Add parallel Print Page Options

1-2 Ginlubong si Esteban sang diosnon nga mga tawo, kag ginhibian gid nila siya.

Ginhingabot ni Saulo ang mga Tumuluo

Halin sadto, nagsugod ang dako nga paghingabot sa iglesya sa Jerusalem. Gani naglalapta ang mga tumuluo sa bug-os nga Judea kag Samaria. Ang mga apostoles lang ang wala naghalin sa Jerusalem. Si Saulo nga komporme sa pagpatay kay Esteban nagtinguha gid nga madula ang iglesya. Gani ginpamalaybalay niya ang mga tumuluo kag ginpangdala sa prisohan, lalaki ukon babayi man.

Gintudlo ang Maayong Balita sa Samaria

Naglalapta ang mga tumuluo kag ginwali nila ang Maayong Balita. Isa sang mga tumuluo amo si Felipe. Nagkadto siya sa isa ka siyudad sa Samaria kag nagwali sa mga tawo parte kay Cristo. Pagkabati sang mga tawo sang mga ginhambal ni Felipe, kag pagkakita nila sang mga milagro nga iya ginhimo, nagpamati gid sila. Madamo nga mga tawo nga may malaot nga mga espiritu ang gin-ayo niya. Nagsinggit sing mabaskog ang malaot nga mga espiritu samtang nagaguwa sila sa mga tawo. Madamo man nga mga paralitiko kag mga piang ang nag-alayo. Gani dako gid ang kalipay sang mga tawo sa sadto nga siyudad.

May tawo man didto nga ang iya ngalan si Simon. Dugay na nga natingala gid sa iya ang mga taga-Samaria tungod sang iya abilidad sa madyik. Nagapabugal siya nga daw si sin-o gid siya. 10 Ang tanan nga tawo sa siyudad, imol ukon manggaranon man, nagapamati gid sa iya. Nagsiling sila, “Ini nga tawo amo ang gahom sang Dios nga kon tawgon ‘Dako nga Gahom.’ ” 11 Dugay na niya nga nadala ang mga tawo sa iya abilidad sa madyik, amo gani nga nagpati ang mga tawo sa iya. 12 Pero sang pagwali ni Felipe sa ila sang Maayong Balita parte sa paghari sang Dios kag parte kay Jesu-Cristo, nagtuo sila kag nagpabautiso, lalaki kag babayi. 13 Pati si Simon nagtuo man, kag sang nabautisohan na siya, nag-upod siya kay Felipe. Natingala gid siya sa makatilingala nga mga butang kag mga milagro nga ginhimo ni Felipe.

14 Pagkabati sang mga apostoles sa Jerusalem nga ang mga taga-Samaria nagtuo man sa pulong sang Dios, ginpadala nila didto si Pedro kag si Juan. 15 Pag-abot nila sa Samaria, nagpangamuyo sila para sa mga tumuluo didto nga mabaton nila ang Espiritu Santo. 16 Kay bisan nga nabautisohan na sila sa ngalan ni Ginoong Jesus, wala pa gid sila nakabaton sang Espiritu Santo. 17 Gintungtungan sila ni Pedro kag ni Juan sang ila mga kamot, kag nabaton nila dayon ang Espiritu Santo. 18 Nakita ni Simon nga sang pagtungtong sang mga apostoles sang ila mga kamot sa mga tumuluo nabaton nila ang Espiritu Santo. Gani gintanyagan niya sing kuwarta si Pedro kag si Juan kag nagsiling, 19 “Hatagi man ninyo ako sang sina nga gahom, agod nga ang bisan sin-o nga tungtungan ko sang akon mga kamot magabaton man sang Espiritu Santo.” 20 Pero nagsabat si Pedro sa iya, “Kabay pa nga madula ka kag ang imo kuwarta! Kay nagahunahuna ka nga mabakal mo sang kuwarta ang regalo sang Dios? 21 Wala ka sing labot ukon bahin sa mga ginapahimo sa amon sang Dios tungod nga ang imo tagipusuon indi matarong sa panulok sang Dios. 22 Gani hinulsuli ang imo malain nga tuyo kag magpangamuyo ka sa Ginoo nga patawaron ka sa imo ginahunahuna nga mahigko. 23 Tungod nga nakita ko nga nahisa ka gid kag ginagapos ka sang imo nga sala.” 24 Nagsiling si Simon, “Kon mahimo magpangamuyo man kamo sa Ginoo para sa akon agod indi matabo sa akon ang silot nga inyo ginasiling.”

25 Sa tapos nga nakapamatuod kag nakawali si Pedro kag si Juan sang mensahi sang Ginoo, nagbalik sila sa Jerusalem. Kag nagwali man sila sang Maayong Balita sa mga baryo nga ila naagyan sa Samaria.

Si Felipe kag ang Opisyal nga Taga-Etiopia

26 Karon, may anghel sang Ginoo nga naghambal kay Felipe, “Magkadto ka gid dayon sa bagatnan, kag usuyon mo ang dalan nga halin sa Jerusalem pakadto sa Gaza.” (Ini nga dalan talagsa na lang ginaagyan.) 27 Gani naglakat si Felipe, kag didto nakita niya ang tawo nga taga-Etiopia. Nagapauli siya halin sa Jerusalem sa diin nagsimba siya sa Dios. Mataas ang iya katungdanan tungod nga siya ang ginatugyanan sang manggad sang Candace. (Ang Candace amo ang tawag sa rayna sang Etiopia.) 28 Nagasakay siya sa iya karwahe kag nagabasa sang libro ni Propeta Isaias. 29 Nagsiling ang Espiritu Santo kay Felipe, “Kadtui kag magdungan ka sa iya karwahe.” 30 Gani nagdalagan si Felipe kag nalambot niya ang karwahe, kag nabatian niya nga nagabasa ang opisyal sang libro ni Propeta Isaias. Ginpamangkot siya ni Felipe kon naintiendihan niya ang iya ginabasa. 31 Nagsabat ang opisyal, “Indi gani! Kay paano ako makaintiendi kon wala sing may magpaathag sa akon?” Dayon ginhambalan niya si Felipe nga magsakay sa iya karwahe kag magtupad sa iya. 32 Amo ini ang parte sang Kasulatan nga iya ginabasa:

“Wala gid siya nagreklamo.
Pareho siya sang karnero nga ginadala sa ilihawan agod ihawon,
ukon sang karnero nga samtang ginaguntingan wala gid nagatingog.
33 Ginpakahuy-an siya kag indi husto ang pagsentensya sa iya.
Wala sing may makasugid parte sa iya mga kaliwat tungod nga ang iya kabuhi diri sa duta ginkuha.”[a]

34 Nagsiling ang opisyal kay Felipe, “Sugiri ako kon sin-o ang ginatumod sang propeta—ang iya kaugalingon bala ukon ang iban nga tawo?” 35 Gani sugod sa sadto nga bahin sang Kasulatan, ginsaysay sa iya ni Felipe ang Maayong Balita parte kay Jesus. 36 Sang nagapadayon sila sa dalanon nakaabot sila sa lugar nga may tubig. Nagsiling ang opisyal kay Felipe, “May tubig diri. May kabangdanan pa bala nga indi ako mabautisohan?” [37 Nagsabat si Felipe sa iya, “Puwede ka na mabautisohan kon ang imo pagtuo hugot gid sa imo tagipusuon.” Nagsiling ang opisyal, “Huo, nagatuo ako nga si Jesu-Cristo amo ang Anak sang Dios.”] 38 Ginpadulog sang opisyal ang karwahe kag naglusong sila nga duha sa tubig kag ginbautisohan siya ni Felipe. 39 Pagkatakas nila sa tubig, gulpi lang nga gindala si Felipe sang Espiritu sang Ginoo. Wala na siya makita sang opisyal, pero malipayon gid ang opisyal samtang nagapadayon siya sa iya pagpauli. 40 Sang makamarasmas si Felipe, didto na siya sa lugar sang Azotus.[b] Nagwali siya sang Maayong Balita sa mga banwa nga iya ginaagyan hasta nakaabot siya sa Cesarea.

Footnotes

  1. 8:33 Isa. 53:7-8.
  2. 8:40 Azotus: ukon, Ashdod.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors