Add parallel Print Page Options

Ang Matuod nga Pagkamatarong

Karon, mga utod ko kay Cristo, magkalipay kamo sa Ginoo! Wala ako ginatak-i sa pagsambit sini liwat sa inyo, kay para gid ini sa inyo kaayuhan. Mag-andam kamo sa mga Judio nga nagapilit nga magpatuli kamo. Daw sa mga ido ina nga mga tawo nga nagahimo sing malain. Pero kita amo ang may matuod nga tanda nga mga sumulunod kita sang Dios, tungod nga nagasimba kita sa iya paagi sa bulig sang Espiritu Santo kag nagakalipay kita sa aton relasyon kay Cristo Jesus. Wala kita nagasalig sa mga seremonya ukon sa aton mga ginahimo agod maluwas kita. Kon sa bagay, kon may magsiling nga siya maluwas tungod sang iya pagtuman sa mga seremonya, mas labi ako nga makasiling sina. Tungod nga sang walo pa lang ako ka adlaw gintuli na ako. Israelinhon ako, kay sakop ako sang tribo ni Benjamin. Gani kon pagka-Judio ang pagahambalan, matuod gid ako nga Judio. Kon parte sa pagtuman sa Kasuguan sang mga Judio, gintuman ko gid ini kay Pariseo ako sadto anay. Kon ang kapisan ang pagahambalan, puwerte ako, kay ginhingabot ko pa gani ang iglesya.[a] Kag kon parte sa pagtuman sa Kasuguan, wala sing may isaway sa akon. Sadto anay ini tanan nga butang ginkabig ko nga importante, pero subong ginakabig ko ini nga wala sing pulos tungod kay Cristo. Indi lang ina, kundi ang tanan man nga mga butang ginakabig ko subong nga wala sing pulos kon ikomparar sa akon pagkilala kay Cristo Jesus nga akon Ginoo. Tungod sa iya ginsikway ko ang tanan, kag ginakabig ko ini nga daw pareho sang basura, agod mangin akon si Cristo, kag ako ara sa iya. Wala na ako nagasalig nga mangin matarong ako paagi sa akon kaugalingon nga paghimulat sa pagtuman sang Kasuguan, kundi matarong na ako sa atubangan sang Dios tungod sa iya ginhimo kag paagi sa akon pagtuo kay Cristo. 10 Ang akon handom subong nga makilala ko pa gid si Cristo, nga maeksperiensyahan ko ang gahom sang iya pagkabanhaw, kag makapakigbahin ako sa iya mga pag-antos hasta mangin kaangay ako sa iya sa iya kamatayon. 11 Kag sa sini mabanhaw man ako. Kabay pa.

Padayon sa Lalambuton

12 Wala ako nagasiling nga wala na ako sing kulang, ukon perpekto na ako. Pero nagapadayon ako sa pagtinguha nga malambot ko ina, kay amo ina ang katuyuan ni Cristo Jesus kon ngaa ginpili niya ako. 13 Mga utod ko kay Cristo, wala ako nagahunahuna nga nalambot ko na ang perpekto nga kabuhi. Pero ang akon ginahimo subong, wala ko na ginahunahuna ang nagligad, kundi ginatinguhaan ko gid nga malambot ang akon lalambuton. 14 Pareho sa isa ka manugdalagan, nagapadayon gid ako sa pagtinguha nga malambot ko ang lalambuton, agod mabaton ko ang premyo. Ini nga premyo amo ang pagtawag sang Dios sa aton nga magkabuhi didto sa langit paagi kay Cristo Jesus.

15 Ini nga pagtinguha dapat himuon naton bisan pa nga ginakilala kita nga mga hamtong na sa pagtuo. Karon, kon wala kamo nagakomporme sini, ipaintiendi ini sang Dios sa inyo. 16 Walay sapayan padayunon ta ang pagsunod sa kamatuoran nga aton natun-an.

17 Mga utod, sunda ninyo ako. May mga tawo man dira nga pareho gid sa amon ang ila kabuhi. Sunda man ninyo sila. 18 Kay madamo ang nagasunod kuno kay Cristo pero makita sa ila kabuhi nga nagakontra sila sa mga pagpanudlo parte sa kamatayon ni Cristo sa krus. Makapila ko na kamo ginsilingan parte sa sini nga mga tawo, kag karon nagahibi ako sa pagpadumdom sini liwat sa inyo. 19 Ang dangatan sini nga mga tawo amo ang kalaglagan, kay ang ila tiyan[b] amo ang ila ginapakadios. Ginapabugal pa nila ang mga butang nga kuntani dapat nila ikahuya. Ang ginahunahuna nila amo lang ang mga butang diri sa kalibutan. 20 Pero kita iya, ang langit amo ang aton matuod nga banwa, kag halin didto ginapaabot naton ang pag-abot sang aton Manluluwas nga si Ginoong Jesu-Cristo. 21 Pag-abot niya diri, bag-uhon niya ang aton lawas nga may kamatayon nga mangin pareho sa iya lawas nga langitnon. Himuon niya ini paagi sa iya gahom nga makapasakop sang tanan nga butang sa iya.

Footnotes

  1. 3:6 iglesya: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod.
  2. 3:19 ang ila tiyan: ukon, ang gusto sang ila lawas.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors