Add parallel Print Page Options

Ang Panawagan sa Paghinulsol

Katawhan sang Israel, pamatii ninyo ining masubo nga panalambiton parte sa inyo:

Ang Israel, nga pareho sa isa ka birhen nga babayi, nalaglag kag indi na gid makabangon liwat.
Ginpabay-an siya sa iya nga duta
kag wala na gid sing may magpabangon sa iya.

Gani nagasiling ang Ginoong Dios, “Sa 1,000 nga mga soldado nga ipadala sang isa ka siyudad sang Israel, 100 na lang ang mabilin. Kag sa 100 nga mga soldado nga iya ipadala, 10 na lang ang mabilin. Gani magdangop kamo sa akon, kamo nga katawhan sang Israel, agod nga mabuhi kamo. Indi na kamo magkadto sa Betel, sa Gilgal, ukon sa Beersheba agod magsimba. Kay sigurado gid nga pagabihagon ang katawhan sang Gilgal, kag ang Betel mawala. Magdangop kamo sa akon, kamo nga mga kaliwat ni Jose, agod mabuhi kamo. Kay kon indi, magasalakay ako sa inyo nga daw pareho sa kalayo. Gani malaglag ang Betel kag wala sing may makatapna sini.[a] Kaluluoy kamo! Ang hustisya nga maayo ginahimo ninyo nga malain[b] kag ginabaliwala ninyo ang matarong.”

Ang Dios amo ang nagtuga sang mga grupo sang mga bituon nga ginatawag Pleades kag Orion. Siya ang nagabaylo sang kadulom sa kasanag, kag sang adlaw sa gab-i. Siya ang nagatipon sang tubig sang dagat sa mga panganod kag ginapaulan niya ini sa duta. Ang iya ngalan amo ang Ginoo. Siya ang nagapadala sing hinali nga kalaglagan sa depensa sang siyudad,[c] kag ginaguba niya ang napaderan nga siyudad.

10 Kamo nga mga taga-Israel, akig kamo sa nagahukom sing husto kag nagasugid sing matuod sa korte. 11 Ginadaogdaog ninyo ang mga imol kag ginapilit nga maghatag sa inyo sang ila patubas.[d] Gani indi kamo makaestar sa ginpatindog ninyo nga mga mansyon, kag indi kamo makainom sang bino halin sa gintanom ninyo nga mga ubas. 12 Kay nahibaluan ko[e] kon daw ano kadamo kag kon daw ano kagrabe ang inyo mga sala. Ginapigos ninyo ang mga tawo nga wala sing sala kag ginapanguwartahan pa ninyo. Wala ninyo ginahatagan sang hustisya ang mga imol sa korte. 13 Gani tungod sa kalaot sang sini nga panahon, ang mga tawo nga nakaintiendi sang kabubut-on sang Dios nagahipos na lang. 14 Karon, himua ninyo ang maayo kag indi ang malain agod mabuhi kamo kag magaupod sa inyo ang Ginoong Dios nga Makagagahom, subong sang ginasiling ninyo. 15 Likawi ninyo ang malain kag himua ang maayo, kag maghukom kamo sing husto sa korte. Basi pa lang nga maluoy ang Ginoong Dios nga Makagagahom sa mga magakalabilin sa inyo nga mga kaliwat ni Jose.

16 Gani amo ini ang ginasiling sang Ginoong Dios nga Makagagahom: “Magaabot ang tion nga may mga paghinibi kag pagtiyabaw sa inyo mga dalan kag mga plasa. Ang mga mangunguma ipatawag agod maghibi sa mga patay[f] upod sa mga tawo nga sinuhulan nga maghibi. 17 May mga paghinibi man sa inyo mga talamnan sang ubas.[g] Matabo ini sa inyo tungod kay silutan ko kamo. Ako, ang Ginoo, ang nagasiling sini.”

Ang Adlaw sang Paghukom sang Dios

18 Kaluluoy kamo nga nagapaabot sang adlaw sang Ginoo. Indi kamo maghunahuna nga adlaw ina nga maluwas kamo[h] kundi silutan kamo.[i] 19 Daw pareho kamo sa isa ka tawo nga nagahunahuna nga nakaluwas na siya tungod kay nakapalagyo siya sa leon, pero ato gali nasugata niya ang oso.[j] Ukon nagahunahuna siya nga wala na sing may mag-ano sa iya tungod kay ara na siya sa sulod sang iya balay, pero ato gali sang paghamboy niya sang iya kamot sa dingding ginkagat ini sang man-og. 20 Matuod nga ang adlaw sang Ginoo magadala sang silot kag indi kaluwasan; daw pareho ini sa kadulom nga wala gid sing bisan diutay nga kasanag.

Ang Luyag sang Dios nga Himuon sang Iya Katawhan

21 “Ginakaugtan ko gid ang inyo mga piesta;[k] wala gid ako malipay sa sinang inyo mga pagtilipon. 22 Gani bisan dal-an pa ninyo ako sang nagkalain-lain nga mga halad, bisan ang pinakamaayo pa nga halad, indi ko ina pagbatunon. 23 Untati na ninyo ang magahod ninyo nga mga kanta. Indi ako luyag nga magpamati sang sunata sang inyo mga arpa. 24 Pero ipakita ninyo ang hustisya kag himua ninyo ang matarong; indi ninyo ini pag-untati pareho sang suba nga wala untat ang pag-ilig.

25 “Katawhan sang Israel, sang didto sa kamingawan ang inyo mga katigulangan sa sulod sang 40 ka tuig, naghalad bala sila sa akon? Wala! 26 Kag karon ginadala-dala pa ninyo si Sakut, ang dios-dios nga ginapakahari ninyo, kag si Kaywan, ang inyo dios-dios nga bituon. Ginhimo ninyo ini nga mga imahen agod simbahon. 27 Gani ipabihag ko kamo sa unhan pa sang Damascus.” Amo ini ang ginsiling sang Ginoo nga ginatawag Dios nga Makagagahom.

Footnotes

 1. 5:6 Gani malaglag… makatapna sini: sa literal, Gani masunog ang Betel kag wala sing may makapatay sini.
 2. 5:7 malain: sa literal, mapait nga tanom.
 3. 5:9 depensa sang siyudad: ukon, makusog nga mga soldado.
 4. 5:11 maghatag sa inyo sang ila patubas bilang buhis ukon arkila sa duta.
 5. 5:12 ko: ukon, sang Dios.
 6. 5:16 Ang mga mangunguma… maghibi sa mga patay: Ang buot silingon, ang mangunguma magakumpanyar sa mga nagpigos sa ila.
 7. 5:17 Ang talamnan sang ubas, nga lugar nga may kinasadya labi na gid kon tigpamupo, mangin lugar nga may paghinibi.
 8. 5:18 maluwas kamo sa silot sang Dios ukon sa inyo kaaway nga mga nasyon.
 9. 5:18 maluwas kamo… silutan kamo: sa literal, masanag… madulom.
 10. 5:19 oso: sa English, bear.
 11. 5:21 mga piesta: Ang buot silingon, ang mga piesta sang ila relihiyon.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors