Add parallel Print Page Options

Ang Damgo ni Daniel Parte sa Apat ka Sapat

Sang nahauna nga tuig sang paghari ni Belshazar sa Babilonia, nakakita si Daniel sang mga palanan-awon sa iya damgo. Amo ini ang damgo nga iya ginsulat:

Isa ka gab-i, may nakita ako sa akon palanan-awon nga isa ka malapad nga dagat nga ginahampas sang mabaskog nga hangin halin sa apat ka direksyon sang kalibutan. Gulpi lang nagbutwa sa tubig ang apat ka sapat nga lain-lain ang hitsura.

Ang primero nga sapat daw leon, pero may pakpak sang agila. Samtang nagatan-aw ako, gin-utod ang iya pakpak. Ginpatindog siya nga daw sa tawo kag ginhatagan sang panghunahuna nga pareho sang tawo.

Ang ikaduha nga sapat daw oso.[a] Nagatindog ini sa iya duha ka pangulihi nga tiil[b] kag may ginakagat nga tatlo ka gusok. May tingog nga nagsiling sa iya, “Hala, magpaayaw ka sang karne.”

Dayon nakita ko ang ikatatlo nga sapat nga daw leopardo.[c] May apat ini ka pakpak sa likod kag may apat ka ulo. Kag ginhatagan siya sang awtoridad sa pagdumala.

Sa sina man nga gab-i, nakita ko sa akon palanan-awon ang ikaapat nga sapat. Makahaladlok gid ini tan-awon kag makusog gid. May mga dalagko ini nga mga ngipon nga salsalon. Ginapang-it kag ginakaon niya ang iya mabiktima, kag kon may mabilin pa, ginatasak-tasak niya. Lain siya sang sa tatlo ka sapat, kag may napulo siya ka sungay.

Samtang ginatulok ko ang mga sungay, nakita ko nga may nag-ulhot nga gamay nga sungay kag nagpungal sang tatlo ka sungay. Ini nga sungay may mata nga daw iya sang tawo kag may baba nga nagapabugal.

Dayon nakita ko nga may ginbutang nga mga trono, kag nagpungko sa iya trono ang Dios nga nagakabuhi halin pa sang una. Masilaw ang iya bayo kag buhok tungod sa kaputi. Nagadabadaba ang iya trono nga may mga rueda. 10 Kag halin sa iya may nagailig nga kalayo. Linibo kag minilyon nga mga anghel ang nagaalagad sa iya. Handa na siya sa paghukom, gani ginbuksan ang mga libro nga basihan sang iya paghukom.

11 Sige ang akon tan-aw samtang nagapabugal ato nga sungay hasta nga nakita ko nga ginpatay ang ikaapat nga sapat. Ginhaboy siya sa kalayo kag nasunog ang iya lawas. 12 Ang nabilin nga tatlo ka sapat ginbawian sang gahom, pero gintugutan sila nga magkabuhi sa malip-ot nga tion.

13 Dayon nakita ko ang daw sa tawo[d] nga ginlikupan sang panganod. Nagpalapit siya sa Dios nga nagakabuhi halin pa sang una. 14 Ginpadunggan siya kag ginhatagan sang awtoridad sa paghari, kag nag-alagad sa iya ang tanan nga tawo sa nagkalain-lain nga nasyon, lahi, kag lingguahe. Magapadayon ang iya paghari sa wala sing katapusan kag wala sing may makalaglag sini.

Ang Kahulugan sang mga Damgo

15 Natublag gid ako sa sadtong akon nakita. 16 Gani nagpalapit ako sa isa sa mga nagatindog didto kag nagpamangkot kon ano ang kahulugan sadtong akon nakita. 17 Siling niya, “Atong apat ka sapat nagakahulugan sang apat ka hari nga magahari sa kalibutan. 18 Pero ang mga balaan[e] sang Labing Mataas nga Dios amo ang hatagan sang awtoridad sa paghari nga nagapadayon sa wala sing katapusan.”

19 Dayon ginpamangkot ko pa gid siya kon ano ang kahulugan sadtong ikaapat nga sapat nga lain gid sang sa tatlo ka sapat. Makahaladlok gid ato tan-awon, kag ang iya mga ngipon salsalon kag ang mga kuko saway. Ginapang-it kag ginakaon niya ang iya mabiktima, kag kon may mabilin pa, ginatasak-tasak niya. 20 Ginpamangkot ko man siya kon ano ang kahulugan sadtong napulo ka sungay sang ikaapat nga sapat kag sang isa pa ka sungay nga nag-ulhot kag nagpungal sang tatlo ka sungay. Ini nga sungay may mga mata kag may baba nga nagapabugal, kag kon tan-awon mas gamhanan siya sang sa iban nga mga sungay. 21 Nakita ko ini nga sungay nga nagapakig-away sa mga balaan sang Dios, kag nagadaog siya. 22 Dayon nag-abot ang nagakabuhi halin pa sang una, ang Labing Mataas nga Dios, kag naghukom siya pabor sa iya mga balaan. Kag nag-abot ang tion sang paghari sang mga balaan.

23 Karon, amo ini ang iya ginsaysay sa akon: “Ang ikaapat nga sapat amo ang ikaapat nga ginharian diri sa kalibutan nga lain sang sa iban nga mga ginharian. Salakayon niya kag laglagon ang bug-os nga kalibutan. 24 Ang napulo ka sungay amo ang napulo ka hari nga magahari sa sadto nga ginharian. Magabulos sa ila ang isa ka hari nga lain sang sa ila, kag pierdihon niya ang tatlo ka hari. 25 Magahambal siya sang mga pulong nga kontra sa Labing Mataas nga Dios, kag hingabuton niya ang mga balaan sang Dios. Tinguhaan niya nga liwaton ang mga piesta kag Kasuguan. Kag ipasakop sa iya ang mga balaan sang Dios sa sulod sang tatlo ka tuig kag tunga. 26 Pero pagkatapos, pagahukman siya, kuhaon ang iya gahom, kag laglagon sa wala sing katapusan. 27 Dayon ihatag sa balaan nga katawhan sang Labing Mataas nga Dios ang pagdumala kag paggahom sang mga ginharian sa bug-os nga kalibutan. Gani magahari sila hasta san-o, kag ang tanan nga mga ginharian[f] magaalagad kag magatuman sa ila.”

28 Amo ato ang akon damgo. Natublag gid ako kag nagpalanglapsi sa kakulba. Pero wala ko gid ini ginsugid bisan kay sin-o.

Footnotes

  1. 7:5 oso: sa English, bear.
  2. 7:5 Nagatindog… nga tiil: ukon, Mas mataas ang pihak nga parte sang iya lawas sang sa isa.
  3. 7:6 leopardo: sa English, leopard.
  4. 7:13 daw sa tawo: sa literal, daw sa anak sang tawo.
  5. 7:18 mga balaan: siguro ang buot silingon, mga anghel ukon/kag mga katawhan sang Dios.
  6. 7:27 mga ginharian: ukon, mga pangulo.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors