Add parallel Print Page Options

Ang mga Israelinhon sa Bukid sang Sinai

19 1-2 Naghalin ang mga Israelinhon sa Refidim kag nagkadto sa kamingawan sang Sinai. Didto sila nagkampo sa atubangan sang bukid. Ikatatlo ato nga bulan halin sang paghalin nila sa Egipto. Nagsaka si Moises sa bukid agod magpakigkita sa Dios. Gintawag siya sang Ginoo didto sa bukid kag ginsilingan, “Amo ini ang imo isiling sa mga Israelinhon nga mga kaliwat ni Jacob: ‘Nakita ninyo mismo kon ano ang ginhimo ko sa mga Egiptohanon, kag kon paano ko kamo gindala diri sa akon, pareho sang pagdala sang agila sa iya mga piso nga ginaprotektaran sang iya mga pakpak. Kon magtuman kamo sing bug-os sa akon kag magsunod sa akon kasugtanan, pilion ko kamo sa tanan nga nasyon nga mangin akon espesyal nga katawhan. Akon ang bug-os nga kalibutan, pero mangin akon kamo nga pinili nga katawhan, kag mangin isa kamo ka ginharian nga magaalagad sa akon bilang mga pari.’ Amo ini ang ihambal mo sa mga Israelinhon.”

Gani nagpanaog si Moises sa bukid kag ginpatawag niya ang mga manugdumala sang mga Israelinhon kag ginsugiran niya sila sang ginsiling sang Ginoo. Nagkomporme ang tanan nga Israelinhon sa ginhambal ni Moises kag nagsiling sila, “Tumanon namon ang tanan nga ginsugo sang Ginoo.” Kag ginsugid ni Moises sa Ginoo ang sabat sang mga tawo.

Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Makadto ako sa imo paagi sa madamol nga panganod agod makabati ang mga tawo samtang nagapakighambal ako sa imo. Dayon magasalig sila permi sa imo.”

Pagkatapos nga masugid ni Moises sa Ginoo ang sabat sang mga tawo, 10 nagsiling pa ang Ginoo sa iya, “Kadtui ang mga tawo kag silinga sila nga magpakatinlo sila[a] subong kag sa buwas. Kinahanglan labhan nila ang ila mga bayo. 11 Siguraduha nga preparado sila sa ikatlo nga adlaw, kay sa sina nga adlaw, ako, ang Ginoo, magakunsad sa Bukid sang Sinai nga makita sang tanan nga tawo. 12 Butangi sang tanda sa palibot sang bukid kon diin lang hasta magtindog ang mga tawo. Silinga sila nga indi gid sila magsaka ukon magpalapit sa tiilan sang bukid. Ang bisan sin-o nga magpalapit sa bukid pagapatyon gid, 13 tawo man ukon sapat. Pagapatyon gid siya paagi sa pagbato ukon pagpana; indi siya pagtandugon. Makasaka lang ang mga tawo sa bukid kon patunugon na sing malawig ang budyong.”

14 Nagpanaog si Moises sa bukid kag ginsugo niya ang mga tawo nga magpakatinlo. Kag ginlabhan sang mga tawo ang ila mga bayo. 15 Nagsiling si Moises sa ila, “Ipreparar ninyo ang inyo kaugalingon para sa ikatlo nga adlaw; indi anay kamo maghulid sa inyo asawa.”

16 Sang pagkaaga sang ikatlo nga adlaw, nagdinaguob kag nagpinangilat, kag may madamol nga gal-om nga nagtabon sa bukid, kag mabatian ang matunog gid nga huni sang budyong. Nagkurog sa kahadlok ang tanan nga tawo sa kampo. 17 Dayon gindala ni Moises ang mga tawo sa guwa sang kampo sa pagpakigkita sa Dios, kag nagtindog sila sa tiilan sang bukid. 18 Nalikupan sang aso ang bilog nga Bukid sang Sinai kay nagkunsad didto ang Ginoo sa dagway sang kalayo. Nagtub-ok ang aso pareho sa aso nga naghalin sa hurnohan kag nagtay-og sing mabaskog ang bukid,[b] 19 kag nagbaskog pa gid ang huni sang budyong. Dayon naghambal si Moises kag nagsabat ang Dios sa iya paagi sa daguob.[c] 20 Nagkunsad ang Ginoo sa ibabaw sang Bukid sang Sinai, kag ginhambalan niya si Moises nga magsaka sa ibabaw sang Bukid. Gani nagsaka si Moises 21 kag nagsiling ang Ginoo sa iya, “Magbalik ka sa idalom kag paandami ang mga tawo nga indi gid sila maglapaw sa tanda sa palibot sang bukid agod tan-awon ako. Kay kon himuon nila ini, madamo sa ila ang mapatay. 22 Bisan ang mga pari nga nagapalapit permi sa akon presensya kinahanglan nga magpakatinlo sang ila kaugalingon, kay kon indi gani, silutan ko man sila.”

23 Nagsiling si Moises sa Ginoo, “Indi makasaka ang mga tawo sa bukid kay ikaw mismo ang nagpaandam sa amon nga kabigon namon ang bukid nga balaan, kag ginhambalan mo kami nga butangan namon sang tanda sa palibot sang bukid kon diin lang kami hasta magtindog.”

24 Nagsiling ang Ginoo sa iya, “Panaog kag dal-a si Aaron diri. Pero ang mga pari kag ang mga tawo indi dapat magkadto diri sa akon. Kay kon magkadto sila diri silutan ko gid sila.” 25 Gani nagpanaog si Moises kag ginsilingan ang mga tawo.

Footnotes

  1. 19:10 magpakatinlo sila: buot silingon, tumanon nila ang seremonya sang pagpakatinlo.
  2. 19:18 nagtay-og sing mabaskog ang bukid: sa iban nga mga kopya sang Hebreo kag sa Septuagint, nagkurog gid ang tanan nga tawo.
  3. 19:19 paagi sa daguob: ukon, sa mabaskog nga tingog.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors