Add parallel Print Page Options

Ít-ra-en sẽ bị tiêu diệt

Tôi thấy CHÚA đứng cạnh bàn thờ. Ngài nói:

“Hãy đập bể đầu của các trụ
    để cho ngạch cửa phải rúng động.
Hãy làm cho các trụ rơi trên đầu dân chúng;
    Ai còn sống sót sẽ bị gươm giết.
Không ai trốn được,
    không ai chạy thoát.
Nếu chúng đào sâu đến âm phủ [a],
    ta cũng sẽ móc chúng lên.
Nếu chúng trèo lên đến tận trời [b],
    Ta cũng sẽ lôi chúng xuống.
Nếu chúng trốn trên đỉnh núi Cạt-mên [c],
    ta cũng tìm ra kéo chúng đi.
Nếu chúng trốn tránh mặt ta
    dưới đáy biển,
    ta cũng sai rắn cắn chúng nó.
Nếu chúng bị kẻ thù bắt
    làm tù binh và đày đi,
ta cũng sẽ sai gươm giết chúng nó.
    Ta sẽ trông chừng chúng nó,
Nhưng trông chừng để mang họa
    cho chúng chớ không phải mang phúc.”

Sự trừng phạt dân chúng

CHÚA là Thượng-Đế chạm đến đất,
    đất liền rung chuyển.
Mọi người sống trong đất
    than khóc người chết.
Cả xứ dâng lên như sông Nin,
    và sụp xuống như sông Ai-cập.
CHÚA xây các phòng cao Ngài
    trên các từng trời;
Ngài đặt móng trên đất.
    Ngài gọi nước biển
    để chúng tràn trên đất.
Danh Ngài là CHÚA.

Chúa sẽ trừng phạt dân Ít-ra-en

CHÚA phán, “Hỡi Ít-ra-en,
    đối với ta ngươi không khác gì dân Cút,
Ta mang Ít-ra-en ra khỏi xứ Ai-cập,
    và dân Phi-li-tin ra khỏi xứ Cơ-rết,
    người A-ram ra khỏi xứ Kia [d].
Ta, CHÚA là Thượng-Đế,
    đang trông chừng nước Ít-ra-en đầy tội lỗi.
Ta sẽ diệt nó khỏi đất,
    nhưng ta sẽ không hoàn toàn tiêu diệt
    dòng dõi Gia-cốp,” CHÚA phán vậy.
“Ta đã truyền lệnh nầy
    để phân tán dân Ít-ra-en
    ra khắp mặt đất.
Giống như người sàng lúa,
    nhưng chẳng phải hột lúa nhỏ nào
    cũng lọt qua sàng.
10 Tất cả các kẻ phạm tội trong dân ta
    sẽ chết vì gươm,
    đó là những kẻ bảo,
‘Chúng ta sẽ chẳng gặp
    chuyện không may nào.’”

Chúa hứa phục hồi lại Ít-ra-en

11 “Lều của Đa-vít [e] đã sập,
    nhưng trong ngày đó ta sẽ dựng nó lại,
    và chữa những nơi sụp đổ của nó.
Ta sẽ xây lại nơi hư nát của nó,
    và phục hồi nó lại y như cũ.
12 Rồi Ít-ra-en sẽ chiếm được
    những gì còn sót lại của Ê-đôm
và của các quốc gia khác
    vốn thuộc về ta,” CHÚA phán vậy.
    Ngài là Đấng làm thành chuyện ấy.
13 CHÚA phán, “Sẽ đến thời kỳ thức ăn dư dật.
    Đang lúc gặt hái mà đã cày cấy lại.
Đang lúc ép nho mà đã trồng nho lại.
    Rượu sẽ nhễu ra từ các núi,
    và chảy ròng ròng từ các đồi.
14 Ta sẽ mang những tù binh Ít-ra-en về;
    họ sẽ xây lại những thành phố đổ nát, rồi vào cư ngụ trong đó.
Họ sẽ trồng vườn nho và uống rượu từ nó;
    Họ sẽ trồng vườn cây và ăn hoa quả từ nó.
15 Ta sẽ trồng dân ta trên đất,
    họ sẽ không còn bị bứng đi khỏi đất
    mà ta ban cho họ nữa,”
CHÚA là Thượng-Đế các ngươi phán vậy.

Footnotes

  1. A-mốt 9:2 âm phủ Nguyên văn, “Sê-ôn, nơi người chết ở.”
  2. A-mốt 9:2 trời Hay “thiên đàng.”
  3. A-mốt 9:3 núi Cạt-mên Một ngọn núi ở phía Bắc Ít-ra-en. Tên núi nầy nghĩa là “vườn nho của Thượng Đế.” Đó là một vùng đất phì nhiêu.
  4. A-mốt 9:7 Kia Nơi xuất phát của quân A-ram và cũng là nơi quân A-xy-ri bắt họ đi đày. Có nhiều nơi mang tên địa danh nầy.
  5. A-mốt 9:11 Lều của Đa-vít Đây có lẽ là thành Giê-ru-sa-lem hoặc xứ Giu-đa.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors