Add parallel Print Page Options

Ang mga Milagro nga Nagapakita sang Gahom sang Dios

Nagsabat si Moises, “Paano kon indi magpati sa akon ang mga Israelinhon ukon magpamati sa akon isiling? Basi magsiling sila nga wala ka nagpakita sa akon.” Nagsiling ang Ginoo sa iya, “Ano inang ginauyatan mo?” Nagsabat si Moises, “Baston.”[a] Nagsiling ang Ginoo, “Ihaboy ina sa duta.” Gani ginhaboy ni Moises ang baston kag nahimo ini nga man-og. Hinadlukan si Moises, gani nagdalagan siya palayo sini. Nagsiling ang Ginoo sa iya, “Dakpa ang man-og sa ikog.” Gani gindakop ni Moises ang man-og kag nahimo ini liwat nga baston. Nagsiling ang Ginoo, “Himua ini nga milagro agod magpati sila nga ako, ang Ginoo, ang Dios sang ila mga katigulangan nga si Abraham, Isaac, kag Jacob, nagpakita sa imo.”

Nagsiling pa gid ang Ginoo, “Ibutang ang imo kamot sa sulod sang imo bayo.” Gintuman ini ni Moises, kag sang ginkuha na niya ang iya kamot, puwerte ini kaputi tungod nga gintubuan ini sang delikado nga balatian sa panit.[b] Nagsiling ang Ginoo, “Ibutang liwat ang imo kamot sa sulod sang imo bayo.” Gintuman ini ni Moises, kag sang ginkuha na niya ang iya kamot, maayo na ini pareho sa iban nga mga parte sang iya lawas.

Dayon nagsiling ang Ginoo, “Kon indi sila magpati sa una nga milagro, mapati na sila sa ikaduha. Pero kon indi pa gid gani sila magpati sa imo pagkatapos sining duha ka milagro, magkuha ka sang tubig sa Suba sang Nilo kag ibubo ini sa mamala nga duta, kag mahimo ini nga dugo.”

10 Nagsiling si Moises sa Ginoo, “Ginoo, indi ako maayo maghambal. Halin pa sang una pigaw ako pahambalon, kag bisan subong nga nagapakighambal ka sa akon nga imo alagad. Nagautol-utol ako kon maghambal.” 11 Nagsiling ang Ginoo sa iya, “Sin-o bala ang nagahimo sang baba sang tawo? Sin-o bala ang nagahimo sa iya nga bungol ukon apa? Sin-o bala ang nagabuot nga makakita siya ukon mabulag? Indi bala ako, ang Ginoo? 12 Gani lakat, kay buligan ko ikaw sa paghambal kag tudluan ko ikaw kon ano ang imo ihambal.”

13 Pero nagsiling si Moises, “O Ginoo, kon mahimo magpadala ka na lang sang iban.” 14 Naakig ang Ginoo kay Moises, kag nagsiling siya, “Ti, si Aaron na lang nga imo utod, nga kaliwat man ni Levi. Nahibaluan ko nga maayo siya maghambal. Nagapakadto na siya gani diri sa pagpakigkita sa imo. Malipay gid siya kon makita niya ikaw. 15 Estoryahon mo siya, kag tudluan mo siya kon ano ang iya ihambal. Buligan ko kamo nga duha sa paghambal, kag tudluan ko man kamo kon ano ang inyo himuon. 16 Si Aaron ang magahambal sa mga tawo para sa imo. Tudluan mo siya kon ano ang iya ihambal, subong nga daw ikaw ang Dios. 17 Kag dal-a ang imo baston agod paagi sina makahimo ka sang mga milagro.”

Nagbalik si Moises sa Egipto

18 Nagbalik si Moises kay Jetro nga iya ugangan kag nagsiling sa iya, “Tuguti ako sa pagbalik sa akon mga kadugo sa Egipto sa pagtan-aw kon bala buhi pa sila.” Nagsiling si Jetro, “Sige, kag maayo lang nga paglakat.”

19 Antes maghalin si Moises sa Midian nagsiling ang Ginoo sa iya, “Sige, balik na sa Egipto kay nagkalamatay na ang tanan nga gusto magpatay sa imo.” 20 Gani ginkuha ni Moises ang iya asawa kag mga anak nga lalaki kag ginpasakay sa asno kag nagbalik sa Egipto. Gindala man niya ang baston nga ginsugo sang Dios nga iya dal-on.

21 Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Pag-abot mo sa Egipto, himuon mo gid sa atubangan sang hari ang tanan nga milagro nga ginapahimo ko sa imo. Ginhatagan ko ikaw sang gahom sa paghimo sina. Pero patig-ahon ko ang tagipusuon sang hari agod indi niya pagtugutan nga maghalin ang mga Israelinhon. 22 Dayon silingon mo siya, ‘Amo ini ang ginasiling sang Ginoo: Ginakabig ko ang Israel nga akon kamagulangan nga anak nga lalaki, 23 gani ginsugo ko ikaw nga palakton mo siya agod makasimba siya sa akon, pero wala ka magsugot. Gani patyon ko ang kamagulangan mo nga anak nga lalaki!’ ”

24 Sang nagapanglakaton na si Moises kag ang iya pamilya, nagpahuway sila sa isa ka palahuwayan. Ginkadtuan sang Ginoo si Moises kag patyon kuntani. 25-26 Pero nagkuha si Zipora sang matalom nga bato kag gintuli ang iya anak, kag ang panit nga iya nakuha gintandog niya sa kinatawo[c] ni Moises. Dayon nagsiling si Zipora, “Ikaw isa ka duguon nga bana sa akon.” (Ginhambal ini ni Zipora nga may kaangtanan sa pagkatuli.) Gani wala pagpatya sang Ginoo si Moises.

27 Karon, nagsiling ang Ginoo kay Aaron, “Lakat kag sugataa si Moises sa kamingawan.” Gani ginsugata niya si Moises sa Bukid sang Dios kag ginhalukan bilang pag-abiabi. 28 Ginsugiran dayon ni Moises si Aaron sang tanan nga ginsugo sang Ginoo nga ihambal niya, kag sang tanan nga milagro nga ipahimo sa iya.

29 Gani naglakat sila nga duha, kag gintipon nila ang tanan nga manugdumala sang mga Israelinhon. 30 Ginsugiran sila ni Aaron sang tanan nga ginsiling sang Ginoo kay Moises. Kag ginhimo ni Moises ang mga milagro sa atubangan sang mga tawo, 31 kag nagpati sila. Sang nahibaluan nila nga nagakabalaka ang Ginoo sa ila kag nakita niya ang ila mga pag-antos, nagluhod sila kag nagsimba sa Ginoo.

Footnotes

  1. 4:2 Baston: sa English, staff, nga ginagamit sang mga manugbantay sang mga karnero.
  2. 4:6 delikado nga balatian sa panit: sa iban nga mga translations, aro. Ang Hebreo nga pulong sini ginagamit sa pila ka klase sang balatian sa panit nga ginakabig nga mahigko, suno sa Lev. 13.
  3. 4:25-26 kinatawo: ukon, tiil.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors