Add parallel Print Page Options

Ang Iban pa nga mga Kaliwat ni Juda

Amo ini ang iban pa nga mga kaliwat ni Juda: si Perez, Hezron, Carmi, Hur, kag Shobal. Ang anak ni Shobal nga si Reaya amo ang amay ni Jahat. Si Jahat amo ang amay ni Ahumai kag ni Lahad. Sila ang mga pamilya sang mga Zoratnon.

Amo ini ang mga anak [a] ni Etam: si Jezreel, Ishma, kag Idbash. Ang ngalan sang ila utod nga babayi amo si Hazelelponi.

Si Penuel ang amay ni Gedor, kag si Ezer ang amay ni Husha. Ini sila mga kaliwat ni Hur, ang kamagulangan nga anak ni Efrata. Si Hur amo ang katigulangan sang mga taga-Betlehem.

Si Ashur nga amay ni Tekoa may duha ka asawa, si Hela kag si Naara. Amo ini sila ang mga anak nga lalaki ni Naara kag ni Ashur: Ahuzam, Hefer, Temeni, kag Haahashtari. Ang mga anak iya ni Hela kag ni Ashur amo sila ni Zeret, Izhar,[b] Etnan, kag Koz. Si Koz nga ini amay ni Anub kag ni Hazobeba, kag siya ang ginhalinan sang pamilya ni Aharhel nga anak ni Harum.

May isa ka tawo nga ang iya ngalan si Jabez. Dungganon siya nga tawo sang sa iya mga utod nga lalaki. Gin-ngalanan siya sang iya iloy nga Jabez[c] kay siling sang iya iloy, “Puwerte gid kasakit sang pagbata ko sa iya.” 10 Nagpangamuyo si Jabez sa Dios sang Israel, “Kabay pa nga pakamaayuhon mo ako kag palaparon ang akon teritoryo. Updi ako kag ilikaw sa mga katalagman agod indi ako masakitan.” Kag ginsabat sang Dios ang iya pangabay.

11 Si Kelub nga utod ni Shuha amay ni Mehir. Si Mehir amay ni Eshton, kag 12 si Eshton amay ni Bet Rafa, Pasea, kag ni Tehina. Si Tehina amay ni Irnahash. Sila ang mga kaliwat ni Reca.[d]

13 Ang mga anak nga lalaki ni Kenaz amo si Otniel kag si Seraya. Ang mga anak nga lalaki ni Otniel amo si Hatat kag si Meonotai.[e] 14 Si Meonotai amay ni Ofra. Si Seraya amay ni Joab, ang nagpundar sang Pulopatag sang mga Panday.[f] Gintawag ini nga Pulopatag sang mga Panday tungod kay didto nagaestar ang madamo nga mga panday.

15 Amo ini ang mga anak nga lalaki ni Caleb nga anak ni Jefune: si Iru, Elah, kag Naam. Ang anak nga lalaki ni Elah amo si Kenaz.

16 Ang mga anak nga lalaki ni Jehalelel amo sila ni Zif, Zifa, Tiria, kag Asarel.

17-18 Ang mga anak nga lalaki ni Ezrah amo sila ni Jeter, Mered, Efer, kag Jalon. Si Mered may asawa nga si Bitia nga anak sang hari sang Egipto.[g] May mga anak sila nga sila ni Miriam, Shamai, kag Ishba. Si Ishba amay ni Eshtemoa. May asawa man si Mered nga taga-Juda kag may anak sila nga si Jered (nga amay ni Gedor), Heber (nga amay ni Soco), kag Jekutiel (nga amay ni Zanoa). 19 Ginpangasawa ni Hodia ang utod ni Naham. Ang isa sa ila mga anak amo ang amay ni Keila nga Garminhon, kag ang isa amo ang amay ni Eshtemoa nga Maacatnon.

20 Ang mga anak nga lalaki ni Shimon amo sila ni Amnon, Rina, Ben Hanan, kag Tilon. Ang mga kaliwat ni Ishi amo si Zohet kag si Ben Zohet.

21 Amo ini ang mga kaliwat ni Shela nga anak ni Juda: si Er (nga amay ni Leca), si Laada (nga amay ni Maresha), kag ang mga pamilya sang mga manug-obra sang linen sa Bet Ashbea. 22 Mga kaliwat man ni Shela si Jokim, ang katawhan sang Cozeba, si Joash, kag si Saraf nga nagdumala sa Moab kag Jashubi Lehem. (Ini nga lista halin sa dokumento nga dugay na.) 23 Sila ang mga manughimo sang kolon nga nagaestar sa Netaim kag Gedera. Nagaobra sila para sa hari.

Ang mga Kaliwat ni Simeon

24 Ang mga anak nga lalaki ni Simeon amo sila ni Nemuel, Jamin, Jarib, Zera, kag Shaul. 25 Si Shaul amay ni Shalum, si Shalum amay ni Mibsam, kag si Mibsam amay ni Mishma. 26 Si Mishma amay ni Hamuel, si Hamuel amay ni Zacur, kag si Zacur amay ni Shimei. 27 May 16 ka anak nga lalaki si Shimei kag anom ka anak nga babayi. Pero ang iya mga utod diutay lang ang ila mga bata, gani ang ila bug-os nga tribo indi pareho kadamo sa katawhan sang Juda. 28 Nag-estar sila sa Beersheba, Molada, Hazar Shual, 29 Bilha, Ezem, Tolad, 30 Betuel, Horma, Ziklag, 31 Bet Marcabot, Hazar Susim, Bet Biri, kag Shaaraim. Amo ini ang ila mga banwa hasta sang paghari ni David. 32 Nag-estar man sila sa lima ka banwa: sa Etam, Ain, Rimon, Token, kag Ashan, 33 kag pati man sa mga baryo sa palibot sang sini nga mga banwa hasta sa Baalat.[h] Amo ini ang mga lugar nga ila gin-estaran, kag natago nila ang mga lista sang ila mga kaliwat.

Amo ini ang iban pa nga mga kaliwat ni Simeon: 34 si Meshobab, Jamlec, Josha (nga anak ni Amazia), 35 Joel, Jehu (nga anak ni Joshibia kag apo ni Seraya, kag apo sa tuhod ni Asiel), 36 Elioenai, Jaakoba, Jeshohaya, Asaya, Adiel, Jesimiel, Benaya, 37 kag Ziza (nga anak ni Shifi kag apo ni Alon, kag apo sa tuhod ni Jedaya. Ining si Jedaya anak ni Shimri kag apo ni Shemaya). 38 Ini sila mga pangulo sang ila mga pamilya. Nagdamo gid ang ila mga pamilya, 39 gani naglapta sila hasta sa lugar sang Gedor, sa sidlangan sang pulopatag. Nagpangita sila didto sang palahalban[i] para sa ila mga karnero, 40 kag nakakita sila sang madabong kag maayo nga palahalban. Malapad ini nga lugar kag malinong. Didto sang una nag-estar ang iban nga mga kaliwat ni Ham. 41 Pero sang panahon nga si Hezekia ang hari sang Juda, ginsalakay ang mga kaliwat ni Ham sang mga kaliwat ni Simeon nga ang ila mga ngalan nasambit sa ibabaw. Ginsalakay man nila ang mga Meunhon nga didto man nagaestar, kag ginlaglag nila sila sing bug-os.[j] Dayon sila ang nag-estar didto hasta subong, tungod kay may palahalban didto para sa ila mga karnero. 42 Ang 500 sa ila nagsalakay sa kabukiran sang Seir. Ginpanguluhan sila ni Pelatia, Nearia, Refaya kag Uziel, nga mga anak ni Ishi. 43 Ginpatay nila didto ang nabilin nga mga Amaleknon, kag didto sila nag-estar hasta subong.

Footnotes

  1. 4:3 mga anak: Amo ini sa iban nga mga kopya sang Septuagint. Sa Hebreo, amay.
  2. 4:7 Izhar: ukon, Zohar.
  3. 4:9 Jabez: posible ang buot silingon sa Hebreo, kasakit.
  4. 4:12 Sila… Reca: ukon, Sila ang katawhan sang Reca.
  5. 4:13 Meonotai: Wala ini sa Hebreo, pero makita sa iban nga mga kopya sang Septuagint kag sa Latin Vulgate.
  6. 4:14 ang nagpundar sang Pulopatag sang mga Panday: ukon, nga amay ni Geharashim.
  7. 4:17-18 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon.
  8. 4:33 Baalat: Amo ini sa iban nga mga kopya sang Septuagint. Sa Hebreo, Baal.
  9. 4:39 palahalban: sa iban nga Bisaya, pahalalban.
  10. 4:41 ginlaglag nila sila sing bug-os: Ang Hebreo nga pulong sini nagakahulugan sang mga gintugyan sa Ginoo paagi sa paghalad ukon paglaglag sini.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors