Add parallel Print Page Options

Ang mga Kaliwat ni Isacar

Si Isacar may apat ka anak nga lalaki nga sila ni Tola, Pua, Jashub, kag Shimron. Ang mga anak ni Tola amo sila ni Uzi, Refaya, Jeriel, Jamai, Ibsam, kag Shemuel.[a] Ini sila mga pangulo sang ila mga pamilya. Sang si David ang hari, ang kadamuon sang maayo nga mga soldado halin sa mga kaliwat ni Tola 22,600.

Ang anak nga lalaki ni Uzi amo si Izrahia. Si Izrahia kag ang iya apat ka anak nga sila ni Micael, Obadias, Joel, kag Ishia mga pangulo sang ila mga pamilya. Madamo sila sang asawa kag mga anak, gani suno sa lista sang ila mga kaliwat, may ara sila sang 36,000 ka lalaki nga handa sa pagserbisyo sa militar. Ang kadamuon sang maayo nga mga soldado halin sa tanan nga pamilya ni Isacar 87,000, suno sa listahan sang ila mga kaliwat.

Ang mga Kaliwat ni Benjamin

Si Benjamin may tatlo ka anak nga lalaki nga sila ni Bela, Beker, kag Jediel. Si Bela may lima ka anak nga sila ni Ezbon, Uzi, Uziel, Jerimot, kag Iri. Mga pangulo sila sang ila mga pamilya. Ang kadamuon sang ila maayo nga mga soldado 22,034, suno sa listahan sang ila mga kaliwat. Ang mga anak ni Beker amo sila ni Zemira, Joash, Eliezer, Elioenai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot, kag Alemet. Sila tanan ang mga anak ni Beker. Ang kadamuon sang ila maayo nga mga soldado 20,200. Ini sila kag ang mga pangulo sang ila mga pamilya nalista sa listahan sang ila mga kaliwat. 10 Ang anak ni Jediel amo si Bilhan. Ang mga anak ni Bilhan amo sila ni Jeush, Benjamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarshish, kag Ahishahar. 11 Ini sila mga pangulo sang ila mga pamilya. May 17,200 sila ka maayo nga mga soldado nga handa sa pagserbisyo sa militar. 12 Ang mga anak ni Ir amo sila ni Shupim kag Hupim,[b] kag ang anak ni Aher amo si Hushim.[c]

Ang mga Kaliwat ni Naftali

13 Ang mga anak nga lalaki ni Naftali kay Bilha amo sila ni Jaziel,[d] Guni, Jezer, kag Shilem.[e]

Ang mga Kaliwat ni Manase

14 Si Manase may duha ka anak sa iya asawa nga Arameanhon. Sila amo si Asriel kag si Makir. Si Makir amay ni Gilead, 15 kag si Makir ang nagpangita sang asawa para kay Hupim kag kay Shupim.[f] May utod nga babayi si Makir nga ang ngalan si Maaca. Isa pa ka anak ni Makir amo si Zelofehad nga ang iya mga anak puro babayi. 16 May mga anak man nga lalaki si Makir kay Maaca. Ang ngalan sang ila mga anak amo si Peresh kag si Sheresh. Ang mga anak nga lalaki ni Peresh amo si Ulam kag si Rakem. 17 Ang anak nga lalaki ni Ulam amo si Bedan. Amo ini sila ang mga kaliwat ni Gilead nga anak ni Makir kag apo ni Manase. 18 Ang utod nga babayi ni Gilead [g] nga si Hamoleket may mga anak nga lalaki nga sila ni Ishhod, Abiezer, kag Mala.

19 Ang mga anak nga lalaki ni Shemida amo sila ni Ahian, Shekem, Likhi, kag Aniam.

Ang mga Kaliwat ni Efraim

20 Amo ini ang mga kaliwat ni Efraim: Shutela, Bered, Tahat, Eleada, Tahat, 21 Zabad, kag Shutela. Ang mga anak ni Efraim nga si Ezer kag si Elead ginpatay sang mga tumandok sang Gat, sang nagpangawat sila sang ila kasapatan. 22 Dugay gid nga nagpangasubo si Efraim sa ila pagkapatay, kag nagkadto ang iya mga paryente sa paglipay sa iya. 23 Sang ulihi naghulid si Efraim sa iya asawa kag nagbusong ini kag nagbata sing lalaki. Gin-ngalanan ni Efraim ang bata nga Beria,[h] tungod sang trahedya nga nag-abot sa ila pamilya. 24 May anak nga babayi si Efraim nga si Sheera. Ini siya amo ang nagtukod sang idalom kag ibabaw nga bahin sang Bet Horon kag sang Uzen Sheera. 25 May mga kaliwat pa si Efraim nga sila ni Reshef, Tela, Tahan, 26 Ladan, Amihud, Elishama, 27 Nun, kag Josue.

28 Ang mga duta nga nabaton kag ginaestaran sang mga kaliwat ni Efraim amo ang Betel kag ang palibot sini nga mga baryo, ang Naaran sa sidlangan dampi, ang Gezer sa nakatundan kag ang mga baryo sa palibot sini, ang Shekem kag ang mga baryo sa palibot sini pakadto sa Aya kag sa mga baryo sini. 29 Ang mga kaliwat ni Manase amo ang nagapanag-iya sa mga banwa sang Bet Shan, Taanac, Megido, kag Dor, kag pati sa mga baryo sa palibot sini.

Amo ato ang mga banwa nga gin-estaran sang mga kaliwat ni Jose nga anak ni Israel.[i]

Ang mga Kaliwat ni Asher

30 Ang mga anak nga lalaki ni Asher amo sila ni Imnah, Ishva, Ishvi, kag Beria. Ang ila utod nga babayi amo si Sera. 31 Ang mga anak nga lalaki ni Beria amo si Heber kag si Malkiel. Si Malkiel amay ni Birzait. 32 Si Heber amay nila ni Jaflet, Shomer, kag Hotam. Ang ila utod nga babayi amo si Shua. 33 Ang mga anak nga lalaki ni Jaflet amo sila ni Pasac, Bimhal, kag Ashvat.

34 Ang mga anak nga lalaki ni Shomer amo sila ni Ahi, Roga,[j] Huba, kag Aram. 35 Ang mga anak nga lalaki sang utod ni Shomer nga si Helem[k] amo sila ni Zofa, Imna, Shelesh, kag Amal. 36 Ang mga anak nga lalaki ni Zofa amo sila ni Sua, Harnefer, Shual, Beri, Imra, 37 Bezer, Hod, Shama, Shilsha, Itran,[l] kag Beera. 38 Ang mga anak nga lalaki ni Jeter amo sila ni Jefune, Pispa, kag Ara. 39 Ang mga anak nga lalaki ni Ula amo sila ni Ara, Haniel, kag Rizia. 40 Sila tanan ang mga kaliwat ni Asher nga mga pangulo sang ila mga pamilya. Maayo sila nga mga soldado kag bantog nga mga lider. Ang kadamuon sang mga lalaki nga kaliwat ni Asher nga handa sa pagserbisyo sa militar 26,000, suno sa listahan sang ila mga kaliwat.

Footnotes

 1. 7:2 Shemuel: ukon, Samuel.
 2. 7:12 Ang mga anak… Shupim kag Hupim: ukon, Ang mga kaliwat ni Ir amo ang mga Shuphanon kag Huphanon.
 3. 7:12 ang anak ni Aher amo si Hushim: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
 4. 7:13 Jaziel: ukon, Jazeel.
 5. 7:13 Shilem: ukon, Shalum.
 6. 7:15 kag si Makir… kay Shupim: ukon, kag nagpangasawa si Makir halin sa mga Huphanon kag mga Shuphanon.
 7. 7:18 utod nga babayi ni Gilead: Indi klaro sa Hebreo kon utod nga babayi ni Gilead ukon, utod nga babayi ni Makir.
 8. 7:23 Beria: posible ang buot silingon sa Hebreo, trahedya.
 9. 7:29 Israel: ang ngalan nga ginhatag sang Dios kay Jacob.
 10. 7:34 Ang mga anak… Roga: ukon, Ang iya utod nga si Shomer may mga anak nga sila ni Roga…
 11. 7:35 Helem: Siguro amo ang isa ka ngalan ni Hotam.
 12. 7:37 Itran: siguro amo ang isa ka ngalan ni Jeter.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors