Add parallel Print Page Options

Ginasulatan ko kamo nga akon mga anak, agod indi kamo magpakasala. Pero kon may ara nga makasala, may nagapakitluoy sa Amay para sa aton, kag siya amo si Jesu-Cristo nga amo ang matarong. Ang iya kaugalingon mismo ang iya ginhalad bilang bayad para sa aton mga sala agod mapatawad kita, kag indi lang para sa aton kundi para man sa mga sala sang mga tawo sa bug-os nga kalibutan. Nasiguro ta gid nga kilala ta ang Dios kon ginatuman ta ang iya mga sugo. Ang nagasiling nga kilala niya ang Dios, pero wala siya nagatuman sang iya mga sugo butigon, kag ang kamatuoran wala sa iya. Pero ang tawo nga nagatuman sang pulong sang Dios, matuod nga wala na sing kulang sa iya ang gugma sang Dios.[a] Kag sa sini masiguro ta nga kita ara sa Dios: ang nagasiling nga siya ara sa Dios kinahanglan magkabuhi pareho kay Jesu-Cristo.

Mga hinigugma, indi bag-o nga sugo ining ginasulat ko sa inyo nga maghigugmaanay kamo. Daan na ini nga sugo nga nabatian ninyo kag ginbaton sugod sang nagtuo kamo. Pero makasiling man kita nga ini nga sugo bag-o, kay ang kadudulman nagataliwan kag ang matuod nga kasanag nagasilak na, kag ang kamatuoran sini nakita sa kabuhi ni Cristo kag sa inyo man. Ang nagasiling nga siya ara sa kasanag, pero wala nagahigugma sa iya utod, ina nga tawo ara pa sa kadudulman. 10 Ang tawo nga nagahigugma sa iya utod nagapadayon sa pagkabuhi sa kasanag, kag wala sing bisan ano sa iya kabuhi nga mangin kabangdanan sang pagpakasala sang iban.

11 Pero ang tawo nga wala nagahigugma sa iya utod ara sa kadudulman. Nagalakat siya sa kadudulman kag wala kahibalo kon diin siya nagapakadto, tungod kay ginabulag siya sang kadudulman.

12 Nagasulat ako sa inyo, mga anak, kay ginpatawad na kamo sang Dios sa inyo mga sala tungod kay Cristo.
13 Nagasulat ako sa inyo, mga amay, tungod kay nakilala na ninyo siya, nga ara na nga daan halin pa sang ginsuguran.
Nagasulat man ako sa inyo, mga pamatan-on nga lalaki, kay nadaog na ninyo si Satanas.
14 Nagasulat ako sa inyo mga anak, kay nakilala na ninyo ang Dios nga Amay.
Nagasulat ako sa inyo, mga amay, tungod kay nakilala na ninyo siya, nga ara na nga daan halin pa sang ginsuguran.
Nagasulat man ako sa inyo, mga pamatan-on nga lalaki, kay mabakod kamo sa inyo pagtuo. Ginatuman ninyo ang pulong sang Dios kag nadaog na ninyo si Satanas.

15 Indi ninyo paghigugmaa ang kalibutan ukon ang kalibutanon nga mga butang. Kon ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo nagahigugma sa Amay. 16 Kay ang tanan nga kalibutanon nga ginahandom sang tawhanon nga balatyagon, nga ginakawilihan sang mga mata, kag ginapabugal sang mga tawo, wala nagahalin sa Amay kundi sa kalibutan. 17 Ining kalibutan kag ang tanan nga butang diri nga ginahandom sang mga tawo magataliwan, pero ang nagatuman sang kabubut-on sang Dios nagakabuhi sa wala sing katapusan.

Ang Anti-Cristo

18 Mga anak, nakabati na kamo nga magaabot ang anti-Cristo. Kag kon mag-abot na siya, malapit na kita sa katapusan nga mga inadlaw. Bisan gani subong madamo na ang mga anti-Cristo, gani nahibaluan ta nga malapit na kita sa katapusan nga mga inadlaw. 19 Ini sila naghalin sa aton, pero indi naton sila matuod nga mga kaupod. Kay kon sila aton gid man kaupod, nagpabilin kuntani sila sa aton. Pero naghalin sila, kag ini nagapakilala nga indi naton sila matuod nga mga kaupod.

20 Pero kamo ginhatagan ni Cristo sang Espiritu Santo.[b] Amo ina nga kamo tanan nakahibalo sang kamatuoran. 21 Gani nagasulat ako sa inyo, indi tungod kay wala kamo kahibalo sang kamatuoran, kundi tungod kay kamo nakahibalo na, kag nahibaluan man ninyo nga wala sing kabutigan nga nagahalin sa kamatuoran. 22 Sin-o ang butigon? Siya nga nagasiling nga si Jesus indi amo ang Cristo. Amo ini ang anti-Cristo, ang nagapanginwala sang Amay kag sang Anak. 23 Ang nagapanginwala sang Anak wala sa iya ang Amay, pero ang nagakilala sang Anak ara sa iya ang Amay. 24 Gani indi gid ninyo pagkalimtan ang mga gintudlo sa inyo sugod sang nagtuo kamo. Kon ginatuman ninyo ini, magapabilin kamo sa paghiusa sa Anak kag sa Amay. 25 Kag ang ginapromisa ni Cristo sa aton amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. 26 Nagasulat ako sini sa inyo agod paandaman kamo parte sa mga tawo nga gusto magpatalang sa inyo. 27 Kon parte sa inyo, ang Espiritu Santo[c] nga nabaton ninyo halin kay Cristo nagapabilin sa inyo, gani indi kinahanglan nga tudluan pa kamo sang iban nga mga tawo. Kay ang Espiritu Santo amo ang nagatudlo sa inyo sang tanan nga butang, kag ang iya ginatudlo matuod kag indi butig. Gani, pareho sang iya ginsiling sa inyo, magpabilin kamo kay Cristo.

28 Mga anak, magpabilin kamo sa iya, agod indi kita magkahadlok ukon magpanago sa kahuya kon mag-abot na siya. 29 Nahibaluan ninyo nga si Cristo matarong, gani makasiguro gid kamo nga ang tanan nga tawo nga nagahimo sang matarong mga anak sang Dios.

Footnotes

  1. 2:5 wala na sing kulang sa iya ang gugma sang Dios: ukon, wala na sing kulang ang iya gugma sa Dios.
  2. 2:20 kamo ginhatagan ni Cristo sang Espiritu Santo: sa literal, ginhaplas kamo sang Balaan.
  3. 2:27 Espiritu Santo: sa literal, paghaplas.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors