Add parallel Print Page Options

Ang Mensahi Batok sa Hari sang Tyre

28 Nagsiling ang Ginoo sa akon, “Tawo, silinga ang pangulo sang Tyre nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Sa imo pagkabugalon nagasiling ka nga ikaw isa ka dios nga nagapungko sa trono sa tunga sang kadagatan. Pero ang matuod, bisan nagahunahuna ka nga maalam ka pareho sa isa ka dios, indi ikaw dios kundi tawo lang. Nagahunahuna ka nga mas maalam ka pa sang sa kay Daniel, nga wala sing sekreto nga indi mo mahibaluan. Paagi sa imo kaalam kag ihibalo nagmanggaranon ka kag nakatipon sang bulawan kag pilak sa imo talaguan sang manggad. Paagi man sa imo abilidad sa pagnegosyo, nagdugang pa gid ang imo manggad, kag tungod sang imo manggad nagbugalon ka. Gani ako, ang Ginoong Dios, nagasiling nga tungod kay nagahunahuna ka nga maalam ka pareho sa isa ka dios, ipasalakay ko ikaw sa taga-iban nga lugar nga pinakamapintas sa tanan nga nasyon. Panglaglagon nila ang imo matahom nga mga pagkabutang nga imo naangkon paagi sa imo kaalam. Kag madula ang imo kadungganan. Masakit ang imo kamatayon; itagbong ka nila sa kadadalman sang dagat. Ti, makasiling ka pa bala gihapon nga ikaw isa ka dios sa atubangan sang mga magapatay sa imo? Para sa ila tawo ka lang kag indi isa ka dios. 10 Mapatay ka sa kamot sang taga-iban nga lugar pareho sa kamatayon sang isa ka tawo nga wala nagtuo sa akon. [a] Matabo gid ini, kay ako, ang Ginoong Dios, ang nagasiling sini.”

11 Nagsiling liwat ang Ginoo sa akon, 12 “Tawo, magpanalambiton ka parte sa hari sang Tyre. Silinga siya nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Sadto anay isa ikaw ka halimbawa sang pagkaperpekto. Maalam ka kag matahom gid. 13 Ara ka sadto sa Eden, sa katamnan sang Dios. Nadekorasyunan ka sang nagkalain-lain nga klase sang malahalon nga mga bato: rubi, topasio, esmeralda, krisolito, onika, haspe, sapiro, turquiso kag berilo. Nadekorasyunan ka man sang bulawan[b] nga ginpreparar na para sa imo sa adlaw sang imo pagkatawo. 14 Ginpili ko ikaw bilang kerubin nga manugbantay sa akon balaan nga bukid. Nagalakat ka sa tunga sang nagabadlak[c] nga mga bato. 15 Wala sing ikasaway sa imo pagginawi halin sang imo pagkatawo hasta sang ulihi nga naghimo ka sang malain. 16 Ang imo madamo nga mga negosyo nangin kabangdanan sang imo pagpamintas kag pagpakasala. Gani gintabog ko ikaw halin sa balaan ko nga bukid; ginpahalin ko ikaw sa nagabadlak nga mga bato. 17 Nangin bugalon ka tungod sang imo katahom, kag gin-gamit mo sa kabuangan ang imo kaalam agod mangin bantog ka. Amo ini nga ginhaboy ko ikaw sa duta, kag nangin talan-awon ka sang iban nga mga hari. 18 Tungod sang imo madamo nga mga sala kag pagpangdaya sa negosyo, gindagtaan mo ang mga lugar nga imo ginasimbahan. Gani sa atubangan sang tanan nga nagatan-aw sa imo, gintutdan ko ang imo lugar kag nasunog ka hasta nga nangin abo ka na lang sa duta. 19 Ang tanan nga nasyon nga nakakilala sa imo hinadlukan sa imo gindangatan. Makahaladlok ang imo katapusan, kag nadula ka na hasta san-o.”

Ang Mensahi Batok sa Sidon

20 Nagsiling ang Ginoo sa akon, 21 “Tawo, mag-atubang ka sa Sidon kag magwali kontra sa iya. 22 Silinga siya nga ako, ang Ginoong Dios, nagasiling: Kontra ko ikaw, Sidon. Dayawon ako sang mga tawo kon silutan ko na ikaw, kag mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo. Sa sini nga paagi, mapakita ko sa imo ang akon pagkabalaan. 23 Padal-an ko ikaw sang kalalat-an, kag tungod sini magailig ang dugo dira sa imo mga karsada. Salakayon ka palibot, kag madamo gid ang mapatay sa imo mga pumuluyo. Dayon mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo.

24 “Dayon wala na sang katupad nga mga nasyon ang katawhan sang Israel nga magapangyaguta sa ila, nga magasakit sa ila nga daw sa matalom nga mga tunok. Dayon mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoong Dios.”

25 Nagsiling pa gid ang Ginoong Dios, “Tipunon ko na ang katawhan sang Israel halin sa mga nasyon nga sa diin naglalapta sila. Paagi sa sining himuon ko sa ila, mapakita ko ang akon pagkabalaan sa mga nasyon. Maestar na dayon ang mga Israelinhon sa ila mismo nga duta, ang duta nga ginhatag ko sa akon alagad nga si Jacob. 26 Magaestar sila didto nga wala sing katalagman. Magapatindog sila sang mga balay kag magatanom sang mga ubas. Wala na sing may maggamo pa sa ila kon silutan ko na ang tanan nila nga katupad nga mga nasyon nga nagayaguta sa ila. Dayon mahibaluan nila nga ako amo ang Ginoo nga ila Dios.”

Footnotes

  1. 28:10 wala nagtuo sa akon: sa literal, wala matuli.
  2. 28:13 Nadekorasyunan ka man sang bulawan: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  3. 28:14 nagabadlak: ukon, nagakalayo. Amo man sa bersikulo 16.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors