Add parallel Print Page Options

Parte sa Pagsimba

Karon, una sa tanan, nagapangabay ako sa inyo nga ipangamuyo ninyo ang tanan nga tawo. Dal-a ninyo sa Dios ang inyo mga pangabay para sa ila nga may pagpasalamat. Ipangamuyo ninyo ang mga hari kag ang tanan nga may mataas nga katungdanan sa gobyerno agod nga mangin matawhay ang aton pagpangabuhi kag hilway kita sa pagsunod sa Dios sa husto nga pagginawi. Maayo ini nga himuon kag malipay ang Dios nga aton Manluluwas. Kay gusto niya nga ang tanan nga tawo maluwas kag makahibalo sang kamatuoran. Kay may isa lang ka Dios kag may isa lang ka manugpatunga sa Dios kag sa mga tawo. Ini wala sing iban kundi ang tawo nga si Cristo Jesus. Ginhatag niya ang iya kabuhi sa pagtubos sang tanan nga tawo. Amo ini ang nagapamatuod nga gusto sang Dios nga luwason ang tanan nga tawo, kag ginpakita niya ini sa tion nga iya ginpili. Gani ginpadala niya ako bilang apostol kag manunudlo sa mga indi Judio agod iwali ang parte sa pagtuo kag kamatuoran. Nagasugid ako sang matuod sa inyo. Wala ako nagabutig.

Gusto ko nga sa tanan nga pagtililipon sang mga tumuluo ang mga lalaki magpangamuyo nga may matinlo nga tagipusuon sa ila nga pagbayaw sang ila mga kamot, kag wala gid sing kaakig ukon pagbinais-bais.

Kon parte sa mga babayi, gusto ko nga magbayo sila sing husto kag indi malaw-ay tan-awon. Dapat kon nagapatahom sila, indi sa pagpangkopyor nga nagasulubra na, ukon sa paggamit sang mga alahas nga bulawan ukon perlas, ukon sa pagsuksok sang malahalon nga mga bayo, 10 kundi paagi sa maayo nga mga buhat nga bagay makita sa mga babayi nga nagasiling nga sila nagatuo sa Dios. 11 Kag kon may nagatudlo, ang mga babayi dapat magpamati lang nga may pagpaubos. 12 Wala ko ginatugutan ang mga babayi nga magtudlo ukon magdumala sa mga lalaki. Kinahanglan maghipos lang sila. 13 Kay una nga gintuga si Adan kag dason lang si Eva. 14 Kag indi si Adan ang gindayaan ni Satanas, kundi ang babayi ang gindayaan kag naglapas sang sugo sang Dios. 15 Pero ang mga babayi maluwas paagi sa ila pagpamata, kon sila magpadayon sa pagtuo, sa paghigugma, sa pagkadiosnon, kag sa husto nga pagginawi.

Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors