaac sa ila, “Ngaa nagkadto kamo sa akon? Indi bala nga akig kamo sa akon, kag amo gani nga ginpahalin ninyo ako sa inyo lugar?” 28 Nagsabat sila, “Nareyalisar namon nga ang Ginoo kaupod mo, gani naghunahuna kami nga dapat maghimo kita sang kasugtanan nga may panumpa. Ipromisa mo sa amon 29 nga indi mo kami pag-anhon, tungod kay wala ka man namon pag-anha sang didto ka pa sa amon. Gintratar ka namon sing maayo kag ginpahalin nga maayo ang aton relasyon. Karon, kabay pa nga pakamaayuhon ka pa gid sang Ginoo.” 30 Gani nagpapunsyon si Isaac para sa ila kag nagkinaon sila kag nag-ininom.

31 Aga pa gid sang madason nga adlaw, nagpanumpa sila sa isa kag isa. Dayon ginpalakat sila ni Isaac nga maayo ang ila relasyon.

32 Sadto man nga adlaw, nag-abot ang mga suluguon ni Isaac kag nagsugid sa iya nga may tubig ang bubon nga ila ginkutkot. 33 Gin-ngalanan ni Isaac ato nga bubon nga Shiba. Gani hasta subong ang ato nga lugar ginatawag nga Beersheba.[e]

Nangasawa si Esau sang Indi Nila Kalahi

34 Sang nagaedad na si Esau sang 40 ka tuig, nagpangasawa siya kay Judit nga anak ni Beeri nga Hithanon. Ginpangasawa pa gid niya si Basemat nga anak ni Elon nga Hithanon man. 35 Ining duha ka babayi nakapasubo gid sa kay Isaac kag kay Rebeka.

Footnotes

  1. 26:17 ililigan sang tubig: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  2. 26:20 Esek: buot silingon sa Hebreo, pagpakigbais.
  3. 26:21 Sitna: buot silingon sa Hebreo, kaawayon.
  4. 26:22 Rehobot: buot silingon sa Hebreo, malapad nga lugar.
  5. 26:33 Beersheba: Tan-awa ang footnote sa 21:31.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors