Add parallel Print Page Options

Ang mga Nagbalik Halin sa Pagkabihag Kaupod ni Ezra

Nagsiling si Ezra: Amo ini ang mga pangulo sang mga pamilya nga nag-upod sa akon sa Jerusalem halin sa Babilonia, sadtong paghari ni Artaserkses:

si Gershom, nga halin sa pamilya ni Finehas;

si Daniel, nga halin sa pamilya ni Itamar;

si Hatush nga anak ni Shecania, nga halin sa pamilya ni David;

si Zacarias kag ang mga kaupod niya nga 150 ka lalaki, nga halin sa pamilya ni Paros (may ara sang lista sang ila mga katigulangan);

si Eliehoenai nga anak ni Zerahia kag ang mga kaupod niya nga 200 ka lalaki, nga halin sa pamilya ni Pahat Moab;

si Shecania nga anak ni Jahaziel kag ang mga kaupod niya nga 300 ka lalaki, nga halin sa pamilya ni Zatu;

si Ebed nga anak ni Jonatan kag ang mga kaupod niya nga 50 ka lalaki, nga halin sa pamilya ni Adin;

si Jeshaya nga anak ni Atalia kag ang mga kaupod niya nga 70 ka lalaki, nga halin sa pamilya ni Elam;

si Zebadia nga anak ni Micael kag ang mga kaupod niya nga 80 ka lalaki, nga halin sa pamilya ni Shefatia;

si Obadias nga anak ni Jehiel kag ang mga kaupod niya nga 218 ka lalaki, nga halin sa pamilya ni Joab;

10 si Shelomit nga anak ni Josifia kag ang mga kaupod niya nga 160 ka lalaki, nga halin sa pamilya ni Bani;

11 si Zacarias nga anak ni Bebai kag ang mga kaupod niya nga 28 ka lalaki, nga halin sa pamilya ni Bebai;

12 si Johanan nga anak ni Hakatan kag ang mga kaupod niya nga 110 ka lalaki, nga halin sa pamilya ni Azgad;

13 si Elifelet, si Jeuel, kag si Shemaya kag ang mga kaupod nila nga 60 ka lalaki, nga amo ang nabilin sa Babilonia halin sa pamilya ni Adonikam;

14 si Utai kag si Zacur kag ang mga kaupod nila nga 70 ka lalaki, nga halin sa pamilya ni Bigvai.

Ang Pagbalik Nila ni Ezra sa Jerusalem

15 Gintipon ko ang maupod sa akon sa Jerusalem didto sa suba nga nagailig pakadto sa lugar sang Ahava. Nagkampo kami didto sing tatlo ka adlaw. Sang gintan-aw ko ang lista sang mga tawo nga maupod sa akon, pati na ang mga pari, nasapwan ko nga wala didto sing mga Levita. 16 Gani ginpatawag ko ang mga pangulo sang grupo nga sila ni Eliezer, Ariel, Shemaya, Elnatan, Jarib, Elnatan, Natan, Zacarias, kag Meshulam, kag ang duha ka maalam nga tawo nga si Joyarib kag si Elnatan. 17 Ginpakadto ko sila kay Iddo nga pangulo sang lugar sang Casifia agod pangabayon siya kag ang iya mga paryente nga mga suluguon sa templo nga magpadala sila sang mga tawo nga mag-alagad sa templo sang Dios. 18 Tungod nga ginabuligan kami sang Dios, ginpadala nila sa amon si Sherebia, kaupod ang iya mga anak kag mga utod nga lalaki nga 18 ka bilog. Si Sherebia maabilidad nga tawo kag kaliwat siya ni Mali nga kaliwat ni Levi. Si Levi anak ni Israel.[a] 19 Ginpadala man nila si Hashabia kag ang iya mga utod kag mga hinablos nga mga lalaki nga 20 ka bilog, kaupod si Jeshaya nga halin sa pamilya ni Merari. 20 Ginpadala pa gid nila ang 220 ka suluguon sa templo. Ang mga suluguon sa templo ginpili sadto ni Haring David kag sang iya mga opisyal nga magbulig sa mga Levita. Nakalista tanan ang ila mga ngalan.

Nagpuasa kag Nagpangamuyo Sila ni Ezra

21 Didto sa kilid sang Suba sang Ahava, nagsiling ako sa grupo nga magpuasa kami kag magpaubos sang amon kaugalingon sa presensya sang amon Dios agod pangabayon siya nga bantayan niya kami sa amon pagpanglakaton, pati ang amon mga kabataan kag mga pagkabutang. 22 Kay nahuya ako magpangayo sa hari sang mga soldado kag mga manugkabayo nga magbantay sa amon kontra sa mga kaaway samtang nagapanglakaton kami, tungod kay nagsiling na kami sa hari nga ginabuligan sang amon Dios ang tanan nga nagasalig sa iya, pero akig gid ang Dios sa mga nagasikway sa iya. 23 Gani nagpuasa kag nagpangamuyo kami sa amon Dios nga bantayan niya kami, kag ginsabat niya ang amon pangamuyo.

Ang mga Halad para sa Templo

24 Nagpili ako sang dose ka tawo halin sa mga nagapangulo nga mga pari, wala labot kay Sherebia, Hashabia, kag sa napulo ka paryente nila. 25 Pagkatapos gintugyan ko sa ila nga wala sing kulang[b] ang mga pilak, bulawan, kag mga kagamitan nga ginhatag sang hari, sang iya mga manuglaygay, sang iya mga opisyal, kag sang madamo nga mga Israelinhon para bulig sa templo sang amon Dios. 26-27 Amo ini ang akon gintugyan sa ila:

22 ka tonelada nga pilak

3 ka tonelada nga kagamitan nga pilak

3 ka tonelada nga bulawan

20 ka yahong nga bulawan nga mga walo kag tunga ka kilo

2 ka yahong[c] nga saway nga ginpahining, nga ang bili pareho sa mga yahong nga bulawan.

28 Nagsiling ako sa mga pari, “Kamo kag ang ini nga mga kagamitan gindedikar sa Ginoo. Ang mga pilak kag mga bulawan kinabubut-on nga halad para sa Ginoo, ang Dios sang inyo mga katigulangan. 29 Halungi ninyo ini sing maayo hasta nga madala ninyo ini sa mga bodega sang templo sang Ginoo sa Jerusalem nga wala sing kulang,[d] sa atubangan sang mga nagapangulo nga pari, mga Levita, kag sang mga pangulo sang mga pamilya sang mga Israelinhon.”

30 Gani ginkuha sang mga pari kag sang mga Levita ang mga pilak, mga bulawan, kag ang mga kagamitan nga wala sing kulang, agod dal-on sa templo sang amon Dios sa Jerusalem.

Ang Pagbalik sa Jerusalem

31 Naghalin kami sa Suba sang Ahava kag naglakat pakadto sa Jerusalem sadtong ikadose nga adlaw sang nahauna nga bulan. Ginbuligan kami sang amon Dios kag ginprotektaran niya kami kontra sa mga kaaway kag mga tulisan samtang nagapanglakaton kami. 32 Pag-abot namon sa Jerusalem, nagpahuway kami anay sing tatlo ka adlaw.

33 Sang ikaapat nga adlaw, nagkadto kami sa templo sang amon Dios kag gintugyan namon ang mga pilak, mga bulawan, kag ang mga kagamitan nga wala sing kulang kay Meremot nga pari nga anak ni Uria. Kaupod niya si Eleazar nga anak ni Finehas kag ang duha ka Levita nga si Jozabad nga anak ni Jeshua kag si Noadia nga anak ni Binui. 34 Gin-isip kag ginkilo ato tanan, kag ginlista.

35 Dayon ang tanan nga nagbalik halin sa pagkabihag naghalad sa Dios sang Israel sang mga halad nga ginasunog: 12 ka turo nga baka para sa bug-os nga Israel, 96 ka gulang nga karnero nga lalaki, kag 77 ka bataon nga karnero nga lalaki. Naghalad man sila sang 12 ka kanding nga lalaki bilang halad sa pagpakatinlo. Ini tanan mga halad nga ginasunog para sa Ginoo. 36 Ginhatag man nila sa mga gobernador kag mga opisyal sang probinsya sa nakatundan sang Eufrates ang dokumento nga sa diin nakasulat ang mando sang hari. Kag ini nga mga pangulo nagbulig sa katawhan sang Israel kag sa templo sang Dios.

Footnotes

  1. 8:18 Israel: ukon, Jacob.
  2. 8:25 gintugyan ko sa ila nga wala sing kulang: sa literal, ginkilo ko kag gintugyan sa ila.
  3. 8:26-27 yahong: sa Hebreo, kagamitan.
  4. 8:29 nga wala sing kulang: sa literal, nga nakilo. Amo man sa bersikulo 30 kag 33.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors