Add parallel Print Page Options

Tungod nga natawo na kamo liwat, bayai na ninyo ang tanan nga klase sang kalautan. Indi kamo magbutig ukon magpakuno-kuno. Indi kamo magkahisa ukon maghambal sing malain kontra sa inyo isigkatawo. Pareho sang lapsag nga nagahandom sang gatas sang iya iloy, handuma man ninyo ang espirituhanon nga gatas nga wala sing simbog agod magtubo kamo hasta mabaton ninyo ang kabug-usan sang inyo kaluwasan. Kay naeksperiensyahan na ninyo nga ang Ginoo maayo gid.

Siya ang buhi nga bato nga ginsikway sang mga tawo pero ginpili sang Dios, kag malahalon sa iya panulok. Kag samtang nagapalapit kamo sa iya, kamo nga bilang buhi man nga mga bato ginapatindog sang Dios bilang isa ka espirituhanon nga balay. Kag bilang mga pari nga pinili sang Dios, nagahalad kamo sa iya sang espirituhanon nga mga halad nga makahatag kalipay sa iya tungod nga ginahalad ini paagi kay Jesu-Cristo. Kay nagasiling ang Dios sa Kasulatan,

“Pamati! Mabutang ako sa Zion sang bato nga malahalon, nga akon ginpili nga mangin pundasyon.
Ang nagatuo sa iya indi gid mahuy-an.”[a]

Gani kamo nga nagatuo padunggan sang Dios. Pero sa mga tawo nga wala nagatuo natuman ang Kasulatan nga nagasiling,

“Ang bato nga ginsikway sang mga panday
amo ang nangin pundasyon nga bato.”[b]

Kag nagasiling pa gid ang Kasulatan,

“Amo ini ang bato nga nagapasandad sa mga tawo
kag nagapadasma sa ila.”[c]

Nagakasandad sila kay wala sila nagapati sa pulong sang Dios. Amo ini ang kabubut-on sang Dios para sa ila.

Pero kamo pinili nga mga tawo, mga pari sang Hari, kag mga katawhan sang Dios. Nangin iya kamo agod magbantala sang iya makatilingala nga mga binuhatan. Siya ang nagtawag sa inyo halin sa kadulom pakadto sa iya makatilingala nga kasanag. 10 Sang una indi kamo mga katawhan sang Dios, pero subong iya na kamo. Sang una wala kamo ginkaluoyan sang Dios, pero subong ginkaluoyan niya kamo.

11 Mga hinigugma, ang kalibutan indi inyo matuod nga elistaran. Mga dumuluong lang kamo diri. Gani nagapakitluoy ako sa inyo nga bayaan ninyo ang malaot nga mga handom sang inyo lawas nga nagakontra sa inyo espiritu. 12 Ipakita ninyo permi sa mga tawo nga wala nakakilala sa Dios ang inyo maayo nga pagginawi. Kay kon nagasiling sila nga nagahimo kamo sing malaot, pero makita nila sa ulihi nga maayo gali ang inyo ginahimo, dayawon nila ang Dios sa adlaw sang iya pag-abot.

Magpasakop Kamo sa mga Manugdumala sang Banwa

13 Tungod sa Ginoo, magpasakop kamo sa tanan nga tawo nga may awtoridad sa banwa, mangin sa hari[d] nga amo ang may pinakamataas nga awtoridad, 14 ukon sa mga gobernador nga amo ang iya ginhatagan sang gahom nga magsilot sa mga nagahimo sang malain kag magpadungog sa mga nagahimo sang maayo. 15 Kay amo ini ang kabubut-on sang Dios, agod kon maghimo kamo sing maayo wala sing hambalon ang mga tawo nga buang-buang nga wala pa makaintiendi sang kamatuoran. 16 Hilway na kamo, pero wala ini nagakahulugan nga hilway na kamo sa paghimo sang malain; kundi magkabuhi kamo bilang mga ulipon sang Dios. 17 Tahura ninyo ang tanan nga tawo, kag higugmaa ninyo ang inyo mga utod kay Cristo. Magkabuhi kamo nga may kahadlok sa Dios, kag tahura ninyo ang Emperador.

Si Cristo Inyo Dapat Sundon

18 Kamo nga mga ulipon, tumana ninyo ang inyo mga agalon nga may kahadlok sa Dios, indi lang ang mabuot nga agalon kundi pati man ang mapintas. 19 Kay bendisyunan gid kamo sang Dios kon ginaagwanta ninyo ang mga pag-antos bisan wala kamo sing sala nga nahimo tungod kay gusto ninyo tumanon ang kabubut-on sang Dios. 20 Pero kon silutan kamo tungod sang inyo ginahimo nga malain, dayawon bala kamo sang Dios kon ginaagwanta ninyo ang silot nga ina? Siyempre indi! Pero kon ginasilutan kamo bisan pa nga maayo ang inyo ginahimo, kag kon ginaagwanta ninyo ini, kaluoyan gid kamo sang Dios. 21 Ang pag-antos ni Cristo para sa aton amo ang halimbawa nga dapat naton sundon. Kag amo ini ang katuyuan kon ngaa gintawag kita, agod masunod ta ang kabuhi ni Cristo. 22 Wala gid siya nakasala, kag wala gid nagbutig. 23 Gin-insulto siya, pero wala gid siya nagbalos sang insulto. Ginsilutan siya, pero wala gid siya nagpamahog. Nagsalig siya sa Dios nga amo ang nagahukom sing ensakto gid. 24 Si Cristo mismo amo ang nag-ako sang aton mga sala sang siya ginlansang sa krus, agod indi na kita magpakasala kundi magkabuhi kita nga matarong. Tungod sa iya mga pilas gin-ayo kita. 25 Sang una pareho kita sa mga karnero nga nagtalang, pero subong nakabalik na kita sa Ginoo nga Manug-atipan kag Manugbantay sang aton kabuhi.

Footnotes

  1. 2:6 Isa. 28:16.
  2. 2:7 Salmo 118:22.
  3. 2:8 Isa. 8:14.
  4. 2:13 hari: ukon, Emperador.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors