Add parallel Print Page Options

Tungod nga kami mga kabulig sa ginahimo sang Dios, nagapangabay gid kami sa inyo nga indi ninyo pag-ibaliwala ang bugay nga inyo nabaton sa iya. Kay siling sang Dios,

“Sa husto nga tion[a] nga luwason ko ikaw, sabton kag buligan ko ikaw.”[b] [c]

Gani pamati kamo! Karon gid ang husto nga tion nga luwason kita sang Dios.

Wala kami nagahimo sang bisan ano nga mangin kabangdanan nga maglain ang buot sang mga tawo, agod indi pagpakalainon ang amon pag-alagad sa Dios. Sa tanan namon nga ginahimo, ginapakita namon nga kami mga alagad gid sang Dios. Bisan masyado kabudlay ang amon mga gin-agihan kag ang amon kahimtangan, gin-antos gid namon. Nakaagi kami hanot kag priso. Naagihan man namon nga ginpulihan kami sang mga tawo. Kon kaisa tudo-tudo gid ang amon pagpangabudlay, kag kon kaisa wala kami sing tulog-tulog kag wala kaon-kaon. Ginpakita man namon sa mga tawo nga matuod kami nga mga alagad sang Dios paagi sa amon matinlo nga kabuhi kag paagi sa amon kaalam. Nangin mainantuson kami sa tanan nga butang kag malulo sa amon isigkatawo. Nahibaluan man sang mga tawo nga ang Espiritu Santo amo ang nagatuytoy sa amon, kag ang amon paghigugma sa amon isigkatawo halin gid sa amon tagipusuon. Wala kami sang iban nga ginawali kundi ang kamatuoran, kag ginabuligan kami sang Dios paagi sa iya gahom. Ang amon kabuhi nga matarong amo ang amon armas sa pag-ataki sa amon kaaway kag amo man ang amon sagang sa amon kaugalingon. Bilang mga alagad sang Dios, kon kaisa ginadayaw kami sang mga tawo kag kon kaisa ginainsultuhan man kami. May mga tawo nga nagahambal sing malain parte sa amon, pero may ara man nga nagahambal sing maayo. May nagasiling nga kami kuno mga butigon, pero ang tanan nga amon ginasugid matuod gid. Wala kami ginasapak sang iban, pero ang matuod kilala kami sang tanan. Permi kami nabutang sa peligro sang kamatayon, pero buhi pa man kami hasta subong. Ginadisiplina kami sang Dios pero wala kami ginapatay. 10 May mga ginahimo sa amon agod mapasubo kami, pero malipayon man kami gihapon. Imol lang kami, pero madamo nga mga tawo ang amon ginapamanggaranon. Kon parte sa mga butang diri sa kalibutan, wala kami sing may masiling nga amon, pero ang matuod, kami ang tag-iya sang tanan nga butang.

11 Mga pinalangga nga mga taga-Corinto, wala sing lipod-lipod ang amon paghambal sa inyo, kay dako gid ang amon paghigugma sa inyo. 12 Wala kami nagkulang sang amon paghigugma sa inyo. Kamo amo ang nagkulang sang inyo paghigugma sa amon. 13 Ginakabig ko kamo bilang akon gid nga mga anak. Gani higugmaa ninyo ako pareho sang akon paghigugma sa inyo.

Indi Kamo Magpakighiusa sa mga Wala Nagatuo

14 Indi gid kamo magpakighiusa sa mga wala nagatuo kay Cristo. Kay subong nga ang kasanag indi makaupod sa kadulom, ang maayo indi man makaupod sa malain. 15 Kag subong nga si Cristo kag si Satanas indi maghangpanay, ang tumuluo kag ang indi tumuluo indi man maghangpanay. 16 Indi puwede nga ang mga dios-dios ara man sa templo sang Dios. Kag kita amo ang templo sang Dios nga buhi! Kay nagsiling ang Dios,

“Magapuyo ako kag magaupod sa ila.
Mangin Dios nila ako,
kag mangin katawhan ko sila.[d]
17 Gani, magguwa na kamo kag magbulag sa ila.[e]
Indi kamo magtandog sa mga ginakabig nga mahigko,[f]
kag batunon ko kamo.[g]
18 Kag ako mangin inyo Amay,
kag kamo mangin akon mga anak.
Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nagasiling sini.”[h]

Footnotes

  1. 6:2 Sa husto nga tion: ukon, Sa tion nga ipakita ko ang akon kaayo.
  2. 6:2 sabton kag buligan ko ikaw: ukon, ginsabat kag ginbuligan ko ikaw.
  3. 6:2 Isa. 49:8.
  4. 6:16 Lev. 26:12; Eze. 37:27.
  5. 6:17 sa ila: buot silingon, sa mga tawo nga wala nagatuo sa Dios.
  6. 6:17 Indi… mahigko: buot silingon, Indi kamo magpakigbahin sa mga ginahimo sang mga tawo nga mahigko sa panulok sang Dios.
  7. 6:17 Isa. 52:11.
  8. 6:18 2 Sam. 7:14; 1 Cro. 17:13.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors