Add parallel Print Page Options

Ang Pamilin-bilin ni Samuel

12 Nagsiling si Samuel sa tanan nga Israelinhon, “Gintuman ko ang ginpangayo ninyo sa akon; ginhatagan ko kamo sang hari nga magadumala sa inyo. Karon may hari na kamo bilang inyo pangulo. Kon parte sa akon, nangin pangulo ninyo ako halin sang bataon pa ako hasta subong. Pero tigulang na ako kag ubanon na, kag ang akon mga anak dalagko na, kag kaupod mismo ninyo. Karon, ari ako sa inyo atubangan. Kon may nahimo ako nga malain, sugiri ninyo ako sa presensya sang Ginoo kag sang hari nga iya ginpili. May ginkuha bala ako nga baka ukon asno sa kay bisan sin-o sa inyo? May gindayaan bala ako ukon ginpigos sa inyo? Nagbaton bala ako sang lagay agod ibaliwala ang sala nga nahimo sang isa ka tawo? Kon mapamatud-an ninyo nga nahimo ko ang bisan isa sa sini nga mga butang, bayaran ko ina.”

Nagsabat ang mga tawo, “Wala mo kami gindayaan ukon ginpigos. Wala ka man sing may ginkuha sa kay bisan sin-o sa amon.” Nagsiling si Samuel sa ila, “Sa sini nga adlaw saksi ang Ginoo kag ang hari nga iya ginpili nga wala kamo sing may iakusar sa akon.” Nagsabat ang mga tawo, “Huo, saksi ang Ginoo.” Dayon nagsiling si Samuel, “Ang Ginoo amo ang nagpili kay Moises kag kay Aaron nga mangin pangulo sang inyo mga katigulangan, kag siya ang nagpaguwa sa ila sa Egipto. Karon, magpalapit kamo sa presensya sang Ginoo kay iplastar ko sa inyo ang ebidensya sang tanan nga kaayo nga ginhimo sang Ginoo sa inyo kag sa inyo mga katigulangan.

“Sang didto ang mga kaliwat ni Jacob sa Egipto, nagpangayo sila sang bulig sa Ginoo, kag ginpadala sang Ginoo si Moises kag si Aaron nga amo ang nagpaguwa sa ila sa Egipto kag nagdala sa ila sa sini nga duta. Pero ginkalimtan nila ang Ginoo nga ila Dios, gani ginpapierdi sila sang Ginoo sa kay Sisera nga kumander sang mga soldado sang Hazor, kag sa mga Filistinhon kag sa hari sang Moab. 10 Nagpangayo sila sang bulig sa Ginoo. Siling nila, ‘Nakasala kami, Ginoo. Ginsikway ka namon, kag ginsimba namon ang mga imahen ni Baal kag ni Ashtoret. Pero karon, luwasa kami sa kamot sang amon mga kaaway, kag simbahon ka namon.’ 11 Dayon ginpadala sang Ginoo si Gideon,[a] si Barak, si Jefta kag ako, kag ginluwas namon kamo sa kamot sang inyo mga kaaway sa palibot, kag nagkabuhi kamo nga luwas sa katalagman. 12 Pero sang makita ninyo nga nagsalakay sa inyo si Nahash nga hari sang mga Ammonhon, nagpangayo kamo sa akon sang hari nga magdumala sa inyo, bisan pa nga ang Ginoo nga inyo Dios amo ang inyo hari. 13 Karon, ari na ang hari nga inyo ginpili. Ginpangayo ninyo siya, kag ginhatag siya sang Ginoo sa inyo. 14 Wala sing malain nga matabo sa inyo kon kamo kag ang inyo hari magtahod kag mag-alagad sa Ginoo nga inyo Dios kag magsunod sa iya mga sugo. 15 Pero kon indi kamo magsunod sa Ginoo, kag indi magtuman sa iya mga sugo, silutan niya kamo, pareho sa ginhimo niya sa inyo mga katigulangan.

16 “Karon, indi kamo maghalin; tan-awa ninyo ang makatilingala nga butang nga pagahimuon sang Ginoo sa inyo atubangan. 17 Indi bala nga tiyempo subong sang tig-alani sang trigo kag wala nagaulan? Pero magapangamuyo ako sa Ginoo nga padaguobon kag paulanon niya. Dayon mareyalisar ninyo kon ano kalaot ang inyo ginhimo sa panulok sang Ginoo sang nagpangayo kamo sang hari.”

18 Gani nagpangamuyo si Samuel sa Ginoo, kag sa sina mismo nga adlaw, ginpadaguob kag ginpaulan sang Ginoo. Hinadlukan ang tanan nga tawo sa Ginoo kag kay Samuel. 19 Nagsiling sila kay Samuel, “Palihog sir, ipangamuyo sa Ginoo nga imo Dios nga indi kami magkalamatay, kay gindugangan namon ang amon mga sala sa pagpangayo sang hari.” 20 Nagsabat si Samuel, “Indi kamo magkahadlok. Bisan pa nakahimo kamo sining malaot nga butang, indi kamo magtalikod sa Ginoo, kundi alagara ninyo siya sa bug-os ninyo nga tagipusuon. 21 Indi kamo mag-alagad sa mga wala sing pulos nga mga dios-dios. Indi sila makabulig ukon makaluwas sa inyo. 22 Indi gid kamo pag-isikway sang Ginoo, kay indi siya gusto nga mahuy-an ang iya ngalan. Nalipay gid siya sa paghimo sa inyo nga iya katawhan.

23 “Kon parte sa akon, nagapangamuyo gid ako permi sa Ginoo para sa inyo, kay kon indi, makasala ako sa Ginoo. Kag tudluan ko kamo sa pagkabuhi nga maayo kag husto. 24 Pero dapat magtahod gid kamo sa Ginoo kag mag-alagad sa iya sing matutom sa bug-os ninyo nga tagipusuon. Dumduma ninyo ang makatilingala nga mga butang nga iya ginhimo sa inyo. 25 Pero kon magpadayon kamo sa pagpakasala, kamo kag ang inyo hari pagalaglagon.”

Footnotes

  1. 12:11 Gideon: sa Hebreo, Jerubaal.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors