Add parallel Print Page Options

Malahalon nga Butang sa Sulod sang Kolon

Tungod sa kaluoy sang Dios, ginpili niya kami nga magbalita sining bag-o nga paagi nga mangin matarong ang mga tawo, gani wala kami nagakaluya. Ginsikway namon ang makahuluya nga mga butang nga ginahimo sa sekreto. Wala kami nagadaya sa mga tawo kag wala man namon ginaliwat ang kahulugan sang pulong sang Dios. Nahibaluan gid sang mga tawo nga deretso kag indi sa sekreto ang amon pagsugid sang kamatuoran, kag nakita man ini sang Dios. Pero kon may mga tawo nga indi makaintiendi sang Maayong Balita nga amon ginasaysay, ina amo ang mga tawo nga nagakalawala. Indi sila magtuo sa Maayong Balita tungod nga ang ila mga hunahuna gindulman ni Satanas nga amo ang nagapakadios sa sining kalibutan. Ginbulag niya sila agod indi sila masanagan sang Maayong Balita parte sa gahom ni Cristo nga amo gid ang kaangay sang Dios. Wala kami nagawali parte sa amon kaugalingon kundi parte kay Jesu-Cristo, nga siya ang Ginoo. Nagaalagad kami sa inyo para kay Jesus. Ang Dios nga nagsiling, “Halin sa kadulom magasiga ang kasanag,” amo man ang nagpasanag sang amon mga hunahuna agod mahangpan namon kon ano ang gahom nga iya ginpakita paagi kay Cristo.

Kami pareho gid lang sa kolon nga ginbutangan sining malahalon nga butang, agod mahibaluan sang mga tawo nga ang gahom nga indi matupungan nga ari sa amon mga lawas nga maluya indi halin sa amon, kundi sa Dios. Sa amon pagwali permi kami nagaantos, pero wala gid man kami nadaog sang mga nagakontra sa amon. Kon kaisa nagalibog ang amon ulo, pero wala gid kami nadulaan sang paglaom. Madamo ang nagahandom sa pagpatay sa amon, pero wala gid kami pagpabay-i sang Dios. Matuod nga ginasakit nila kami, pero sa kaluoy sang Dios buhi pa kami gihapon. 10 Permi kami nabutang sa peligro sang kamatayon pareho sang natabo kay Jesus, agod nga paagi sa amon kabuhi makita sang tanan ang kabuhi ni Jesus. 11 Ang amon kabuhi permi sa peligro sang kamatayon tungod sang amon pag-alagad kay Jesus, agod nga paagi sa sining lawas namon nga may kamatayon makita sang tanan ang kabuhi ni Jesus. 12 Gani tungod ginawali namon si Cristo mahimo nga patyon kami, pero amo man ini ang nagadala sa inyo sang kabuhi nga wala sing katapusan.

13 Indi bala nagasiling ang Kasulatan, “Nagtuo ako, gani naghambal ako.”[a] Kag amo man ini ang amon ginahimo, ginahambal namon ang amon ginatuohan. 14 Kay nahibaluan namon nga ang Dios nga nagbanhaw kay Ginoong Jesus amo man ang magabanhaw sa amon, pareho sang iya pagbanhaw kay Jesus, kag dal-on niya kami kaupod ninyo sa iya atubangan. 15 Ang tanan namon nga mga pag-antos para sa inyo kaayuhan, agod samtang nagadamo ang mga tawo nga nagabaton sang bugay sang Dios, magadamo man ang mga tawo nga magapasalamat sa iya, kag sa sini madayaw siya.

16 Amo ina ang kabangdanan nga wala kami nagakaluya sa pag-alagad sa Dios. Bisan ining amon mga lawas nagaamat-amat luya, ang amon espiritu nagapadayon nga nagabakod. 17 Ang mga kabudlayan nga amon ginaantos diri sa kalibutan umalagi lang kag indi gid mabug-at. Kag tungod sang amon mga pag-antos, may ginatigana ang Dios nga balos para sa amon nga wala sing katapusan kag indi gid makatupong sa amon pag-antos. 18 Kay wala namon ginapasulabi ang mga butang nga amon makita diri sa kalibutan, kundi ginapasulabi namon ang mga butang nga indi makita. Kay ang mga butang nga makita umalagi lang, pero ang mga butang nga indi makita wala sing katapusan.

Footnotes

  1. 4:13 Salmo 116:10.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors