Add parallel Print Page Options

Magbinuligay Kita

Karon, mga utod, kon may ara sa inyo nga nahulog sa sala,[a] kamo nga ginatuytuyan sang Espiritu Santo dapat magbulig sa iya agod mapabalik siya sa husto nga pagkabuhi. Pero dapat himuon ninyo ini sa malulo nga paagi. Kag mag-andam man kamo sa inyo kaugalingon kay basi kon kamo makasala man. Magbinuligay kamo sa inyo mga problema. Tungod nga kon amo ini ang inyo himuon matuman ninyo ang sugo ni Cristo. Kon may ara sa inyo nga nagahunahuna nga daw kon sin-o gid siya, nga sa matuod wala-wala gid siya, ginatunto lang niya ang iya kaugalingon. Ang tagsa-tagsa dapat gid mag-usisa sang iya kaugalingon. Kag kon makita niya nga maayo ang iya ginahimo, ti mangin malipayon siya. Pero indi niya pag-ikomparar ang iya kaugalingon sa iban. Kay ang tagsa-tagsa may iya nga salabton sa iya ginahimo.

Ang tawo nga natudluan sang pulong sang Dios dapat magbulig kag maghatag sa nagatudlo sa iya.

Indi ninyo pagtuntuha ang inyo kaugalingon. Wala sing tawo nga makadaya sa Dios. Kay kon ano ang ginapanggas sang tawo amo man ang iya anihon. Kon sundon ta ang aton gid lang nga gusto, mabaton naton halin sa sini ang silot nga wala sing katapusan. Pero kon sundon ta ang gusto sang Espiritu Santo, mabaton naton halin sa sini ang kabuhi nga wala sing katapusan. Gani indi kita magkataka sa paghimo sang maayo, kay kon magpadayon kita, magaabot gid ang tion nga mabaton ta ang balos. 10 Gani kon may kahigayunan, indi ta pagpaligaron ang paghimo sang maayo sa tanan nga tawo, kag labi na gid sa aton utod nga mga tumuluo.

Ang Katapusan nga Paandam

11 Sa katapusan nga bahin sang sini nga sulat, ako mismo, si Pablo, ang nagasulat sini sa inyo. Tan-awa ninyo kon ano kadako ang mga litra. 12 Ang mga tawo nga nagapilit sa inyo nga magpatuli gusto lang nga magpakita-kita sa ila kapareho nga mga Judio nga nagasunod sila sa ila mga seremonya. Kay ginakulbaan sila nga basi hingabuton sila kon itudlo nila nga ang kamatayon gid lang ni Cristo amo ang makaluwas sa tawo. 13 Bisan sila gani mismo nga nagpatuli wala man nagatuman sa Kasuguan. Gusto lang nila nga magpatuli kamo agod may ipabugal sila nga nagasunod kamo sinang ila seremonya. 14 Pero para sa akon, wala ako sang iban nga ipabugal kundi ang kamatayon sa krus sang aton Ginoong Jesu-Cristo. Kay tungod sa iya kamatayon sa krus, ang mga butang diri sa kalibutan wala na sing bili sa akon, kag ako amo man suno sa kalibutan. 15 Indi importante kon natuli kita ukon wala, ang labing importante amo nga kita ginbag-o na sang Dios. 16 Kabay pa nga ang tanan nga tawo nga ginpili sang Dios[b] kag nagatuman sa sining akon ginatudlo makabaton sang paghidaet[c] kag kaluoy.

17 Sugod subong, indi na ninyo ako paggamuha. Ang mga pinalian sa akon lawas nagapamatuod nga ginasunod ko ang mga sugo ni Jesus.

18 Mga utod, kabay pa nga pakamaayuhon kamo sang aton Ginoong Jesu-Cristo. Amen.

Footnotes

  1. 6:1 nahulog sa sala: ukon, natabuan nga nakasala.
  2. 6:16 ang tanan nga tawo nga ginpili sang Dios: sa literal, ang Israel sang Dios.
  3. 6:16 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors