Add parallel Print Page Options

Nag-abot si Ezra sa Jerusalem

1-6 Pagkaligad sang madamo nga mga tinuig, sang si Artaserkses ang hari sang Persia, nag-abot si Ezra sa Jerusalem halin sa Babilonia. Si Ezra nga ini anak ni Seraya. Si Seraya anak ni Azaria. Si Azaria anak ni Hilkia. Si Hilkia anak ni Shalum. Si Shalum anak ni Zadok. Si Zadok anak ni Ahitub. Si Ahitub anak ni Amaria. Si Amaria anak ni Azaria. Si Azaria anak ni Merayot. Si Merayot anak ni Zerahia. Si Zerahia anak ni Uzi. Si Uzi anak ni Buki. Si Buki anak ni Abishua. Si Abishua anak ni Finehas. Si Finehas anak ni Eleazar. Si Eleazar anak ni Aaron nga pangulo nga pari.

Si Ezra isa ka manunudlo nga nakahibalo gid sing maayo sang Kasuguan ni Moises nga ginhatag sang Ginoo, ang Dios sang Israel. Ginhatag sang hari ang tanan nga ginpangayo ni Ezra tungod kay ginabuligan siya sang Ginoo nga iya Dios. May nag-upod man sa iya nga mga Israelinhon sang pagbalik niya sa Jerusalem sadtong ikapito nga tuig sang paghari ni Artaserkses. Lakip sa mga nag-upod amo ang mga pari, mga Levita, mga manugkanta, mga guwardya sang mga puwertahan sang templo, kag mga suluguon sa templo. 8-9 Naghalin si Ezra sa Babilonia sang nahauna nga adlaw sang nahauna nga bulan. Kag sa bulig sang Dios, nakaabot siya sa Jerusalem sang nahauna nga adlaw sang ikalima nga bulan, sadtong ikapito nga tuig sang paghari ni Artaserkses. 10 Ginbuligan siya sang Dios tungod kay nagdedikar siya sa pagtuon kag sa pagtuman sang Kasuguan sang Ginoo, kag sa pagtudlo sang mga pagsulundan kag mga sugo sini sa mga Israelinhon.

Ang Sulat ni Artaserkses kay Ezra

11 Amo ini ang sulat nga ginhatag ni Haring Artaserkses kay Ezra nga pari kag manunudlo, nga nakahibalo gid sing maayo sang mga sugo kag mga pagsulundan nga ginhatag sang Ginoo sa mga taga-Israel:

12 “Ako si Haring Artaserkses nga labaw sa tanan nga hari. Nagapangamusta ako sa imo, Ezra, nga pari kag manunudlo sang Kasuguan sang Dios sang langit.[a]

13 “Nagamando ako nga ang bisan sin-o sa mga Israelinhon diri sa akon ginharian, pati mga pari kag mga Levita, nga gusto mag-upod sa imo sa pagbalik sa Jerusalem puwede makaupod. 14 Ginasugo ko ikaw kag sang akon pito ka manuglaygay nga usisaon mo ang mga nagakalatabo sa Juda kag Jerusalem kon bala ginasunod nila ang Kasuguan sang imo Dios, nga imo nahibaluan sing maayo.[b] 15 Ginasugo ko man ikaw nga dal-on mo ang mga bulawan kag mga pilak nga ginahatag ko kag sang akon mga manuglaygay sing kinabubut-on sa Dios sang Israel nga nagapuyo sa Jerusalem. 16 Dal-on mo man ang tanan nga pilak kag bulawan nga mabaton mo halin sa probinsya sang Babilonia, pati man ang kinabubut-on nga bulig sang katawhan sang Israel kag sang ila mga pari para sa templo sang ila Dios sa Jerusalem. 17 Siguraduhon mo nga ang ini nga kuwarta gamiton sa pagbakal sang turo nga mga baka, gulang kag bataon nga mga karnero nga lalaki, mga uyas, kag bino, nga ihalad sa halaran sang templo sang inyo Dios sa Jerusalem. 18 Ang mabilin nga bulawan kag pilak puwede ninyo gamiton sang imo mga kasimanwa sa bisan ano nga gusto ninyo suno sa kabubut-on sang inyo Dios. 19 Pero ang mga kagamitan nga gintugyan sa imo nga gamiton sa pag-alagad sa templo sang imo Dios ihatag mo tanan sa Dios sang Jerusalem. 20 Kon may iban ka pa nga kinahanglan para sa templo, magkuha ka lang sang panggastos sa kuwarta sang ginharian.

21 “Ako, si Haring Artaserkses, nagmando sa tanan nga tresurero sang probinsya sa nakatundan sang Eufrates nga ihatag gid ninyo ang bisan ano nga pangayuon sa inyo ni Ezra nga pari kag manunudlo sang Kasuguan sang Dios sang langit. 22 Hatagi ninyo siya hasta sa 3,500 ka kilo nga pilak, 300 ka sako nga trigo, 550 ka galon nga bino, 550 ka galon nga lana sang olibo, kag bisan ano kadamo nga asin nga kinahanglanon. 23 Ihatag gid ninyo ang tanan nga kinahanglanon sa templo suno sa ginmando sang Dios sang langit. Kay kon indi, maakig siya sa akon ginharian kag sa akon mga anak. 24 Ginapahibalo man namon kamo nga indi ninyo pagpabayaron sang buhis kag sang iban pa nga balayran ang mga pari, mga Levita, mga musikero, mga guwardya sang mga puwertahan sang templo, mga suluguon sa templo, kag iban pa nga nagatrabaho sa sini nga templo sang Dios.

25 “Kag ikaw, Ezra, suno sa kaalam nga ginhatag sang Dios sa imo, magpili ka sang mga hukom kag mga opisyal nga magdumala sa tanan nga tawo sa probinsya sa nakatundan sang Eufrates. Dapat nakahibalo sila sang Kasuguan sang imo Dios. Kag ang mga tawo nga wala nakahibalo sang Kasuguan tudluan mo. 26 Ang bisan sin-o nga indi magtuman sa Kasuguan sang imo Dios ukon sa kasuguan sang hari pagasilutan gid sang kamatayon, ukon palayason sa iya lugar, ukon kuhaon ang iya pagkabutang, ukon prisohon.”

Gindayaw ni Ezra ang Dios

27 Nagsiling si Ezra: Dalayawon ang Ginoo, ang Dios sang aton mga katigulangan, nga nagtandog sa tagipusuon sang hari nga padunggan niya ang templo sang Ginoo sa Jerusalem. 28 Tungod sa kaayo sang Ginoo sa akon, maayo ang pagtratar sa akon sang hari kag sang iya mga manuglaygay, kag pati sang tanan niya nga gamhanan nga mga opisyal. Kag tungod nga ginabuligan ako sang Ginoo nga akon Dios, naangkon ko ang kaisog sa pagtipon sang mga pangulo sang Israel sa pag-upod sa akon sa Jerusalem.

Footnotes

  1. 7:12 Dios sang langit: ukon, Dios nga ara sa langit; ukon, Dios nga naghimo sang langit; ukon, Dios nga labaw sa tanan.
  2. 7:14 nga imo nahibaluan sing maayo: ukon, nga gintugyan sa imo.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors