Add parallel Print Page Options

Mga Bilin sa mga Manugdumala sang mga Tumuluo kag sa mga Bataon pa

Kamo nga mga manugdumala sang mga tumuluo, may ihambal ako sa inyo. Bilang isa man ka manugdumala sang mga tumuluo, nga nakakita mismo sang mga pag-antos ni Cristo kag manug-ambit man sang iya gahom kag dungog kon mag-abot siya, nagapakitluoy ako sa inyo nga tatapon ninyo sing maayo ang mga katawhan sang Dios nga ara sa inyo. Pareho sila sa mga karnero kag kamo amo ang mga manugbantay sa ila. Dapat kinabubut-on gid ang inyo pagtatap sa ila kay amo ini ang kabubut-on sang Dios, indi nga napilitan lang kamo ukon may ginapaabot kamo nga suhol, kundi tungod kay gusto gid ninyo nga makabulig sa ila. Indi kamo magpakahari-hari sa mga tumuluo nga gintugyan sa inyo nga tatapon, kundi mangin sulundan kamo nila. Kag sa pag-abot ni Cristo nga amo ang Pangulo nga Manugbantay, mabaton ninyo ang balos nga matahom gid kag indi madula hasta san-o.

Kag kamo nga mga bataon pa, magpasakop kamo sa mga tigulang. Kag kamo tanan nga mga tumuluo, magpaubos kamo kag mag-alagad sa isa kag isa, kay nagasiling ang Kasulatan, “Ginasumpo sang Dios ang bugalon, pero ginakaluoyan niya ang mapainubuson.”[a] Gani magpasakop kamo sa gahom sang Dios, kay magaabot ang adlaw nga padunggan niya kamo. Itugyan ninyo sa iya ang tanan ninyo nga palaligban kay nagakabalaka siya sa inyo.

Magpugong kamo sang inyo kaugalingon kag magbantay! Kay ang inyo kaaway nga si Satanas nagalibot-libot pareho sang leon nga nagangurob kag nagapangita sang tulukbon. Palig-una ninyo ang inyo pagtuo sa Dios kag pamatuki ninyo si Satanas. Dumduma ninyo nga indi lang kamo ang nagaantos kundi pati man ang tanan nga utod ninyo kay Cristo sa kalibutan. Ini nga mga pag-antos, nga ang katuyuan sini dapat matuman,[b] ginaeksperiensya man nila. 10 Malip-ot lang nga tion ang inyo pag-antos. Pagkatapos sina ang Dios amo ang magabulig sa inyo agod wala na sing kulang sa inyo kabuhi, kag siya ang magapalig-on kag magapabaskog sa inyo. Kay siya ang ginahalinan sang tanan nga pagpakamaayo, kag ginpili niya kamo agod makaambit man kamo sang iya wala sing katapusan nga gahom kag dungog paagi sa inyo paghiusa kay Cristo. 11 Dayawon siya sa iya gahom nga wala sing katapusan. Amen.

Katapusan nga Pagpangamusta

12 Ginsulat ko sa inyo ini nga malip-ot nga sulat sa bulig ni Silvanus. Utod ta siya kay Cristo kag masaligan gid. Kabay pa nga paagi sa sulat nga ini napabaskog ko kamo kag napamatud-an ko ang kaayo sang Dios sa aton. Magpabilin kamo sa iya kaayo.

13 Ang mga tumuluo sa Babilonia[c] nagapangamusta sa inyo. Sila pareho man sa inyo nga ginpili sang Dios nga mangin iya mga anak. Si Marcos nga ginakabig ko nga akon anak nagapangamusta man sa inyo. 14 Magkamustahanay kamo nga may Kristohanon nga paghigugma.[d]

Kabay pa nga ang paghidaet[e] ara sa inyo, tanan kamo nga ara kay Cristo.

Footnotes

  1. 5:5 Hul. 3:34.
  2. 5:9 nga ang katuyuan sini dapat matuman: ukon, nga dapat makompleto.
  3. 5:13 Babilonia: Posible ang ginatumod diri amo ang Roma.
  4. 5:14 Kristohanon nga paghigugma: sa literal, halok sang paghigugma.
  5. 5:14 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors