Add parallel Print Page Options

Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Karon makita mo kon ano ang pagahimuon ko sa hari sang Egipto.[a] Tungod sa gahom nga akon ipakita, tugutan niya nga maghalin kamo sa iya nasyon. Mapilitan siya nga magpahalin sa inyo.”

Nagsiling pa gid ang Dios kay Moises, “Ako amo ang Ginoo. Nagpakita ako kay Abraham, kay Isaac, kag kay Jacob bilang Makagagahom nga Dios, pero wala ko ginpahayag sa ila ang akon ngalan nga Ginoo[b]. Naghimo ako sang kasugtanan sa ila, nga ihatag ko sa ila ang duta sang Canaan nga sa diin nag-estar sila bilang mga dumuluong. Nabatian ko ang mga pag-ugayong sang mga Israelinhon nga ginaulipon sang mga Egiptohanon, kag ginadumdom ko ang akon kasugtanan sa ila. Gani silinga ang mga Israelinhon: ‘Ako amo ang Ginoo. Hilwayon ko kamo sa pagkaulipon sa Egipto. Paagi sa akon gahom, silutan ko sing puwerte gid ang mga Egiptohanon, kag luwason ko kamo. Kabigon ko kamo nga akon katawhan kag ako mangin inyo Dios. Dayon mahibaluan ninyo nga ako amo ang Ginoo nga inyo Dios nga naghilway sa inyo sa pagkaulipon sa Egipto. Dal-on ko kamo sa duta nga akon ginsumpa nga ihatag kay Abraham, Isaac kag Jacob. Ihatag ko ini sa inyo, kag inyo ini panag-iyahan. Ako amo ang Ginoo.’ ”

Ginhambal ini ni Moises sa mga Israelinhon, pero wala sila nagpati sa iya tungod kay nadulaan na sila sing paglaom sa sobra nga pagpaantos sa ila bilang mga ulipon.

10 Dayon nagsiling ang Ginoo kay Moises, 11 “Lakat, kag silinga ang Faraon nga hari sang Egipto nga pahalinon na niya ang mga Israelinhon sa iya nasyon.” 12 Pero nagsiling si Moises sa Ginoo, “Kon ang mga Israelinhon indi gani magpamati sa akon, ang hari pa ayhan? Labi na nga indi ako maayo maghambal!”

13 Pero nagsiling ang Ginoo kay Moises kag kay Aaron, “Silinga ninyo ang mga Israelinhon kag ang Faraon nga hari sang Egipto nga ginsugo ko kamo sa pagpaguwa sa mga Israelinhon sa Egipto.”

Ang Lista sang mga Katigulangan ni Moises kag ni Aaron

14 Amo ini ang mga katigulangan sang mga panimalay nga naghalin sa pila ka mga tribo sang Israel: Ang mga anak nga lalaki ni Reuben, nga kamagulangan nga anak ni Israel, amo sila ni Hanoc, Palu, Hezron, kag Carmi. Sila kag ang ila mga kaliwat amo ang mga pamilya nga naghalin kay Reuben.

15 Ang mga anak nga lalaki ni Simeon amo sila ni Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar, kag Shaul. (Ining si Shaul anak ni Simeon sa Canaanhon nga babayi.) Sila kag ang ila mga kaliwat amo ang mga pamilya nga naghalin kay Simeon.

16 Ang mga anak nga lalaki ni Levi suno sa kasaysayan sang iya mga kaliwat amo sila ni Gershon, Kohat, kag Merari. Nagkabuhi si Levi sing 137 ka tuig.

17 Ang mga anak nga lalaki ni Gershon amo si Libni kag si Shimei.

18 Ang mga anak nga lalaki ni Kohat amo sila ni Amram, Izhar, Hebron, kag Uziel. Nagkabuhi si Kohat sing 133 ka tuig.

19 Ang mga anak nga lalaki ni Merari amo si Mali kag si Mushi. Amo ini ang mga pamilya nga naghalin kay Levi suno sa kasaysayan sang iya mga kaliwat.

20 Ginpangasawa ni Amram si Jokebed nga utod sang iya amay. Kag ang ila mga anak nga lalaki amo si Aaron kag si Moises. Nagkabuhi si Amram sing 137 ka tuig.

21 Ang mga anak nga lalaki ni Izhar amo sila ni Kora, Nefeg, kag Zicri.

22 Ang mga anak nga lalaki ni Uziel amo sila ni Mishael, Elzafan, kag Sitri.

23 Ginpangasawa ni Aaron si Elisheba, nga anak ni Aminadab kag utod ni Nashon. Ang ila mga anak nga lalaki amo sila ni Nadab, Abihu, Eleazar, kag Itamar.

24 Ang mga anak nga lalaki ni Kora amo sila ni Asir, Elkana, kag Abiasaf. Sila kag ang ila mga kaliwat amo ang mga pamilya nga naghalin kay Kora.

25 Si Eleazar nga anak ni Aaron nagpangasawa sa isa sa mga anak ni Putiel. Ang ila anak nga lalaki amo si Finehas.

Sila amo ang mga katigulangan sang mga pamilya nga naghalin kay Levi.

26 Ang Aaron kag Moises nga ginmitlang sa sini nga lista amo man ang Aaron kag Moises nga ginsugo sang Ginoo nga paguwaon ang bug-os nga puwersa sang Israel sa Egipto. 27 Amo ini sila ang nagpakighambal sa Faraon nga hari sang Egipto nga paguwaon ang mga Israelinhon sa Egipto.

Si Aaron ang Ginsugo sang Dios nga Maghambal para kay Moises

28 Sang nagpakigsugilanon sadto ang Ginoo kay Moises sa Egipto, 29 nagsiling siya sa iya, “Ako amo ang Ginoo. Sugiri ang Faraon nga hari sang Egipto sang tanan nga ginsiling ko sa imo.” 30 Pero nagsiling si Moises sa Ginoo, “Indi ako maayo maghambal, gani indi magpamati ang hari sa akon.”

Footnotes

  1. 6:1 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon. Amo man sa masunod nga mga bersikulo.
  2. 6:3 Ginoo: Tan-awa ang footnote sa 3:15.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors