Add parallel Print Page Options

Ang Bag-o nga Malapad nga mga Bato(A)

10 “Sadto nga tion nagsiling ang Ginoo sa akon, ‘Magbasbas ka sang duha ka malapad nga bato pareho sadtong nahauna kag magsaka ka sa akon sa bukid. Maghimo ka man sang kahon nga kahoy. Isulat ko sa sining malapad nga bato ang mga pulong nga ginsulat ko man sa nahauna nga bato nga ginbuka mo. Dayon isulod mo ini sa kahon.’

“Gani naghimo ako sang kahon nga akasya kag nagbasbas sang duha ka malapad nga bato nga pareho sadtong nahauna, kag nagsaka sa bukid dala ang duha ka bato. Ginsulat sang Ginoo sa sining malapad nga bato ang iya ginsulat sang una, ang Napulo ka Sugo nga ginhatag niya sa inyo sang naghambal siya halin sa kalayo sadtong adlaw nga nagtipon kamo sa bukid. Sang mahatag na ini sang Ginoo sa akon, nagpanaog ako sa bukid kag ginsulod ko ini sa kahon nga akon ginhimo, suno sa ginmando sa akon sang Ginoo, kag hasta subong ara pa ini didto.”

Nagpanglakaton ang mga Israelinhon halin sa mga bubon sang mga taga-Jaakan[a] pakadto sa Mosera. Didto napatay si Aaron kag didto man nila siya ginlubong. Kag si Eleazar nga iya anak amo ang nagbulos sa iya bilang pangulo nga pari. Halin didto nagkadto sila sa Gudgoda kag dayon sa Jotbata, isa ka lugar nga may mga ililigan sang tubig. Sadto nga tion, ginpili sang Ginoo ang tribo ni Levi sa pagdala sang Kahon sang Kasugtanan sang Ginoo, sa pag-alagad sa iya presensya, kag sa pagbendisyon sa mga tawo sa iya ngalan. Hasta subong amo ini ang ila buluhaton. Amo ina nga ang mga kaliwat ni Levi wala sing duta nga palanublion pareho sang nabaton sang ila kapareho nga mga Israelinhon. Ang Ginoo mismo amo ang ila palanublion[b] suno sa ginsiling sang Ginoo nga inyo Dios.

10 “Pareho sa ginhimo ko sang una, nagpabilin ako sa bukid sa sulod sang 40 ka adlaw kag 40 ka gab-i, kag sa liwat ginpamatian ako sang Ginoo kag wala niya kamo paglaglaga. 11 Nagsiling siya sa akon, ‘Lakat, kag panguluhi ang mga Israelinhon sa pagsulod kag sa pagpanag-iya sang duta nga akon ginsumpa nga ihatag sa inyo mga katigulangan.’

Tahura Ninyo ang Dios

12 “Kag karon, O katawhan sang Israel, ang ginapangayo lang sa inyo sang Ginoo nga inyo Dios amo nga magtahod kamo sa iya, magkabuhi suno sa iya mga pamaagi, maghigugma sa iya, mag-alagad sa iya sa bug-os ninyo nga tagipusuon kag kalag, 13 kag magtuman sang iya mga sugo kag mga pagsulundan nga ginahatag ko sa inyo subong para sa inyo kaayuhan.

14 “Iya sang Ginoo nga inyo Dios ang kalangitan, bisan ang pinakamataas nga langit, pati ang kalibutan kag ang tanan nga ara sa sini. 15 Pero ginpili sang Ginoo ang inyo mga katigulangan nga iya higugmaon, kag ginpili niya kamo nga ila mga kaliwat labaw sa tanan nga nasyon, kag hasta subong kamo gihapon ang iya pinili nga katawhan. 16 Gani bag-uha[c] ninyo ang inyo tagipusuon kag indi na kamo magpatig-a sang inyo mga ulo. 17 Kay ang Ginoo nga inyo Dios amo ang Dios nga labaw sa tanan nga dios kag Ginoo nga labaw sa tanan nga ginoo. Gamhanan siya kag makatilingala nga Dios. Wala siya sing may ginapasulabi kag wala siya nagabaton sang lagay. 18 Ginaprotektaran niya ang kinamatarong sang mga ilo kag sang mga balo nga babayi. Ginahigugma niya ang mga dumuluong[d] kag ginahatagan niya sila sang mga pagkaon kag mga bayo. 19 Gani higugmaa man ninyo ang mga dumuluong, kay kamo mga dumuluong man sadto sa Egipto. 20 Tahura ninyo ang Ginoo nga inyo Dios kag alagara ninyo siya. Magpabilin kamo sa iya kag magsumpa kamo sa iya lang ngalan. 21 Dayawa ninyo siya, kay siya ang inyo Dios nga naghimo sang gamhanan kag makatilingala nga mga butang nga inyo mismo nakita. 22 Sang pagkadto sang inyo mga katigulangan sa Egipto, 70 lang sila tanan, pero subong ginpadamo kamo sang Ginoo nga inyo Dios nga daw pareho kadamo sang mga bituon sa langit.

Footnotes

  1. 10:6 mga taga-Jaakan: ukon, mga kaliwat ni Jaakan.
  2. 10:9 Ang Ginoo mismo amo ang ila palanublion: Siguro ang buot silingon nga ang mga halad nga para sa Ginoo amo mismo ang ila parte.
  3. 10:16 bag-uha: sa literal, tulia.
  4. 10:18 dumuluong: buot silingon, mga indi Israelinhon nga mga pumuluyo sang Israel.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors