Add parallel Print Page Options

Ang mga Kabataan kag mga Ginikanan

Kamo nga mga kabataan, tumana ninyo ang inyo mga ginikanan, kay nagakadapat gid ini nga himuon bilang matuod nga Kristohanon. “Tahura ang imo amay kag iloy.” Amo ini ang una nga sugo nga may promisa. Kay nagsiling ang Dios, “Agod mangin maayo ang imo kahimtangan kag magalawig ang imo kabuhi diri sa duta.”[a]

Kamo nga mga ginikanan,[b] indi ninyo pagpaakiga ang inyo mga kabataan, kundi sagura ninyo sila sa pagdisiplina kag pagtudlo nga halin sa Ginoo.

Ang mga Ulipon kag mga Agalon

Kamo nga mga ulipon, tumana ninyo ang inyo mga agalon diri sa duta nga may pagtahod kag pagkahadlok sa ila. Mag-obra kamo nga hugot sa inyo tagipusuon, kag mag-alagad kamo sa ila subong nga si Cristo ang inyo ginaalagaran. Gani mag-obra kamo nga hugot sa inyo tagipusuon bilang mga ulipon ni Cristo, nga nagahimo sang kabubut-on sang Dios kag indi nga nagapakita-kita lang agod malipay sila. Himua ninyo ang inyo obligasyon sa maayo nga kabubut-on bilang mga ulipon. Kabiga ninyo nga ang Ginoo amo ang inyo ginaalagaran kag indi ang mga tawo. Dumdumon ninyo nga ang Ginoo amo ang magabalos sa tagsa-tagsa suno sa iya ginahimo nga maayo, ulipon man siya ukon indi.

Kag kamo nga mga agalon, magpasunaid man kamo sa inyo mga ulipon. Indi ninyo sila pagpahugon, kay nahibaluan ninyo nga kamo kag ang inyo mga ulipon may isa lang ka agalon sa langit kag wala siya sing may ginapasulabi bisan sin-o.

Mga Armas Kontra kay Satanas

10 Sa wala pa ako makatapos, ginabilin ko gid sa inyo nga magpakalig-on kamo sa Ginoo paagi sa iya gahom. 11 Gamita ninyo ang tanan nga armas nga ginhatag sang Dios agod makabato kamo sa malaot nga mga pahito ni Satanas. 12 Kay ang aton kaaway indi mga tawo, kundi ang malaot nga mga espiritu nga nagapamuno nga may gahom. Ini sila nagahari sa kalautan nga ara sa kalibutan, kag ara man sila sa ibabaw. 13 Gani gamita ninyo ang tanan nga armas nga ginhatag sang Dios, agod makabato kamo sa tion nga mag-abot ang kalautan; kag pagkatapos sini malig-on gihapon kamo. 14 Gani magbato kamo. Isuksok ninyo bilang paha ang kamatuoran. Gamita ninyo bilang panagang nga para sa dughan ang pagkamatarong. 15 Kag isuksok ninyo bilang sapatos ang pagkapreparado sa pagsugid sang Maayong Balita parte sa kalinong nga ginahatag sang Dios. 16 Luwas sina, gamita man ninyo sa tanan nga tion ang inyo pagtuo bilang taming, agod indi kamo madutlan sang mga pagsulay ni Satanas nga daw sa nagadabdab nga mga pana. 17 Kag gamita ninyo bilang helmet ang pagkilala nga kamo ginluwas na. Gamita man ninyo bilang espada ang pulong sang Dios nga ginhatag sang Espiritu Santo. 18 Kag magpangamuyo kamo permi nga buligan kamo sang Dios. Sa tanan nga tion magpangamuyo kamo sa bulig sang Espiritu Santo. Indi gid kamo magpatumbaya, kundi magpadayon kamo sa pagpangamuyo kag indi ninyo pagkalimtan nga sambiton ang tanan nga katawhan sang Dios. 19 Kag pangamuyui man ninyo ako nga buligan ako sang Dios kon ano ang akon dapat ihambal agod masugid ko nga may kaisog ang Maayong Balita nga wala ginsugid sang una. 20 Kay ginpadala ako sang Dios agod magwali sining Maayong Balita. Kag tungod sa akon pagwali ari ako diri subong sa prisohan. Gani kon mahimo, pangamuyui ninyo ako nga may kaisog ako sa paghambal suno sa dapat ko himuon.

Katapusan nga mga Bilin

21 Si Tykicus amo ang magasugid sa inyo parte sa akon kahimtangan kag ginahimo diri. Pinalangga siya nga utod sa Ginoo kag masaligan niya nga alagad. 22 Ginpadala ko siya dira agod masugiran niya kamo parte sa amon kahimtangan diri kag agod mapabakod niya kamo.

23 Mga utod, kabay pa nga mabaton ninyo halin sa Dios nga Amay kag kay Ginoong Jesu-Cristo ang paghidaet[c] kag ang dugang nga pagtuo kag paghigugmaanay sa isa kag isa. 24 Kabay pa nga pakamaayuhon sang Dios ang tanan nga nagahigugma sa aton Ginoong Jesu-Cristo sang wala sing katapusan nga gugma.

Footnotes

  1. 6:3 Exo. 20:12; Deu. 5:16.
  2. 6:4 ginikanan: sa literal, amay.
  3. 6:23 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors