Add parallel Print Page Options

Nakilala ni Saulo si Ginoong Jesus(A)

Padayon pa gid ang pagpamahog ni Saulo sa mga sumulunod ni Ginoong Jesus nga pamatyon niya sila. Nagkadto pa siya sa pangulo nga pari kag nagpangayo sang mga sulat nga magahatag sa iya sang awtoridad kag magapakilala sa iya sa mga simbahan sang mga Judio sa Damascus. Tuyo niya nga pangdakpon kag dal-on pabalik sa Jerusalem ang iya makita didto nga nagasunod sa pamaagi sang Dios,[a] lalaki ukon babayi man.

Sang malapit na lang si Saulo sa siyudad sang Damascus, may kasanag nga naghalin sa langit nga gulpi lang nagsilak sa iya palibot. Dayon natumba siya sa duta, kag may tingog siya nga nabatian nga nagasiling, “Saulo, Saulo! Ngaa ginahingabot mo ako?” Nagsabat si Saulo, “Sir, sin-o ka?” Nagsiling ang tingog, “Ako amo si Jesus nga imo ginahingabot. Tindog ka kag magkadto sa siyudad, kay didto may masugid sa imo kon ano ang dapat mo nga himuon.” Wala gid sing may nakatingog sa mga kaupod ni Saulo. Nagtilindog lang sila nga naurungan. Nakabati sila sang tingog, pero wala sila sing may nakita. Nagtindog si Saulo, pero pagmuklat niya indi na siya makakita. Gani gintuytuyan siya sang iya mga kaupod hasta sa Damascus. Sa sulod sang tatlo ka adlaw indi siya makakita, kag wala siya magkaon ukon mag-inom.

10 Karon, didto sa Damascus may isa ka sumulunod ni Jesus nga ang iya ngalan si Ananias. Nagpakita sa iya ang Ginoo paagi sa palanan-awon kag nagsiling, “Ananias!” Nagsabat si Ananias, “Ginoo, ari ako.” 11 Nagsiling ang Ginoo sa iya, “Maglakat ka sa dalan nga ginatawag ‘Matadlong,’ kag didto sa balay ni Judas pangitaon mo ang tawo nga taga-Tarsus nga ang iya ngalan si Saulo. Subong gid nagapangamuyo siya, 12 kag ginpakita ko sa iya nga ikaw nagsulod kag nagtungtong sang imo kamot sa iya agod makakita siya liwat.” 13 Pero nagsabat si Ananias, “Ginoo, nabatian ko halin sa madamo nga mga tawo ang parte sa tawo nga ina, kon daw ano siya kapintas sa imo mga katawhan sa Jerusalem. 14 Nagkadto siya gani diri sa Damascus nga may awtoridad halin sa manugdumala nga mga pari agod pangdakpon niya ang tanan nga nagapanawag sa imo.” 15 Pero nagsiling ang Ginoo kay Ananias, “Lakat ka, kay ginpili ko siya sa pag-alagad sa akon, agod ipakilala niya ang akon ngalan sa mga indi Judio kag sa ila mga hari, kag sa mga Israelinhon. 16 Kag ipakita ko man sa iya ang mga pag-antos nga dapat niya pagaagihan para sa akon.”

17 Gani ginkadtuan ni Ananias si Saulo sa balay nga iya ginadayunan, kag pagsulod niya didto gintungtong niya ang iya kamot kay Saulo. Dayon nagsiling siya, “Saulo, utod ko sa Ginoo, ginsugo ako ni Ginoong Jesus diri sa imo. Siya ang nagpakita sa imo sa dalan sang nagapakadto ka diri. Ginsugo niya ako diri agod makakita ka liwat, kag agod gamhan ka sang Espiritu Santo.” 18 Hinali lang nagkalahulog halin sa mga mata ni Saulo ang daw mga himbis sang isda, kag nakakita siya liwat. Dayon nagtindog siya kag nagpabautiso. 19 Nagkaon siya kag nagbaskog liwat ang iya lawas.

Nagwali si Saulo sa Damascus

Nagtiner si Saulo sing mga pila ka adlaw sa Damascus upod sa mga sumulunod ni Jesus. 20 Nagkadto siya sa mga simbahan sang mga Judio kag ginwali niya ang parte kay Jesus nga siya amo ang Anak sang Dios. 21 Natingala gid ang tanan nga nakabati sa iya. Nagsiling sila, “Indi bala nga amo ini ang tawo nga nagahingabot sa mga nagatuo kay Jesus didto sa Jerusalem? Indi bala nagkadto siya gani diri agod pangdakpon ang mga nagatuo sa sadto nga ngalan kag dal-on sa manugdumala nga mga pari?”

22 Nagdugang pa gid ang gahom ni Saulo sa pagwali. Ginpamatud-an niya nga indi gid mahimutig nga si Jesus amo ang Cristo. Kag indi makasabat sa iya ang mga Judio sa Damascus.

23 Pagkaligad sang pila ka adlaw, nagtipon ang mga Judio kag nagplano nga patyon nila si Saulo. 24 Adlaw-gab-i ginbantayan nila ang mga puwertahan sang siyudad, kay patyon nila siya kon ila makita. Pero may nakasugid kay Saulo parte sa ila plano. 25 Gani isa ka gab-i, ginpasulod siya sang iya mga sumulunod sa kaing kag gintunton sa guwa sang pader sang siyudad.

Si Saulo sa Jerusalem

26 Pag-abot ni Saulo sa Jerusalem, gusto gid niya kuntani nga magpakig-upod sa mga sumulunod ni Jesus, pero nahadlok sila sa iya. Indi sila magpati nga siya sumulunod na ni Jesus. 27 Pero ginbuligan siya ni Bernabe. Gindala niya siya sa mga apostoles kag ginpakilala. Ginsaysay ni Bernabe sa ila kon paano nakita ni Saulo si Ginoong Jesus sa dalan kag kon ano ang ginhambal sa iya. Kag ginsugid man niya ang kaisog ni Saulo sa pagwali parte kay Jesus[b] didto sa Damascus. 28 Gani halin sadto nangin kaupod na nila si Saulo, kag bisan diin sa Jerusalem wala nahadlok si Saulo sa pagwali parte sa Ginoo.[c] 29 Naghambal man siya kag nagpakigbais sa mga Judio nga ang ila lingguahe Griego, pero naakig sila kag nagplano nga patyon siya. 30 Pagkahibalo sang mga tumuluo sang amo nga plano, gindul-ong nila si Saulo sa Cesarea kag ginpapauli sa Tarsus.

31 Pagkatapos sadto, nangin malinong ang pagpangabuhi sang iglesya sa bug-os nga Judea, sa Galilea, kag sa Samaria. Nagbakod pa gid ang pagtuo sang mga tumuluo kag nagkabuhi sila nga may pagtahod sa Ginoo; kag tungod nga ginapabaskog sila sang Espiritu Santo, nagdamo pa gid sila.

Si Pedro sa Lyda kag sa Jopa

32 Karon, madamo nga lugar ang ginakadtuan ni Pedro agod magbisita sa mga katawhan sang Dios. Nagkadto man siya sa mga tumuluo sa Lyda. 33 Didto nakita ni Pedro ang tawo nga ang iya ngalan si Eneas. Paralitiko siya kag wala gid makabangon sa iya hiligdaan sa sulod sang walo ka tuig. 34 Nagsiling si Pedro sa iya, “Eneas, ginaayo ka ni Jesu-Cristo. Gani magbangon ka kag himusa ang imo hiligdaan.” Dayon nagbangon si Eneas. 35 Nakita sang tanan nga pumuluyo sang Lyda kag sang Sharon nga maayo na si Eneas, kag nagtuo man sila sa Ginoo.

36 Karon, sa Jopa may tumuluo nga babayi nga ang iya ngalan si Tabita. (Sa Griego ang iya ngalan Dorcas.[d]) Ini nga babayi madamo sang maayo nga mga binuhatan labi na gid sa mga imol. 37 Natabuan man sadto nga nagmasakit ini nga babayi kag napatay. Gintinluan nila ang iya bangkay kag ginhamyang sa kuwarto sa ibabaw. 38 Ang Jopa indi gid man malayo sa Lyda. Gani pagkabati sang mga sumulunod ni Jesus nga si Pedro didto sa Lyda, ginsugo nila ang duha ka tawo nga pangabayon siya nga magkadto dayon sa Jopa. 39 Pag-abot sang mga ginsugo didto kay Pedro, nag-upod man dayon si Pedro sa ila. Pag-abot nila sa Jopa gindala siya sa kuwarto nga ginahamyangan sang patay. May mga balo didto nga nagahinibi. Ginpakita nila kay Pedro ang mga bayo nga gintahi ni Dorcas sang buhi pa siya. 40 Dayon ginpaguwa sila tanan ni Pedro sa kuwarto. Nagluhod siya kag nagpangamuyo. Pagkatapos nag-atubang siya sa bangkay kag nagsiling, “Tabita, bangon ka!” Nagmuklat si Tabita, kag pagkakita niya kay Pedro nagpungko siya. 41 Gin-uyatan siya ni Pedro sa kamot kag ginbuligan nga magtindog. Pagkatapos gintawag niya ang mga balo kag ang iban nga mga katawhan sang Dios didto, kag ginpakita sa ila si Tabita nga buhi na. 42 Ini nga hitabo nabalitaan sa bug-os nga Jopa, kag madamo ang nagtuo kay Ginoong Jesus. 43 Nagtiner pa si Pedro sing mga pila ka adlaw sa Jopa sa balay ni Simon nga manugbulad sang panit.

Footnotes

  1. 9:2 nagasunod sa pamaagi sang Dios: buot silingon, nagatuo kay Cristo.
  2. 9:27 parte kay Jesus: sa literal, sa ngalan ni Jesus.
  3. 9:28 parte sa Ginoo: sa literal, sa ngalan sang Ginoo.
  4. 9:36 Dorcas: Ang buot silingon sang sini nga ngalan, usa.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors