Add parallel Print Page Options

Gani kon ginakilala ninyo nga ginbanhaw kamo kaupod ni Cristo, pasulabiha ninyo ang mga butang nga didto sa langit sa diin nagapungko si Cristo sa tuo sang Dios. Isintro ninyo ang inyo panghunahuna sa langitnon nga mga butang, kag indi sa kalibutanon nga mga butang. Kay napatay na kamo sa inyo daan nga kabuhi, kag ang inyo bag-o nga kabuhi ginatago na didto sa Dios upod ni Cristo. Si Cristo amo ang inyo kabuhi; kag sa pag-abot sang adlaw nga igapahayag siya, igapahayag man kamo kaupod niya nga may gahom kag dungog.

Ang Bag-o kag ang Daan nga Kabuhi

Gani dulaa na ninyo ang inyo lawasnon nga mga handom. Indi kamo maghimo sang imoral nga pagpakigrelasyon ukon sang bisan ano nga mahigko nga buhat. Indi kamo magsunod sa malaot nga mga balatyagon sang inyo lawas ukon maghunahuna parte sa sina nga mga butang. Kag indi kamo magdinalok, kay ang pagkadalok pareho man sa pagsimba sa mga dios-dios. Tungod sini nga mga buhat sang mga tawo, ipaagom sang Dios sa ila ang iya kaakig, [kay wala sila nagatuman sa iya]. Kon sa bagay, amo man ina ang ginahimo ninyo sang una sang nagpangabuhi kamo suno sa inyo lawasnon nga mga handom. Pero karon dapat isikway ninyo ini tanan: ang kaakig, ang pagkamainiton sang ulo, ang pagdumot, ang paghambal sing malain sa isa kag isa, kag ang paghambal sang mga binastos. Indi kita magbutig sa isa kag isa, tungod kay gin-uba na naton ang aton daan nga pamatasan nga malaot. 10 Kag karon nagsuksok na kita sang bag-o nga pamatasan. Kag ini padayon nga ginabag-o sang Dios nga naghimo sini, agod mangin kaangay kita sa iya, kag agod makilala ta gid siya. 11 Sa sini wala sing deperensya, Judio ukon indi Judio, tinuli ukon indi tinuli, bisan indi Griego ukon bisan pa ang pinakakubos sa ila, ulipon ukon indi ulipon, kay si Cristo amo ang tanan kag ara siya sa aton tanan.

12 Kamo mga pinili sang Dios. Ginhigugma niya kamo kag ginpain para sa iya kaugalingon. Gani magmaluluy-on kamo, magmabinuligon, magmapainubuson, magmalulo, kag magmapinasensyahon. 13 Magmabinatason kamo sa isa kag isa, kag magpinatawaray kon may pagdumot kamo sa isa kag isa, kay kamo ginpatawad man sang Ginoo. 14 Kag labaw sa tanan maghigugmaanay kamo, kay ang gugma amo ang kabug-usan sining tanan agod mangin matahom ang inyo kabuhi nga wala gid sing kakulangan. 15 Paharia sa inyo tagipusuon ang kalinong nga ginahatag ni Cristo. Kay bilang mga miyembro sang isa lang ka lawas, gintawag kamo sang Dios nga magkabuhi nga malinong. Kag magpasalamat man kamo permi sa iya.

16 Itanom gid ninyo sa inyo hunahuna ang mga pulong ni Cristo. Maglinaygayay kamo kag magpahinumdumanay sa isa kag isa suno sa kaalam nga halin sa Dios. Magkanta kamo sang mga salmo kag iban pa nga mga kanta parte sa pagdayaw sa Dios, nga may tinagipusuon nga pagpasalamat sa iya. 17 Kag bisan ano ang inyo ginahimo ukon ginahambal, himua ninyo suno sa nahamut-an ni Ginoong Jesus,[a] kag magpasalamat kamo sa Dios nga Amay paagi sa iya.

Ang Inyo Relasyon sa Inyo mga Kaupod

18 Kamo nga mga asawa, magpasakop kamo sa inyo mga bana, kay amo ini ang dapat ninyo himuon bilang mga Kristohanon.

19 Kamo nga mga bana, higugmaa ninyo ang inyo mga asawa kag indi ninyo sila pagpintasan.

20 Kag kamo nga mga kabataan, tumana ninyo ang inyo mga ginikanan sa tanan nga butang, kay amo ini ang gusto sang Ginoo.

21 Mga ginikanan,[b] indi ninyo pagsilutan sing sobra ang inyo mga kabataan, kay basi kon madula ang ila handom sa paghimo sang maayo.

22 Kamo nga mga ulipon, tumana ninyo ang inyo mga agalon diri sa duta sa tanan nga butang, kag indi lang kon nagatan-aw sila agod dayawon nila kamo, kundi dapat tinagipusuon ang inyo pagtuman nga may pagtahod sa Ginoo. 23 Bisan ano ang inyo ginahimo, himua ninyo sing tinagipusuon, subong nga nagaalagad kamo sa Ginoo kag indi sa tawo. 24 Nahibaluan man ninyo nga may palanublion nga igahatag sa inyo ang Ginoo bilang balos. Kay si Cristo nga aton Ginoo amo ang inyo ginaalagaran. 25 Ang bisan sin-o nga nagahimo sang malaot silutan suno sa iya nahimo nga malaot, bisan sin-o man siya, tungod nga ang Dios wala sing may ginapasulabi.

Footnotes

  1. 3:17 suno sa nahamut-an ni Ginoong Jesus: ukon, bilang mga tumuluo ni Ginoong Jesus. Sa literal, sa ngalan ni Ginoong Jesus.
  2. 3:21 Mga ginikanan: sa literal, Mga amay.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors