Add parallel Print Page Options

Ang Indi Matuod nga mga Manunudlo sang Dios

Pero may ara man sadto nga indi matuod nga mga propeta sa katawhan sang Israel. Amo man ina ang magakalatabo: may magaguwa dira sa inyo nga indi matuod nga mga manunudlo sang Dios nga magadala sang pagpanudlo nga makaguba sang inyo pagtuo. Indi gani sila magkilala sa Ginoo nga nagtubos sa ila. Gani sa labing madali silutan sila sang Dios. Madamo ang magasunod sang ila pagusto nga paghimo sang kalautan. Kag tungod sa ila, pakalainon sang mga tawo ang kamatuoran nga aton ginasunod. Ining indi matuod nga mga manunudlo sang Dios magahimo-himo sang mga sugilanon agod mapanguwartahan nila kamo. Wala sila kahibalo nga madugay na sila nga ginsentensyahan sang Dios, kag madali na lang sila mawala.

Wala gani maluoy ang Dios sa mga anghel nga nagpakasala sadto anay, kundi ginpriso sila sa madalom gid kag madulom nga buho, kag didto sila hasta sa adlaw sang paghukom. Wala gani niya pagkaluoyi ang mga tawo sang una nga indi diosnon, kundi ginpabaha niya ang kalibutan kag nagkalamatay sila tanan. Pero ginluwas niya si Noe nga manugwali sang pagkamatarong kag ang pito niya ka kaupod. Ginsunog niya ang mga banwa sang Sodom kag Gomora bilang silot sa makasasala nga mga tawo didto agod ipakita kon ano ang matabo sa mga tawo nga indi diosnon. Pero ginluwas niya si Lot tungod kay matarong siya nga tawo kag nasubuan gid sa mga ginahimo sang iya mga kasimanwa, nga nagapagusto sa paghimo sang kalautan kag wala sing prinsipyo nga ginasunod. Adlaw-adlaw nakita kag nabatian ni Lot ang ila malaot nga mga ginahimo sang nagaestar siya kaupod nila, kag ini nagapasakit gid permi sang iya matarong nga balatyagon. Diri makita ta nga kahibalo ang Ginoo magluwas sa mga diosnon kon mag-abot sa ila ang mga pagtilaw, kag kahibalo man siya magsilot sa mga malaot hasta mag-abot ang adlaw sang paghukom, 10 labi na gid sa mga tawo nga wala nagapasakop sa iya kag nagasunod lang sa ila mahigko nga mga handom.

Ining indi matuod nga mga manunudlo sang Dios nga akon ginatumod mga maisog kag bugalon, kag wala sila nagakahadlok magpasipala sa gamhanan nga mga tinuga. 11 Bisan gani ang mga anghel nga mas makusog kag mas gamhanan pa sang sa sini nga mga manunudlo wala nagapasipala sa gamhanan nga mga tinuga sa ila pagsugid sa sini nga mga tinuga sang mga akusasyon nga halin sa Ginoo. 12 Pero ini nga mga tawo nagapakalain sa mga butang nga wala gani nila naintiendihan. Pareho sila sa mga sapat nga wala nagahunahuna kon ano ang ila ginahimo, kag wala sing iban nga palaabuton kundi dakpon kag patyon. Pagalaglagon gid ina nga mga tawo. 13 Amo ina ang balos sang ila ginahimo nga malain sa iban. Ang ila ginakabig nga kalipay amo ang paghimo sang bisan ano nga ila naluyagan bisan adlaw. Amo ini ang mga tawo nga nagamansa kag nagahatag sang kahuy-anan sa inyo kon makita sila sa inyo pagtilipon, kay nagaupod sila sa inyo sa pagkaon pero ang matuod luyag lang nila nga dayaan kamo. 14 Kon magtulok sila sa mga babayi nagahunahuna sila dayon sang pagpanginbabayi. Wala sila natak-i sa pagpakasala kag ginasulay pa nila ang mga maluya sa pagtuo agod magpakasala. Batasan na nila ang pagkadalok. Ginpakamalaot na sila sang Dios! 15 Ginbayaan nila ang matarong nga mga pagpanudlo; amo ina nga nagtalang sila. Ginsunod nila ang ginhimo ni Balaam nga anak ni Beor nga nagpasulabi sang kuwarta. Amo ina nga nagsugot si Balaam nga suhulan siya sa paghimo sang malain. 16 Kag tungod kay ginlapas niya ang sugo sang Dios, ginsaway siya sang iya asno nga naghambal sa tingog sang tawo, gani napunggan siya sa iya binuang kuntani nga pagahimuon.

17 Ining indi matuod nga mga manunudlo sang Dios pareho sa mga tuburan nga namalhan kag sa mga panganod nga ginapalid sang mabaskog nga hangin.[a] Gani gintigana na sang Dios para sa ila ang lugar nga madulom gid. 18 Ginagamit nila ang mabinulakbulakon nga mga pulong, pero wala sing pulos ang ila ginahambal. Paagi sa ila pagpanudlo, nga wala kuno sing kaso kon magpagusto kita sa pagsunod sa aton lawasnon nga kailigbon, ginasulay nila ang mga tawo nga bag-o pa lang nakalikaw sa mga tawo nga nagakabuhi sa sala. 19 Ginapromisa nila ang kahilwayan sa mga nagasunod sa ila, pero sila mismo mga ulipon sang sala nga amo ang magalaglag sa ila. Kay kon may butang nga nagakontrolar sa imo, ulipon ka sang sina nga butang. 20 Ang mga tawo nga nakakilala na kay Ginoong Jesu-Cristo nga aton Manluluwas nahilway na sa malain nga mga kinaugali nga nagakontrolar sa mga tawo diri sa kalibutan. Pero kon sa ulihi magbalik naman sila sa ila malain nga kinaugali kag mangin ulipon naman sila sang ila mga sala, mas mangin malain pa gid ang ila kahimtangan sang sa wala pa sila nagtuo kay Cristo. 21 Maayo pa nga wala na lang sila nakahibalo sang pagpakamatarong sang Dios, sang sa pagkatapos nga nakahibalo sila nagtalikod sila sa mga sugo sang Dios sa ila. 22 Ang ila ginahimo pareho gid sa ginasiling sang hulubaton nga, “Ang ido nagakaon sang iya suka,”[b] kag “Ang baboy nga bag-o lang ginpaliguan nagaligid liwat sa lunang.”[c]

Footnotes

  1. 2:17 Ang buot silingon, wala sing may makuha sa ila. Wala sila sing pulos.
  2. 2:22 Hul. 26:11.
  3. 2:22 lunang: sa iban nga Bisaya, lutak.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors