Add parallel Print Page Options

Indi Kamo Magpaulipon Liwat sa Kasuguan

Ginhilway kita ni Cristo agod indi na kita pag-ulipunon sang Kasuguan ni Moises. Gani magpakalig-on kita sa aton pagtuo kag indi na kita magpaulipon pa liwat.

Dumduma ninyo ini, kag ako mismo si Pablo ang nagahambal sini sa inyo. Kon magpatuli pa kamo bilang pagtuman sa Kasuguan, ginabaliwala ninyo ang ginhimo ni Cristo agod maluwas kamo. Kag ipaathag ko liwat sa inyo nga ang mga tawo nga nagapati nga kinahanglan nga magpatuli agod maluwas, kinahanglan man nga tumanon nila ang tanan nga ginasiling sang Kasuguan. Kon nagasalig kamo nga pakamatarungon kamo sang Dios paagi sa inyo pagtuman sa Kasuguan, ti nagakahulugan lang nga nahamulag kamo kay Cristo, kag nagpalayo na kamo sa bugay sang Dios. Pero kita nga ara kay Cristo nagasalig kag nagapaabot nga pakamatarungon kita paagi sa aton pagtuo kag sa gahom sang Espiritu Santo. Tungod nga kon ara na kita kay Cristo Jesus, indi na importante kon bala natuli na kita ukon wala. Ang aton pagtuo amo ang importante, ang pagtuo nga makita paagi sa aton paghigugma sa aton isigkatawo.

Maayo ang inyo ginahimo sang una. Sin-o ang nagpauntat sa inyo sa pagsunod sa kamatuoran? Indi mahimo nga ang Dios nga nagtawag sa inyo amo man ang nagpauntat sa inyo sa pagsunod sa kamatuoran. Inang mga tawo nga nagapatalang sa inyo pareho sang inugpahabok[a] nga bisan diutay lang makapahabok sang bug-os nga ginamasa nga harina. 10 Pero may pagsalig gid ako sa Ginoo nga ang akon gintudlo sa inyo amo ang inyo nga sundon. Kag ina nga mga tawo nga ara dira nga nagagamo sa inyo, bisan sin-o man ina sila, pagasilutan sila sang Dios.

11 May nagasiling nga nagatudlo ako nga ang tawo dapat tulion agod maluwas. Mga utod, indi kamo magpati sina. Tungod nga kon matuod ina, ngaa ginahingabot pa nila ako? Kag kon nagatudlo ako sina, ti wala sing pulos ang akon pagtudlo nga ang tawo maluwas paagi sa kamatayon ni Cristo sa krus, nga para sa iban kabuangan. 12 Maayo pa nga ang mga tawo nga nagagamo sa inyo nga nagatudlo nga dapat kamo magpatuli indi lamang magpatuli kundi magpakapon man sang ila kaugalingon!

13 Kamo, mga utod, gintawag sang Dios agod mangin hilway sa Kasuguan. Pero indi ninyo paggamiton ang inyo kahilwayan sa paghimo sang gusto sang inyo tawhanon nga kinaugali. Ang inyo himuon, maghigugmaanay kamo kag magbinuligay. 14 Tungod nga ang bug-os nga Kasuguan natingob sa isa lang ka sugo: “Higugmaon mo ang imo isigkatawo pareho sang paghigugma mo sa imo kaugalingon.”[b] 15 Pero kon nagainaway kamo pareho sa mapintas nga mga sapat, mag-andam kamo kay basi kon gub-on ninyo ang pagtuo sang isa kag isa.

Ang Handom sang Espiritu Santo Lain sang sa Tawo

16 Ang akon buot silingon, sundon ninyo ang Espiritu Santo agod indi ninyo mahimo ang mga malain nga handom sang inyo tawhanon nga kinaugali. 17 Tungod nga ang gusto sang aton tawhanon nga kinaugali kontra sa gusto sang Espiritu Santo, kag ang gusto sang Espiritu Santo kontra man sa gusto sang aton tawhanon nga kinaugali. Ining duha nagakontrahanay, gani indi ta mahimo ang aton gusto nga himuon. 18 Kag kon nagapasakop kita sa Espiritu Santo, wala kita sa idalom sang Kasuguan.

19 Ang mga tawo nga ang ila lang tawhanon nga kinaugali ang ila ginasunod mahibaluan gid paagi sa ila ginahimo: nagahimo sila sang imoral nga pagpakigrelasyon kag mahigko nga mga buhat, kag nagapagusto sila himo sang kalautan. 20 Nagasimba sila sa mga dios-dios, mga babaylan, nagakontrahanay, nagailinaway, maimon, maakigon, dalok, nagabinahin-bahin kag nagagrupo-grupo, 21 nagahisaay, palahubog, maluyagon sa mga kalibutanon nga kasadyahan, kag kon ano pa ang ila mga ginahimo nga mahigko. Ginsilingan ko na kamo sang una kag subong ginapaandaman ko kamo liwat, nga ang mga tawo nga nagahimo sining mga butang indi masakop sa paghari sang Dios.

22 Pero ari ang bunga nga makita sa kabuhi sang tawo kon ang Espiritu Santo amo ang nagagahom sa iya: mahigugmaon siya, malipayon, malinong ang iya pagkabuhi, mainantuson, malulo, maalwan, masaligan, 23 mabuot kag makapugong sang iya kaugalingon. Kon amo ini ang aton himuon indi ta malapas ang mga sugo sang Dios sa aton. 24 Ang mga tawo nga iya na ni Cristo Jesus, ginlansang na nila ang ila tawhanon nga mga balatyagon kag handom didto sa krus. 25 Kag tungod nga nagakabuhi na kita sa idalom sang paggahom sang Espiritu Santo, kinahanglan magsunod kita sa iya. 26 Indi kita magpabugal ukon magpakig-away; kag likawan ta ang paghinisaay.

Footnotes

  1. 5:9 inugpahabok: ukon, lebadura. Sa English, yeast.
  2. 5:14 Lev. 19:18.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors