Add parallel Print Page Options

Sự hiện thấy về cào cào

CHÚA là Thượng-Đế cho ta thấy việc sau đây: Ngài tạo ra một bầy cào cào, sau khi vua đã thu phần mùa màng đầu tiên của mình và mùa màng thứ hai bắt đầu mọc. Khi cào cào ăn hết mùa màng trong xứ, tôi thưa, “CHÚA ôi, xin tha tội cho chúng tôi. Làm sao dân Ít-ra-en sống nổi qua cảnh nầy được? Dân đó đã quá nhỏ bé rồi!”

Nên CHÚA đổi ý về việc nầy. CHÚA phán, “Chuyện đó sẽ không xảy ra.”

Sự hiện thấy về đám lửa

CHÚA cho ta thấy việc nầy: Ngài gọi lửa từ trời xuống như mưa, thiêu đốt nước sâu và sắp sửa thiêu đốt đất. Tôi vội vàng kêu lên, “Xin ngưng tay, CHÚA ôi! Làm sao Ít-ra-en sống qua cảnh nầy được? Dân nó đã quá nhỏ bé rồi.”

Nên CHÚA đổi ý về việc nầy. CHÚA phán, “Chuyện đó sẽ không xảy ra.”

Sự hiện thấy về dây thước thợ

CHÚA cho ta thấy việc nầy: Ngài đứng bên cạnh một bức tường thẳng đứng, trong tay cầm dây thước thợ [a]. CHÚA hỏi, “A-mốt, ngươi thấy gì?”

Tôi đáp, “Một dây thước thợ.”

CHÚA liền bảo, “Thấy không, ta sẽ dùng dây thước thợ trong dân Ít-ra-en để cho thấy chúng cong vẹo như thế nào. Ta sẽ không thể nào làm ngơ được nữa.

Những nơi con cháu Y-sác thờ lạy
    sẽ bị hủy diệt,
các nơi thánh của Ít-ra-en
    sẽ bị phá hủy,
ta sẽ dùng gươm tấn công
    gia đình Giê-rô-bô-am [b].”

A-ma-xia chống báng A-mốt

10 A-ma-xia, thầy tế lễ ở Bê-tên [c], trình với Giê-rô-bô-am, vua Ít-ra-en như sau: “A-mốt đang lập mưu ác nghịch vua và dân Ít-ra-en. Ông ta nói quá nhiều đến nỗi đất nầy không chịu nổi nữa. 11 A-mốt nói như sau: ‘Giê-rô-bô-am sẽ chết vì lưỡi gươm, còn dân Ít-ra-en sẽ bị bắt làm tù-binh, bị đày ra khỏi xứ mình.’”

12 Rồi A-ma-xia bảo A-mốt, “Ê nhà tiên kiến, hãy trở về Giu-đa ngay. Về đó mà nói tiên tri và kiếm ăn đi [d], 13 nhưng đừng nói tiên tri ở Bê-tên đây nữa. Chỗ nầy là nơi thánh của vua, nơi có đền thờ quốc gia.”

14 A-mốt trả lời với A-ma-xia, “Tôi không kiếm ăn bằng nghề nói tiên tri cũng chẳng thuộc vào nhóm các nhà tiên tri. Tôi sinh sống bằng nghề chăn chiên, và chăm sóc các cây sung. 15 Nhưng CHÚA rút tôi ra khỏi nghề chăn chiên và bảo tôi, ‘Hãy đi nói tiên tri cùng dân Ít-ra-en ta.’ 16 Cho nên hãy nghe lời CHÚA phán.

Ngươi bảo ta, ‘Đừng nói tiên tri
    nghịch cùng Ít-ra-en,
    hãy thôi nói tiên tri
    nghịch cùng con cháu Y-sác.’
17 Vì ngươi đã nói vậy nên CHÚA phán:
    ‘Vợ ngươi sẽ làm điếm trong thành,
    con trai con gái ngươi sẽ bị gươm giết.
Người khác sẽ đo ruộng đất ngươi
    và chia chác với nhau;
còn ngươi sẽ bỏ xác nơi xứ người [e].
Dân Ít-ra-en chắc chắn sẽ bị bắt
    làm tù binh và bị lưu đày
    ra khỏi quê hương mình.’”

Footnotes

  1. A-mốt 7:7 dây thước thợ Một sợi dây có cột một vật nặng ở một đầu để đo độ thẳng của bức tường. Có khi người ta bôi phấn hay sơn để vẽ đường thẳng.
  2. A-mốt 7:9 Giê-rô-bô-am Vua của Ít-ra-en. Xem câu 10.
  3. A-mốt 7:10 Bê-tên Một thị trấn trong Ít-ra-en. Bê-tên nghĩa là “nhà của Thượng Đế.”
  4. A-mốt 7:12 Về đó … kiếm ăn đi A-ma-xia tưởng A-mốt là nhà tiên tri chuyên nghiệp, nói tiên tri để được trả thù lao bằng tiền hay thức ăn.
  5. A-mốt 7:17 xứ người Nguyên văn, “nơi không tinh sạch.”
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors